Στον τρισδιάστατη γεωμετρία, ασύμβατες ευθείες είναι δύο ευθείες εκείνες που εκ της μεταξύ τους θέσης δεν είναι παράλληλες αλλά και ούτε τέμνονται. Ένα απλό παράδειγμα ζεύγους ασύμβατων ευθειών είναι ένα ζευγάρι στις αντίθετες αιχμές ενός κανονικού τετράεδρου. Δυο ευθείες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο είτε θα τέμνονται είτε θα συμπίπτουν είτε θα είναι παράλληλες, οπότε ασύμβατες ευθείες μπορεί να υπάρχουν μόνο σε τρεις ή περισσότερες διαστάσεις.

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Η ευθεία που διέρχεται από το τμήμα AD και η ευθεία που διέρχεται από το τμήμα Β1Β είναι ασύμβατες, επειδή δεν είναι στο ίδιο επίπεδο.

Ευθείες που φέρονται στο αυτό επίπεδο αποκλείεται να υπάρξουν μεταξύ τους ασύμβατες, εκ του λόγου ότι αν δεν είναι παράλληλες, τότε θα τέμνονται.

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα" τομ.12ος, σελ.102.