Δημόσιο δίκαιο

κλάδος δικαίου που περιλαμβάνει σχέσεις μεταξύ ατόμων και κράτους ή τη λειτουργία του ίδιου του κράτους

Δημόσιο Δίκαιο είναι εκείνος ο κλάδος του δικαίου που ασχολείται με τις σχέσεις των πολιτών (φυσικών και νομικών προσώπων) με το κράτος. Αντιπαρατίθεται με το Ιδιωτικό Δίκαιο, που ασχολείται με τις σχέσεις των ιδιωτών μεταξύ τους.

Το Δημόσιο Δίκαιο συγκροτείται από το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν αφενός την οργάνωση και λειτουργία των κρατικών οργάνων και των οργάνων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τον τρόπο δράσης αυτών κατά την άσκηση της παρ΄ αυτών δημόσιας εξουσίας, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις, και με ιδιώτες, και αφετέρου τις σχέσεις του κράτους με άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς.

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η ύλη του Δημοσίου Δικαίου έχει επεκταθεί σημαντικά και σε ιδιαίτερους κλάδους λόγω της ανάπτυξης της κρατικής παρεμβατικότητας που θεωρείται απόρροια της εξέλιξης του κοινωνικού ρόλου του κράτους με συνέπεια τη δημοσιοποίηση σχέσεων που ανήκαν στο παρελθόν σε ιδιώτες. Τέτοιες περιπτώσεις απαντώνται στο Εργατικό Δίκαιο, στις συλλογικές συμβάσεις και στην επίλυση διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Τελευταία μεγάλες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται επίσης σε θέματα εναρμόνισης εσωτερικών δικαίων κρατών με την συλλογική πολιτική των Ευρωπαϊκών Χωρών και ιδιαίτερα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Κλάδοι Δημόσιου Δικαίου

Επεξεργασία

Βασικοί κλάδοι του Δημοσίου Δικαίου είναι οι ακόλουθοι: