Απολογία είναι η δικαιολόγηση, η προάσπιση ή η υπεράσπιση του αληθούς, μιας πράξης ή μιας ιδέας, η απόκριση που αποσκοπεί στην απόκρουση μιας κατηγορίας σε γραπτό ή προφορικό λόγο.

Η έννοια της απολογίας βρίσκεται στο επίκεντρο τής

  • απολογητικής, που αφορά τη διαλεκτική διαδικασία με σκοπό την προάσπιση της αλήθειας, η οποία εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στην

Στο γραπτό λόγο Επεξεργασία