Ένας μιγαδικός αριθμός θ καλείται αλγεβρικός ακέραιος αν υπάρχει κανονικό πολυώνυμο με ακεραίους συντελεστές έτσι ώστε δηλαδή όπου . Το σύνολο των αλγεβρικών ακεραίων συμβολίζεται με και αποτελεί υποδακτύλιο του σώματος των αλγεβρικών αριθμών. Ισχύει δε, ότι η τομή των αλγεβρικών ακεραίων με τον δακτύλιο των ρητών είναι ακριβώς ο δακτύλιος των ακεραίων. Οι αλγεβρικοί ακέραιοι διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην απόδειξη του Θεωρήματος του Burnside, που αναφέρει ότι κάθε πεπερασμένη ομάδα που έχει τάξη γινόμενο δυνάμεων πρώτων είναι επιλύσιμη.

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

  • Ο   είναι αλγεβρικός ακέραιος καθώς είναι ρίζα του πολυωνύμου  
  • Ο χρυσός αριθμός   είναι αλγεβρικός ακέραιος καθώς είναι ρίζα του πολυωνύμου