Γονότυπος

Γενετική ιδιοσυστασία αλληλόμορφων γονιδίων σε ένα κυτταρό ή έναν οργανισμό για ένα συγκεκριμένο γνώρισμα.

Γονότυπος (genotype) καλείται το σύνολο των γονιδίων ενός οργανισμού, δηλαδή το σύνολο των αλληλομόρφων που απαρτίζουν το DNA του. Με αυτόν τον ορισμό, είναι ένα μέγεθος το οποίο δεν είναι παρατηρήσιμο. Για λόγους πρακτικούς ο γονότυπος μπορεί να αναφέρεται στη γονιδιακή σύσταση του οργανισμού σε έναν ή περισσότερους γονιδιακούς τόπους, οι οποίοι συνήθως αφορούν μια συγκεκριμένη ιδιότητα του οργανισμού. Για παράδειγμα, το γονίδιο για τον αλφισμό έχει δύο μορφές αλληλομόρφων, το επικρατές Α και το υπολειπόμενο a, οπότε υπάρχουν τρεις πιθανοί γονότυποι: AA (ομοζυγωτικό επικρατές), Aa (ετεροζυγωτικό), aa (ομοζυγωτικό υπολειπόμενο).

Εδώ φαίνεται η σχέση μεταξύ γονοτύπου και φαινοτύπου για το χρώμα των πετάλων στο λουλούδι του φασολιού. Τα Β και b είναι γονίδια για το χρώμα, ενώ στα μικρά τετράγωνα φαίνονται τα λουλούδια που προκύπτουν από τη σύζευξη του αρσενικού με το θηλυκό λουλούδι.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

μπλααααααα