Περιφερειάρχης ονομάζεται ο αιρετός επικεφαλής μιας περιφέρειας της Ελλάδας.

Παλαιότερα οριζόταν από την εκάστοτε Κυβέρνηση, ενώ σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»[1], εκλέγεται άμεσα από το λαό, κατά τη διάρκεια των Δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Ο περιφερειάρχης μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες και το περιφερειακό συμβούλιο αποτελεί το αιρετό όργανο του δευτέρου βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο περιφερειάρχης συνεπικουρείται από τους αντιπεριφερειάρχες που είναι επιλεγμένοι από τον περιφερειάρχη, περιφερειακοί σύμβουλοι.

Διακρίνονται σε χωρικούς και θεματικούς, με τους θεματικούς να αναλαμβάνουν την ευθύνη των βασικών τομέων αρμοδιότητας της περιφέρειας και τους χωρικούς να είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που ταυτίζονται με τις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα.[2]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) Εφημερίς της Κυβερνήσεως
  2. Άρθρο 5. Το Σύστημα Περιφερειακής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης Opengov.gr