Ακραίο καιρικό φαινόμενο

Ως ακραία καιρικά φαινόμενα χαρακτηρίζονται τα μετεωρολογικά εκείνα φαινόμενα στα οποία παρατηρούνται οι μέγιστες ή ελάχιστες τιμές μετεωρολογικών παρατηρήσεων ασυνήθιστων ή και πολύ σπάνιων που συμβαίνουν σε μια περιοχή.

Βέβαια η πρόβλεψη τέτοιων φαινομένων είναι δυνατή, πλην όμως τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση ακριβώς τέτοιων φαινομένων θεωρούνται πολύ δαπανηρά για την συνεχή διατήρηση και ετοιμότητά τους.

Η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, όταν συμβούν, ανήκει κατ΄ αντικείμενο και καθ΄ ύλη αρμοδιότητα σε ειδικές συντονιστικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κατά Χώρα, που συγκροτούνται από διάφορα υπουργεία, των επιμέρους διευθύνσεων και άλλων υπηρεσιών τους όπου και κινητοποιούν τα διάφορα κλιμάκια (προσωπικό) με τα αντίστοιχα διαθέσιμα μέσα και υλικά, κατά περίπτωση.

Σε μεγάλης έκτασης τέτοιων συμβάντων, δεν είναι σπάνιες ακόμη και διακρατικές συνεργασίες συντονιστικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Παραδείγματα ακραίων καιρικών φαινομένων είναι οι ισχυρές καταιγίδες (ιδιαίτερα ένα επικίνδυνο είδος τους, που ονομάζεται υπερκύτταρο), οι ακραίοι καύσωνες, οι τυφώνες και οι σίφωνες.