Αντίδραση Τσούζι-Τροστ

(Ανακατεύθυνση από Αντίδραση Tsuji-Trost)

Η αντίδραση Τσούζι-Τροστ είναι οργανική χημική αντίδραση κατά την οποία πραγματοποιείται πυρηνόφιλη αλλυλική υποκατάσταση με καταλύτη το Pd(PPh3)4) :

Η αντίδραση πραγματοποιείται σε αλκαλικό περιβάλλον.

Ο υποκαταστάτης Χ μπορεί να είναι Br, Cl, OCOOR, SO2R, OCOR, OCONR2, OPO(OR)2, NO2.

Το πυρηνόφιλο Nu μπορεί αν ανήκει σε β-δικετόνες, β-κετοεστέρες, εναμμίνες, β-κετοσουλφόνες.

Ο καταλύτης μπορεί να είναι Pd(PPh3)4, Pd2(dba)3.CHCl3, Pd(OCOCH3)2+PPh3