Ανθρακικό μαγνήσιο

χημική ένωση

Το ανθρακικό μαγνήσιο είναι ανθρακικό άλας με μοριακό τύπο MgCO3 που απαντάται στη φύση ως στερεό υγροσκοπικό λευκό ορυκτό και συνηθέστερα υπό δύο μορφές ως ουδέτερο και ως βασικό, η δε χρήση του είναι πολύμορφη.

Ανθρακικό μαγνήσιο

Το ανθρακικό μαγνήσιο έχει μοριακή μάζα 81,314 g/mol, σημείο τήξης τους 540 βαθμούς, το άνυδρο, όπου και διασπάται και 165 το τρι-ένυδρο. Είναι άοσμο και η πυκνότητά του ποικίλει από 2,958 g/cm3 (άνυδρο) μέχρι 1,73 g/cm3 (πεντένυδρο).
Το ανθρακικό μαγνήσιο ως ορυκτό, άνυδρο άλας, φέρεται με την ονομασία μαγνησίτης, ή λευκόλιθος, ή και ως δολομίτης, ενώ ως ένυδρο λαμβάνει διάφορες άλλες ονομασίες. Το άνυδρο άλας παραμένει αδιάλυτο στο νερό, την αμμωνία και την ακετόνη όπου και χρησιμοποιείται στη παρασκευή διοξειδίου του άνθρακος και οξειδίου του μαγνησίου καθώς και υπό μορφή ακαθάριστου φυσικού προϊόντος για πλείστους τεχνικούς σκοπούς.
Το βασικό ανθρακικό μαγνήσιο καλούμενο και μαγνήσια, ή μαγνησία, άλμπα λαμβάνεται με διοχέτευση διοξειδίου του άνθρακα σε άλατα του μαγνησίου. Πρόκειται για σκόνη λευκή που φέρεται στο εμπόριο για χρήση στη στίλβωση, ως φορέας χρωμάτων και στη παρασκευή οδοντοκόνεων. Στη δε ιατρική, χαρακτηριζόμενο ως αντιόξινο, χορηγείται εσωτερικά προς εξουδετέρωση οξέων ως καθαρτικό και αντιαρθριτικό. Στη δε φαρμακοποιία με το όνομα μαγνήσια άλμπα φέρονται χημικά προϊόντα που μπορεί να είναι ή βασικό ανθρακικό μαγνήσιο, ή μίγματα υδροξειδίου του μαγνησίου και ανθρακικού μαγνησίου.
Τέλος ως πρόσθετο τροφίμων φέρεται με τη χαρακτηριστική ονομασία Ε504.

Γενικά το ανθρακικό μαγνήσιο (MgCO3) δεν είναι τοξικό. Η παρατεταμένη όμως επαφή με το δέρμα ή εισπνοές του είναι δυνατόν να προκαλέσουν ερεθισμούς. Το ανθρακικό μαγνήσιο μαζί με άλλα άλατα συμβάλει ενεργά στη δημιουργία του λεβητόλιθου σε βραστήρες, λέβητες κ.λπ. κατά την καθαλάτωση.

  • "Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια" τομ.ΙΣΤ΄, σελ.436.