Διαγωγή πλοίου (trim), ονομάζεται οποιαδήποτε εικόνα παρουσιάζει ένα πλοίο όταν δεν είναι ζυγοσταθμισμένο, δηλαδή δεν είναι ισοβύθιστο κυρίως κατά το διάμηκες, (κατά το εγκάρσιο χαρακτηρίζεται κλίση πλοίου).

Απεικόνιση έμπρυμνου πλοίου (άνω) και έμπρωρου πλοίου (κάτω)

Ή Διαγωγή πλοίου συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα d. Και υφίσταται κάθε φορά που παρατηρείται διαφορά μεταξύ του πρωραίου και του πρυμναίου βυθίσματος. (d = dΠΡ - dΠM). Όταν d = 0 δεν υπάρχει διαγωγή.

Δύο είναι οι μορφές διαγωγής ενός πλοίου:

1. Όταν το πρωραίο βύθισμα είναι μικρότερο του πρυμναίου, οπότε και καλείται έμπρυμνο (by the stern), και
2. Όταν το πρωραίο βύθισμα είναι μεγαλύτερο του πρυμναίου, οπότε το πλοίο χαρακτηρίζεται έμπρωρο (by the bow).

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχονται τα βυθίσματα πλώρης μέσου και πρύμνης προκειμένου να διαπιστώνεται αν το πλοίο έχει υποστεί παραμορφώσεις από τις διάφορες καταπονήσεις του, στο κυματισμό όπως αυτές είναι η κύρτωση ή η κοίλωση του πλοίου.