Ως έννομη προστασία χαρακτηρίζεται η προστασία που παρέχει η έννομη τάξη στα υποκείμενα δικαίου και τα μέσα που τους παρέχει για την προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων τους.

Ανάλογα με τον κλάδο Δικαίου (Αστικό, Ποινικό, Εμπορικό, Διοικητικό Διεθνές Δίκαιο), από τον οποίο προέρχεται το δικαίωμα, η οικεία νομοθεσία (Πολιτική Δικονομία, Ποινική Δικονομία ή Διοικητική Δικονομία κλπ. ορίζει και τα μέσα της προστασίας.

Συνηθέστερα όμως με τον όρο "έννομη προστασία" προσδιορίζεται κυρίως η Δικαστική προστασία η οποία και εκδηλώνεται υπό τρεις μορφές:

  1. Με έκδοση δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει το δικαίωμα ή καταδικάζει τρίτους σε πράξη ή παράλειψη
  2. Με τα μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης για την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης ή τέλος
  3. Με λήψη μέτρων (προσωρινών ή συντηρητικών ή ασφαλιστικών).

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία