Αριθμητικά ονομάζονται οι λέξεις που φανερώνουν κάποια ποσότητα απόλυτη η σχετική. Τα αριθμητικά μπορεί να είναι επίθετα ή ουσιαστικά. Περιλαμβάνονται στη γραμματική πολλών γλωσσών.

Ελληνική γλώσσα Επεξεργασία

Επίθετα Επεξεργασία

Τα αριθμητικά επίθετα χωρίζονται σε

  1. Απόλυτα
  2. Τακτικά
  3. Πολλαπλασιαστικά
  4. Αναλογικά

Απόλυτα αριθμητικά Επεξεργασία

Τα απόλυτα αριθμητικά φανερώνουν συγκεκριμένο αριθμό από πράγματα.

Τακτικά αριθμητικά Επεξεργασία

Τα τακτικά αριθμητικά δείχνουν τη σειρά ή τη θέση κάποιου πράγματος.

Πολλαπλασιαστικά αριθμητικά Επεξεργασία

Τα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά μας φανερώνουν πόσες φορές πολλαπλάσιο είναι ένα αντικείμενο από ένα απλό. Δείχνουν, δηλαδή, από πόσα απλά μέρη αποτελείται ένα αντικείμενο. Για παράδειγμα: διπλός, τριπλός.

Αναλογικά αριθμητικά Επεξεργασία

Τα αναλογικά αριθμητικά, σε αντίθεση με τα πολλαπλασιαστικά, μας φανερώνουν πόσες φορές πολλαπλάσιο είναι ένα αντικείμενο από κάποιο άλλο.

Ουσιαστικά Επεξεργασία

Στα αριθμητικά ουσιαστικά περιλαμβάνονται οι απόλυτοι αριθμοί που χρησιμοποιούμε για την απαρίθμηση ή για να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο ψηφίο ή αριθμό, και τα περιληπτικά αριθμητικά.

Απόλυτοι αριθμοί Επεξεργασία

Περιληπτικά αριθμητικά Επεξεργασία

Στα περιληπτικά αριθμητικά περιέχονται δύο κατηγορίες. Αυτά τα οποία δείχνουν μια ποσότητα με ασάφεια και αυτά τα οποία δείχνουν μια ομάδα πραγμάτων με συγκεκριμένο αριθμό.

Άλλες γλώσσες Επεξεργασία

Σε πολλές γλώσσες δεν υπάρχει διαχωρισμός των αριθμητικών. Σε άλλες πάλι υπάρχει μεγαλύτερος ή διαφορετικός διαχωρισμός.

Πηγές Επεξεργασία

  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΘΗ. ISBN 960-396-037-3.