Έτος Εγίρας ή Εγείρας, συντομογραφικά ε.Ε. ή Ε.Ε. (Λατιν. Anno Hegirae, συντομογραφικά A.H.) είναι το χρονολογικό έτος σύμφωνα με το ισλαμικό ημερολόγιο και σημαίνει «έτος της φυγής» (στην αραβική, χίτζρα). Στην περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας ο όρος αποδόθηκε στα Ελληνικά ως «χιτζρέ».[1]

Allah στα αραβικά

Η αρίθμηση των ετών Εγίρας ξεκινά από το έτος 1, όταν ο Μωάμεθ εξορίστηκε από την Μέκκα και κατέφυγε στην Μεδίνα, όπου απέκτησε έναν πρώτο πυρήνα πιστών. Αυτό αντιστοιχεί στο έτος 622 μ.Χ. του γρηγοριανού ημερολογίου.

Για την ακριβή αντιστοίχιση των ετών ανάμεσα στο ισλαμικό (ι) και το γρηγοριανό (γ) ημερολόγιο, χρησιμοποιείται ο τύπος:

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Βλέπε, για παράδειγμα, τις πηγές που περιέχονται στο έργο του Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Επίσημα γράμματα Τουρκικά αναφερόμενα εις τα εκκλησιαστικά ημών δίκαια, Εν Κωνσταντινουπόλει, Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου 1910.