Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (περιοδικά)


Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι η παροχή ενός αποδεκτού πλαισίου διάκρισης για περιοδικά και το περιεχόμενό τους και την θέση τους στην Βικιπαίδεια. Οι παρακάτω οδηγίες αποτελούν αποτέλεσμα συζήτησης που κατέληξε σε συναίνεση.


Άρθρα για περιοδικά

Επεξεργασία

Ένα περιοδικό γενικά θεωρείται σημαντικό και αξιοσημείωτο όταν εκδίδεται αρκετό καιρό ή έχει εκδώσει πολλά τεύχη και όταν υπάρχουν αρκετές αναφορές γι'αυτό σε τρίτες ανεξάρτητες πηγές.

Περιεχόμενα περιοδικών: Τεύχη

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια μπορεί να έχει λήμμα και για κάποιο/α ιδιαίτερα αξιοσημείωτο/α τεύχος/η περιοδικού με αναγνωρισμένη καλλιτεχνική, ιστορική ή επιστημονική αξία και για τα οποία υπάρχουν αναφορές σε τρίτες ανεξάρτητες πηγές, αλλά κατά κανόνα όχι και για κάθε τεύχος του περιοδικού.

Κατάλογος τευχών περιοδικών

Επεξεργασία

Ένας κατάλογος τευχών μπορεί να είναι μέρος του λήμματος για το περιοδικό ή να αποτελεί αυτόνομο λήμμα, όταν πρόκειται για έκδοση με συλλεκτικό ή ιστορικό ενδιαφέρον.