Η ανάλυση είναι η διαδικασία διάσπασης ενός σύνθετου θέματος ή μίας ουσίας σε μικρότερα μέρη προκειμένου να αποκτηθεί καλύτερη και ευκολότερη κατανόησή του. Η τεχνική έχει εφαρμοστεί στη μελέτη των μαθηματικών και της λογικής από την εποχή πριν τον Αριστοτέλη (384–322 π.Χ.), αν και η ανάλυση ως επίσημη έννοια είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη.

Άντριεν βαν Οστάντε, "Ανάλυση" (1666)

Η λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική "ἀνάλυσις" (ανάλυση, «διάσπαση» ή «λύσιμο», από το ανα- «πάνω, σε όλη» και τη λύση «χαλάρωση»). [1] Από αυτό προέρχεται και ο πληθυντικός της λέξης, "αναλύσεις".

Ως επίσημη έννοια, η μέθοδος έχει αποδοθεί ποικιλοτρόπως στους Αλχαζέν, Ρενέ Ντεκάρτ (Λόγος για τη Μέθοδο) και Γαλιλέι Γαλιλαίος. Έχει επίσης αποδοθεί στον Ισαάκ Νεύτωνα, με τη μορφή μιας πρακτικής μεθόδου φυσικής ανακάλυψης (την οποία δεν κατονόμασε).

Το αντίστροφο της ανάλυσης είναι η σύνθεση: συναρμολόγηση των κομματιών ξανά μαζί σε νέο ή διαφορετικό σύνολο.

Εφαρμογές

Επεξεργασία

Επιστήμη

Επεξεργασία
 
Αναλυτής κλινικής χημείας

Ο τομέας της χημείας χρησιμοποιεί την ανάλυση με τρεις τρόπους: για τον προσδιορισμό των συστατικών μιας συγκεκριμένης χημικής ένωσης (ποιοτική ανάλυση), [2] για τον προσδιορισμό των αναλογιών των συστατικών σε ένα μείγμα (ποσοτική ανάλυση), [3] και για τη διάσπαση χημικών διεργασιών εξετάζοντας τις χημικές αντιδράσεις μεταξύ στοιχείων της ύλης. [4] Για ένα παράδειγμα χρήσης του, η ανάλυση της συγκέντρωσης στοιχείων είναι σημαντική για τη διαχείριση ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, έτσι ώστε οι πυρηνικοί επιστήμονες να αναλύσουν την ενεργοποίηση νετρονίων για να αναπτύξουν διακριτές μετρήσεις σε τεράστια δείγματα. Μια μήτρα μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στον τρόπο διεξαγωγής μιας χημικής ανάλυσης και στην ποιότητα των αποτελεσμάτων της. Η ανάλυση μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή με συσκευή.

Τύποι ανάλυσης:

Α) Ποιοτική Ανάλυση: Αφορά ποια συστατικά βρίσκονται σε ένα δεδομένο δείγμα ή ένωση.

Παράδειγμα: Αντίδραση καθίζησης

Β) Ποσοτική Ανάλυση: Είναι ο προσδιορισμός της ποσότητας του μεμονωμένου συστατικού που υπάρχει σε ένα δεδομένο δείγμα ή ένωση.

Παράδειγμα: Για να βρείτε τη συγκέντρωση με φασματοφωτόμετρο υπεριώδους.

Ισότοποι

Επεξεργασία

Οι χημικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ανάλυση ισοτόπων για να βοηθήσουν τους αναλυτές σε θέματα ανθρωπολογίας, αρχαιολογίας, χημείας τροφίμων, εγκληματολογίας, γεωλογίας και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα της φυσικής επιστήμης. Οι αναλυτές μπορούν να διακρίνουν την προέλευση των φυσικών και ανθρωπογενών ισοτόπων στη μελέτη της περιβαλλοντικής ραδιενέργειας.

Επιχείρηση

Επεξεργασία
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων – την ανάλυση των λογαριασμών και των οικονομικών προοπτικών μιας επιχείρησης
 • Θεμελιώδης ανάλυση – μέθοδος αποτίμησης μετοχών που χρησιμοποιεί χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Ανάλυση χάσματος – περιλαμβάνει τη σύγκριση της πραγματικής απόδοσης με την πιθανή ή επιθυμητή απόδοση ενός οργανισμού
 • Επιχειρησιακή ανάλυση – περιλαμβάνει τον εντοπισμό των αναγκών και τον προσδιορισμό των λύσεων σε επιχειρηματικά προβλήματα
 • Ανάλυση τιμών – περιλαμβάνει την κατανομή μιας τιμής σε μια μονάδα
 • Ανάλυση αγοράς – αποτελείται από προμηθευτές και πελάτες και η τιμή καθορίζεται από την αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης
 • Τεχνική ανάλυση – η μελέτη της δράσης των τιμών στις αγορές κινητών αξιών με σκοπό την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών
 • Ανάλυση ευκαιριών – αποτελείται από τις τάσεις των πελατών στον κλάδο, τη ζήτηση και την εμπειρία των πελατών καθορίζουν την αγοραστική συμπεριφορά

Επιστήμη των υπολογιστών

Επεξεργασία
 • Ανάλυση απαιτήσεων – περιλαμβάνει εκείνες τις εργασίες που αφορούν τον καθορισμό των αναγκών ή των συνθηκών που πρέπει να ικανοποιηθούν για ένα νέο ή τροποποιημένο προϊόν, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανώς αντικρουόμενες απαιτήσεις των διαφόρων ενδιαφερομένων, όπως οι δικαιούχοι ή οι χρήστες.
 • Ανταγωνιστική ανάλυση (διαδικτυακός αλγόριθμος) – δείχνει πώς αποδίδουν οι διαδικτυακοί αλγόριθμοι και καταδεικνύει τη δύναμη της τυχαιοποίησης σε αλγόριθμους
 • Λεξιλογική ανάλυση – η διαδικασία επεξεργασίας μιας ακολουθίας εισόδου χαρακτήρων και παραγωγής ως εξόδου μιας ακολουθίας συμβόλων
 • Αντικειμενοστραφής ανάλυση και σχεδιασμός – à la Booch
 • Ανάλυση προγράμματος (επιστήμη υπολογιστών) – η διαδικασία αυτόματης ανάλυσης της συμπεριφοράς των προγραμμάτων υπολογιστή
 • Σημασιολογική ανάλυση (επιστήμη των υπολογιστών) – ένα πέρασμα από έναν μεταγλωττιστή που προσθέτει σημασιολογικές πληροφορίες στο δέντρο ανάλυσης και εκτελεί ορισμένους ελέγχους
 • Στατική ανάλυση κώδικα – την ανάλυση λογισμικού υπολογιστή που εκτελείται χωρίς να εκτελούνται πραγματικά προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί από αυτό
 • Μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού δομημένων συστημάτων – à la Yourdon
 • Συντακτική ανάλυση – μια διαδικασία σε μεταγλωττιστές που αναγνωρίζει τη δομή των γλωσσών προγραμματισμού, γνωστή και ως ανάλυση
 • Χρόνος εκτέλεσης στη χειρότερη περίπτωση – καθορίζει τον μεγαλύτερο χρόνο που χρειάζεται για να τρέξει ένα λογισμικό

Οικονομικά

Επεξεργασία
 • Ανάλυση αγροοικοσυστήματος
 • Το μοντέλο εισόδου-εξόδου, εάν εφαρμοστεί σε μια περιοχή, ονομάζεται Σύστημα Πολλαπλασιαστή Περιφερειακών Επιπτώσεων.

Μηχανική

Επεξεργασία

Οι αναλυτές στον τομέα της μηχανικής εξετάζουν τις απαιτήσεις, τις δομές, τους μηχανισμούς, τα συστήματα και τις διαστάσεις . Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί αναλύουν συστήματα στα ηλεκτρονικά . Οι κύκλοι ζωής και οι βλάβες του συστήματος αναλύονται και μελετώνται από μηχανικούς. Εξετάζει επίσης διαφορετικούς παράγοντες που ενσωματώνονται στο σχέδιο.

Νοημοσύνη

Επεξεργασία

Ο τομέας της νοημοσύνης απασχολεί αναλυτές για να αναλύσουν και να κατανοήσουν ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων. Οι υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιούν ευρετικές μεθόδους, επαγωγικούς και παραγωγικούς συλλογισμούς, ανάλυση κοινωνικών δικτύων, ανάλυση δυναμικών δικτύων, ανάλυση συνδέσμων και καταιγισμό ιδεών για την ταξινόμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Η στρατιωτική νοημοσύνη μπορεί να διερευνήσει ζητήματα με τη χρήση της θεωρίας παιγνίων, του Red Teaming και του wargaming . Η ευφυΐα σημάτων εφαρμόζει κρυπτανάλυση και ανάλυση συχνότητας σε κωδικούς και κρυπτογράφηση σπασίματος. Η επιχειρηματική ευφυΐα εφαρμόζει θεωρίες ανάλυσης ανταγωνιστικής νοημοσύνης και ανάλυση ανταγωνιστών για την επίλυση ερωτημάτων στην αγορά . Οι πληροφορίες επιβολής του νόμου εφαρμόζουν μια σειρά από θεωρίες στην ανάλυση του εγκλήματος .

Γλωσσολογία

Επεξεργασία

Η γλωσσολογία διερευνά μεμονωμένες γλώσσες και γλώσσα γενικότερα. Αναλύει τη γλώσσα και αναλύει τα συστατικά της μέρη: θεωρία, ήχους και το νόημά τους, χρήση εκφοράς, προέλευση λέξεων, ιστορία των λέξεων, σημασία λέξεων και συνδυασμών λέξεων, κατασκευή προτάσεων, βασική κατασκευή πέρα από το επίπεδο της πρότασης, στυλιστική και συνομιλία . Εξετάζει τα παραπάνω χρησιμοποιώντας στατιστικά και μοντελοποίηση και σημασιολογία . Αναλύει τη γλώσσα στο πλαίσιο της ανθρωπολογίας, της βιολογίας, της εξέλιξης, της γεωγραφίας, της ιστορίας, της νευρολογίας, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας . Ακολουθεί επίσης την εφαρμοσμένη προσέγγιση, εξετάζοντας την ατομική γλωσσική ανάπτυξη και κλινικά ζητήματα.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία

Η λογοτεχνική κριτική είναι η ανάλυση της λογοτεχνίας . Η εστίαση μπορεί να είναι τόσο διαφορετική όσο η ανάλυση του Ομήρου ή του Φρόυντ . Αν και δεν είναι όλες οι λογοτεχνικές-κριτικές μέθοδοι κυρίως αναλυτικής φύσης, η κύρια προσέγγιση στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη Δύση από τα μέσα του εικοστού αιώνα, η λογοτεχνική τυπική ανάλυση ή η προσεκτική ανάγνωση, είναι. Αυτή η μέθοδος, που έχει τις ρίζες της στο ακαδημαϊκό κίνημα που ονομάζεται The New Criticism, προσεγγίζει κείμενα – κυρίως μικρά ποιήματα όπως τα σονέτα, τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους και της σημαντικής πολυπλοκότητάς τους προσφέρονται καλά σε αυτό το είδος ανάλυσης – ως ενότητες λόγου που μπορούν να γίνουν κατανοητές. από μόνα τους, χωρίς αναφορά σε βιογραφικά ή ιστορικά πλαίσια. Αυτή η μέθοδος ανάλυσης διασπά το κείμενο γλωσσικά σε μια μελέτη της προσωδίας (η τυπική ανάλυση του μέτρου) και των φωνικών εφέ όπως η αλλοίωση και η ομοιοκαταληξία, και γνωστικά στην εξέταση της αλληλεπίδρασης συντακτικών δομών, εικονιστικής γλώσσας και άλλων στοιχείων του ποιήματος. που λειτουργούν για να παράγουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματά τους.

Μαθηματικά

Επεξεργασία

Η σύγχρονη μαθηματική ανάλυση είναι η μελέτη άπειρων διαδικασιών. Είναι ο κλάδος των μαθηματικών που περιλαμβάνει τον λογισμό. Μπορεί να εφαρμοστεί στη μελέτη κλασικών εννοιών των μαθηματικών, όπως πραγματικοί αριθμοί, μιγαδικές μεταβλητές, τριγωνομετρικές συναρτήσεις και αλγόριθμοι ή μη κλασικών εννοιών όπως ο κονστρουκτιβισμός, οι αρμονικές, το άπειρο και τα διανύσματα .

Ο Florian Cajori εξηγεί στο A History of Mathematics (1893) τη διαφορά μεταξύ της σύγχρονης και της αρχαίας μαθηματικής ανάλυσης, διαφορετική από τη λογική ανάλυση, ως εξής:

Οι όροι σύνθεση και ανάλυση χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά με μια πιο ειδική έννοια παρά στη λογική. Στα αρχαία μαθηματικά είχαν διαφορετικό νόημα από αυτό που έχουν τώρα. Ο παλαιότερος ορισμός της μαθηματικής ανάλυσης σε αντίθεση με τη σύνθεση είναι αυτός που δίνεται στο [που επισυνάπτεται στο] Euclid, XIII. 5, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα πλαισιώθηκε από τον Εύδοξο : «Ανάλυση είναι η απόκτηση του ζητούμενου υποθέτοντας το και άρα συλλογισμός σε μια παραδεκτή αλήθεια· σύνθεση είναι η απόκτηση του ζητούμενου με συλλογισμό μέχρι το συμπέρασμα και την απόδειξή του ."

Η αναλυτική μέθοδος δεν είναι πειστική, εκτός εάν όλες οι λειτουργίες που εμπλέκονται σε αυτήν είναι γνωστό ότι είναι αναστρέψιμες. Για να άρουν κάθε αμφιβολία, οι Έλληνες, κατά κανόνα, πρόσθεταν στην αναλυτική διαδικασία μια συνθετική, που συνίστατο σε μια αναστροφή όλων των πράξεων που συνέβαιναν στην ανάλυση. Έτσι, ο στόχος της ανάλυσης ήταν να βοηθήσει στην ανακάλυψη συνθετικών αποδείξεων ή λύσεων.

Ο James Gow χρησιμοποιεί ένα παρόμοιο επιχείρημα με τον Cajori, με την ακόλουθη διευκρίνιση, στο A Short History of Greek Mathematics (1884):

Η συνθετική απόδειξη προχωρά δείχνοντας ότι η προτεινόμενη νέα αλήθεια περιλαμβάνει ορισμένες παραδεκτές αλήθειες. Μια αναλυτική απόδειξη ξεκινά με μια υπόθεση, πάνω στην οποία βασίζεται ένας συνθετικός συλλογισμός. Οι Έλληνες διέκριναν τη θεωρητική από την προβληματική ανάλυση. Μια θεωρητική ανάλυση είναι του εξής είδους. Για να αποδείξετε ότι το Α είναι Β, υποθέστε πρώτα ότι το Α είναι Β. Αν ναι, τότε, αφού το Β είναι Γ και το Γ είναι D και το Δ είναι Ε, άρα το Α είναι Ε. Εάν αυτό είναι γνωστό ως ψευδές, το Α δεν είναι Β. Αλλά Εάν αυτή είναι μια γνωστή αλήθεια και όλες οι ενδιάμεσες προτάσεις είναι μετατρέψιμες, τότε η αντίστροφη διαδικασία, το A είναι E, το E είναι D, το D είναι C, το C είναι B, επομένως το A είναι B, αποτελεί συνθετική απόδειξη του αρχικού θεωρήματος. Η προβληματική ανάλυση εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις όπου προτείνεται η κατασκευή ενός σχήματος που θεωρείται ότι ικανοποιεί μια δεδομένη συνθήκη. Το πρόβλημα στη συνέχεια μετατρέπεται σε κάποιο θεώρημα που εμπλέκεται στην συνθήκη και το οποίο αποδεικνύεται συνθετικά, και τα βήματα αυτής της συνθετικής απόδειξης που λαμβάνονται προς τα πίσω είναι μια συνθετική λύση του προβλήματος.

 • Μουσική ανάλυση – μια διαδικασία που προσπαθεί να απαντήσει στην ερώτηση "Πώς λειτουργεί αυτή η μουσική;"
  • Η Μουσική Ανάλυση είναι μια μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι συνθέτες χρησιμοποιούν τις νότες μαζί για να συνθέσουν μουσική. Όσοι σπουδάζουν μουσική θα βρουν διαφορές με τη μουσική ανάλυση κάθε συνθέτη, η οποία διαφέρει ανάλογα με την κουλτούρα και την ιστορία της μουσικής που μελετήθηκε. Η ανάλυση της μουσικής έχει σκοπό να απλοποιήσει τη μουσική για εσάς. [5]
 • Σενκεριανή ανάλυση
  • Η ανάλυση Schenkerian είναι μια συλλογή μουσικής ανάλυσης που επικεντρώνεται στην παραγωγή της γραφικής αναπαράστασης. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την αναλυτική διαδικασία όσο και το στυλ σημειογραφίας. [6] Με απλά λόγια, αναλύει τονική μουσική που περιλαμβάνει όλες τις συγχορδίες και τους τόνους σε μια σύνθεση. [5]

Φιλοσοφία

Επεξεργασία
 • Φιλοσοφική ανάλυση – ένας γενικός όρος για τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι φιλόσοφοι
  • Η φιλοσοφική ανάλυση αναφέρεται στην αποσαφήνιση και τη σύνθεση των λέξεων που συνδυάζονται και στο νόημα που συνεπάγεται πίσω από αυτές. [7] Η φιλοσοφική ανάλυση βυθίζεται βαθύτερα στο νόημα των λέξεων και επιδιώκει να διευκρινίσει αυτό το νόημα αντιπαραβάλλοντας τους διάφορους ορισμούς. Είναι η μελέτη της πραγματικότητας, η αιτιολόγηση των ισχυρισμών και η ανάλυση διαφόρων εννοιών. Οι κλάδοι της φιλοσοφίας περιλαμβάνουν τη λογική, τη δικαιολόγηση, τη μεταφυσική, τις αξίες και την ηθική. Εάν οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν εμπειρικά, δηλαδή μπορούν να απαντηθούν χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις, τότε δεν θεωρείται φιλοσοφικό. Οι μη φιλοσοφικές ερωτήσεις περιλαμβάνουν επίσης γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν ή ερωτήσεις που μπορεί να απαντήσει η επιστήμη ή τα μαθηματικά. [7]
 • "Analysis" είναι το όνομα ενός εξέχοντος περιοδικού στη φιλοσοφία.

Ψυχοθεραπεία

Επεξεργασία
 • Ψυχανάλυση – επιδιώκει να αποσαφηνίσει τις συνδέσεις μεταξύ των ασυνείδητων στοιχείων των ψυχικών διεργασιών των ασθενών
 • Συναλλακτική ανάλυση
  • Η συναλλακτική ανάλυση χρησιμοποιείται από τους θεραπευτές για να προσπαθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα το ασυνείδητο. Επικεντρώνεται στην κατανόηση και την παρέμβαση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. [8]

Πολιτική

Επεξεργασία
 • Ανάλυση πολιτικής – Η χρήση στατιστικών δεδομένων για την πρόβλεψη των επιπτώσεων των αποφάσεων πολιτικής που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις και τους φορείς
  • Η ανάλυση πολιτικής περιλαμβάνει μια συστηματική διαδικασία για την εύρεση της πιο αποτελεσματικής και αποτελεσματικής επιλογής για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης. [9]
 • Ποιοτική ανάλυση – Η χρήση ανέκδοτων στοιχείων για την πρόβλεψη των επιπτώσεων των αποφάσεων πολιτικής ή, γενικότερα, για να επηρεάσει τις αποφάσεις πολιτικής

Πρόοδος και ανάλυση

Επεξεργασία

Στατιστική

Επεξεργασία

Στις στατιστικές, ο όρος ανάλυση μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε μέθοδο που χρησιμοποιείται για την ανάλυση δεδομένων. Μεταξύ των πολλών τέτοιων μεθόδων, μερικές είναι:

 • Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) – μια συλλογή στατιστικών μοντέλων και των σχετικών διαδικασιών που συγκρίνουν τα μέσα διαιρώντας τη συνολική παρατηρούμενη διακύμανση σε διαφορετικά μέρη
 • Boolean ανάλυση – μια μέθοδος για την εύρεση ντετερμινιστικών εξαρτήσεων μεταξύ μεταβλητών σε ένα δείγμα, που χρησιμοποιείται κυρίως στην διερευνητική ανάλυση δεδομένων
 • Ανάλυση συστάδων – τεχνικές εύρεσης ομάδων (που ονομάζονται συστάδες), με βάση κάποιο μέτρο εγγύτητας ή ομοιότητας
 • Παραγοντική ανάλυση – μια μέθοδος για την κατασκευή μοντέλων που περιγράφουν ένα σύνολο δεδομένων παρατηρούμενων μεταβλητών σε σχέση με ένα μικρότερο σύνολο μη παρατηρημένων μεταβλητών (που ονομάζονται παράγοντες)
 • Μετα-ανάλυση – συνδυάζει τα αποτελέσματα πολλών μελετών που αντιμετωπίζουν ένα σύνολο σχετικών ερευνητικών υποθέσεων
 • Πολυμεταβλητή ανάλυση – ανάλυση δεδομένων που περιλαμβάνει πολλές μεταβλητές, όπως με παραγοντική ανάλυση, ανάλυση παλινδρόμησης ή ανάλυση κύριας συνιστώσας
 • Ανάλυση κύριου συστατικού – μετατροπή ενός δείγματος συσχετισμένων μεταβλητών σε μη συσχετισμένες μεταβλητές (που ονομάζονται κύρια συστατικά), που χρησιμοποιούνται κυρίως στην διερευνητική ανάλυση δεδομένων
 • Ανάλυση παλινδρόμησης – τεχνικές για την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ πολλών προγνωστικών μεταβλητών και ενός ή περισσότερων αποτελεσμάτων στα δεδομένα
 • Ανάλυση κλίμακας (στατιστικά) – μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων έρευνας βαθμολογώντας τις απαντήσεις σε αριθμητική κλίμακα
 • Ανάλυση ευαισθησίας – η μελέτη του πώς η διακύμανση στην έξοδο ενός μοντέλου εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των εισροών
 • Διαδοχική ανάλυση – αξιολόγηση των δεδομένων του δείγματος όπως συλλέγονται, έως ότου πληρούται το κριτήριο του κανόνα διακοπής
 • Χωρική ανάλυση – τη μελέτη οντοτήτων που χρησιμοποιούν γεωμετρικές ή γεωγραφικές ιδιότητες
 • Ανάλυση χρονολογικών σειρών – μέθοδοι που προσπαθούν να κατανοήσουν μια ακολουθία σημείων δεδομένων που απέχουν μεταξύ τους σε ομοιόμορφα χρονικά διαστήματα
 • Ανάλυση αύρας – μια τεχνική στην οποία οι υποστηρικτές της μεθόδου υποστηρίζουν ότι αναλύεται η αύρα ή το ενεργειακό πεδίο του σώματος
 • Ανάλυση μπόουλινγκ – Ανάλυση της απόδοσης των παικτών κρίκετ
 • Λιθική ανάλυση – η ανάλυση λίθινων εργαλείων με τη χρήση βασικών επιστημονικών τεχνικών
  • Η λιθική ανάλυση χρησιμοποιείται συχνότερα από τους αρχαιολόγους για τον προσδιορισμό των τύπων εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε μια δεδομένη χρονική περίοδο που σχετίζεται με τα τρέχοντα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν. [10]
 • Ανάλυση πρωτοκόλλου – ένα μέσο για την εξαγωγή των σκέψεων των ατόμων ενώ εκτελούν μια εργασία

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. Douglas Harper (2001–2012). «analysis (n.)». ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY. Douglas Harper. Ανακτήθηκε στις 23 Μαΐου 2012. 
 2. «Qualitative Analysis» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 27 Μαρτίου 2020. Ανακτήθηκε στις 28 Αυγούστου 2022. 
 3. OpenStaxCollege (2014-10-02) (στα αγγλικά). Quantitative Chemical Analysis. https://pressbooks-dev.oer.hawaii.edu/chemistry/chapter/quantitative-chemical-analysis/. 
 4. «CHEMICAL AND BIOMOLECULAR ENGINEERING» (PDF). Spring 2018. 
 5. 5,0 5,1 Warfield, Scott (November 2014). «Lady in the Dark: Biography of a Musical. By bruce d. mcclung. Oxford: Oxford University Press, 2007. - Oklahoma!: The Making of an American Musical. By Tim Carter. New Haven, CT: Yale University Press, 2007. - South Pacific: Paradise Rewritten. By Jim Lovensheimer. Oxford: Oxford University Press, 2010. - Wicked: A Musical Biography. By Paul R. Laird. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2011.». Journal of the Society for American Music 8 (4): 587–596. doi:10.1017/s1752196314000443. ISSN 1752-1963. 
 6. Neumeyer, David (2018). Guide to Schenkerian Analysis. doi:10.15781/T2D21S443. https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/70263. 
 7. 7,0 7,1 Hospers, John (15 Απριλίου 2013). An Introduction to Philosophical Analysis. ISBN 9780203714454. 
 8. Hargaden, Helena· Sills, Charlotte (23 Απριλίου 2014). Transactional Analysis. ISBN 9781315820279. 
 9. «Dye, Dr Christopher», Who's Who, Oxford University Press, 2012-12-01, doi:10.1093/ww/9780199540884.013.256626 
 10. McCall, Grant (March 2012). «In Memory of George H. Odell». Lithic Technology 37 (1): 3–4. doi:10.1179/lit.2012.37.1.3. ISSN 0197-7261. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
 • Analysis at the Indiana Philosophy Ontology Project
 • "Analysis" entry in the Stanford Encyclopedia of Philosophy
 • Analysis at PhilPapers