Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

(Ανακατεύθυνση από ΔΛΠ)

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ, αγγλικά: International Accounting Standards, IAS) είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή νόμων με τους οποίους καλούνται να εναρμονιστούν υποχρεωτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, μετά από κοινοτική οδηγία. Μετά από μια μικρή καθυστέρηση στην επιτακτικότητα της εφαρμογής τους, έγιναν υποχρεωτικά από το 2006, αρχικά για τις εισηγμένες αλλά και για λοιπές εταιρίες. Τα ΔΛΠ εμπλουτίστηκαν με οδηγίες που αλλάξανε τον προσανατολισμό τους, που αρχικά ήταν αυστηρά λογιστικός, και είναι πλέον γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS).

Τα πρότυπα εκδόθηκαν την περίοδο 1973-2001 από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC).

Διεθνή Λογιστικά ΠρότυπαΕπεξεργασία

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι:

 • ΔΛΠ 1: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων
 • ΔΛΠ 2: Αποθέματα
 • ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
 • ΔΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη
 • ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
 • ΔΛΠ 11: Κατασκευαστικές Συμβάσεις
 • ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήματος
 • ΔΛΠ 14: Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα
 • ΔΛΠ 16: Ενσώματα Πάγια
 • ΔΛΠ 17: Μισθώσεις
 • ΔΛΠ 18: Έσοδα
 • ΔΛΠ 19: Παροχές σε Εργαζόμενους
 • ΔΛΠ 26: Λογιστική και Πληροφόρηση Προγραμμάτων Παροχών Αποχώρησης από την Υπηρεσία
 • ΔΛΠ 20: Λογιστική των Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης
 • ΔΛΠ 21: Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος
 • ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού
 • ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών
 • ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
 • ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
 • ΔΛΠ 29: Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες
 • ΔΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Όμοιων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων
 • ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες
 • ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση
 • ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά Μετοχή
 • ΔΛΠ 34: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
 • ΔΛΠ 36: Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού
 • ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδιάμεσες Απαιτήσεις [1]
 • ΔΛΠ 38: Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού
 • ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα
 • ΔΛΠ 41: Γεωργία

Κύρια Όργανα Κατάρτισης Διεθνών Λογιστικών ΠροτύπωνΕπεξεργασία

Τα βασικά όργανα κατάρτισης των προτύπων είναι:

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Grant Thornton, Έκδοση Β'