Ανόργανη αντίδραση

(Ανακατεύθυνση από Ανόργανες αντιδράσεις)

Ανόργανες λέγονται οι αντιδράσεις στις οποίες συμμετέχουν μόνο ενώσεις που μελετώνται από την ανόργανη χημεία. Οι ανόργανες αντιδράσεις ταξινομούνται σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια των χημικών αντιδράσεων αλλά υπάρχουν και ιδιαίτεροι τρόποι κατάταξης :

Ανάλογα με το αποτέλεσμα που πραγματοποιείταιΕπεξεργασία

Ανάλογα με τον τρόπο που μετασχηματίζονται οι χημικές ουσίες και με το αποτέλεσμα που πραγματοποιείται, σε μια ανόργανη αντίδραση αυτές διακρίνονται στα εξής είδη:

 • Αντιδράσεις σύνθεσης ή σχηματισμού, όταν δύο ή περισσότερα χημικά στοιχεία αντιδρούν για να σχηματίσουν μια χημική ένωση. Παράδειγμα : C + O2 → CO2</r. Επίσης ως συνθέσεις χαρακτηρίζονται και οι αντιδράσεις στις οποίες σχηματίζεται μια ένωση από άλλες απλούστερες. Παράδειγμα : CO + H2 → CH3OH.
 • Αντιδράσεις διάσπασης, όπου μια χημική ένωση διασπάται σε δύο ή περισσότερα προϊόντα. Παράδειγμα : CaCO3 → CaO + CO2
 • Αντιδράσεις αποσύνθεσης, στις οποίες μια χημική ένωση διασπάται στα στοιχεία που την αποτελούν. Παράδειγμα : HgO → Hg + 1/2O2
 • Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης, στις οποίες ένα χημικό στοιχείο αντικαθιστά ένα άλλο σε μια χημική ένωση. Το στοιχείο που αντικαθίσταται, εμφανίζεται στα προϊόντα σε ελεύθερη μορφή. Παράδειγμα : Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
 • Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης, όπου δυο χημικές ενώσεις αντιδρούν και ανταλλάσσουν τα ιόντα τους. Παράδειγμα : AgNO3 + KI → AgI + KNO3
 • Αντιδράσεις εξουδετέρωσης: όταν αντιδρώντα είναι ένα οξύ και μια βάση κατά Αρρένιους. Αν βρίσκονται σε στοιχειομετρικές ποσότητες, το αποτέλεσμα θα είναι το αντίστοιχο άλας και νερό. Παράδειγμα : NaOH + HCl → NaCl + H2O

Ανάλογα με το μηχανισμό πραγματοποίησηςΕπεξεργασία

 • Αντιδράσεις οξέος-βάσης κατά Αρρένιους (εξουδετερώσεις), κατά Μπρένστεντ-Λάουρι (πρωτολυτικές). Παράδειγμα : NH3 + HBr → NH4+ + Br- και κατά Λιούις (ανταλλαγές ζεύγους ηλεκτρονίων). Παράδειγμα : CaO + SO3 → CaSO4
 • Αντιδράσεις σχηματισμού ιζήματος στις οποίες από την αντίδραση μεταξύ ιόντων σε υδατικό διάλυμα, σχηματίζεται ίζημα. Παράδειγμα : Pb2+ + S2- → PbS(s)
 • Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής στις οποίες κάποιο ή κάποια άτομα αλλάζουν αριθμό οξείδωσης από τα αντιδρώντα στα προϊόντα. Παράδειγμα : 2Na + Cl2 → 2NaCl

ΠηγέςΕπεξεργασία

 1. Μπαζάκης Ι. Α. "Γενική Χημεία", Αθήνα.
 2. Μανωλκίδης Κ., Μπέζας Κ. "Στοιχεία Ανόργανης Χημείας", Έκδοση 14η, Αθήνα 1984.
 3. Μανωλκίδης Κ., Μπέζας Κ. "Χημικές Αντιδράσεις", Αθήνα 1976.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία