Διαδικτυακά χρώματα

(Ανακατεύθυνση από Διαδικτυακά Χρώματα)

Το σύστημα HTML, το οποίο αποτελεί την γλώσσα γραφής των ιστοσελίδων, χρησιμοποιεί για την απεικόνιση των χρωμάτων το μοντέλο RGB, στην δεκαεξαδική του μορφή. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένα χρώμα με το όνομά του στα αγγλικά σε μερικές περιπτώσεις.

Οι πρώτες εκδόσεις του Mosaic και του Netscape Navigator χρησιμοποιούσαν τα ονόματα χρωμάτων του συστήματος X11 ως βάση για τις χρωματικές τους λίστες, αφού και τα δύο ξεκίνησαν σαν προγράμματα για το X Window System. Η προέλευση της χρωματικής λίστας του X11 δεν είναι γνωστή. [1]

Χρωματικό μοντέλο RGB

Επεξεργασία

Το χρωματικό μοντέλο RGB χρησμοποιεί μια ομάδα τριών αριθμών, την δεκαεξαδική τριπλέτα, για την απεικόνιση κάθε εικονοστοιχείου. Η δεκαεξαδική τριπλέτα είναι ένα εξαψήφιος δεκαεξαδικός αριθμός, τριών byte. Τα bytes αντιπροσωπεύουν την ένταση για το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε μέρος του χρώματος. Το τελικό χρώμα προκύπτει από τον συνδυασμό των τριών. Ένα byte δείχνει ένα αριθμό μεταξύ 00 και FF (σε δεκαεξαδική γραφή), ή από 0 ως 255 σε δεκαδική γραφή. Η μορφή της δεκαεξαδικής τριπλέτας αποτελείται από τρία bytes στη σειρά, σε δεκαεξαδική γραφή, ως ακολούθως:

1ο Byte: ένταση κόκκινου
2ο Byte: ένταση πράσινου
3ο Byte: ένταση μπλε

Για παράδειγμα θεωρήστε το χρώμα red=36, green=104, blue=160 (ένας τόνος γκριζαρισμένου μπλε). Οι αριθμοί 36, 104 και 160 στο δεκαεξαδικό γράφονται 24, 68 και A0 αντίστοιχα. Για να φτιάξουμε τη δεκαεξαδική τριπλέτα, απλά γράφουμε τα τρία δεκαεξαδικά bytes μαζί χωρίς κενά, δηλαδή: 2468A0. Αν κάποιο byte είναι μικρότερό από το 10 (δεκαδικό) ή το 16 (δεκαεξαδικό) πρέπει να γράφεται με ένα 0 στην αρχή ώστε το byte να αποτελείται από 2 ψηφία, και η τριπλέτα να είναι εξαψήφια. Για παράδειγμα η δεκαδική τριπλέτα 0,1,2 γράφεται σαν δεκαεξαδική τριπλέτα ως 000102.

Καθιερωμένα ονόματα χρωμάτων

Επεξεργασία

Σύμφωνα με το πρότυπο HTML 4.01 ορίζονται δεκαέξι χρώματα με το όνομά τους, ως εξής:

Χρώμα Δεκαεξαδικό Χρώμα Δεκαεξαδικό Χρώμα Δεκαεξαδικό Χρώμα Δεκαεξαδικό
black[1] #000000 silver #c0c0c0 maroon #800000 red #ff0000
navy #000080 blue #0000ff purple #800080 fuchsia #ff00ff
green #008000 lime #00ff00 olive #808000 yellow #ffff00
teal #008080 aqua #00ffff gray #808080 white #ffffff

Αποκλειστικά ονόματα χρωμάτων

Επεξεργασία

Επιπρόσθετα, ένας αριθμός χρωμάτων καθορίζεται από τους φυλλομετρητές (browsers) όπως για παράδειγμα από τον Netscape ή από τον Internet Explorer. Ένας φυλλομετρητής ενδεχομένως να μην αναγνωρίζει όλα από αυτά τα χρώματα. Πολλά από αυτά προέρχονται από τη λίστα ονομάτων των χρωμάτων από το X11 το οποίο διανέμεται με το X Window System. Μερικά από αυτά μαζί με το δεκαεξαδικό τους αντίστοιχο φαίνονται παρακάτω.

Χρώμα Δεκαεξαδικό Χρώμα Δεκαεξαδικό
indianred #cd5c5c darksalmon #e9967a
lightcoral #f08080 salmon #fa8072
orangered #ff4500 red #ff0000
crimson #dc143c firebrick #b22222
darkred #8b0000 mediumvioletred #c71585
pink #ffc0cb lightpink #ffb6c1
hotpink #ff69b4 deeppink #ff1493
palevioletred #db7093 darkkhaki #bdb76b
khaki #f0e68c palegoldenrod #eee8aa
lightgoldenrodyellow #fafad2 lightyellow #ffffe0
lemonchiffon #fffacd yellow #ffff00
gold #ffd700 papayawhip #ffefd5
moccasin #ffe4b5 peachpuff #ffdab9
cyan #00ffff aqua #00ffff
aquamarine #7fffd4 turquoise #40e0d0
mediumturquoise #48d1cc darkturquoise #00ced1
cadetblue #5f9ea0 slategray #708090
lightcyan #e0ffff paleturquoise #afeeee
powderblue #b0e0e6 lightsteelblue #b0c4de
steelblue #4682b4 lightblue #add8e6
skyblue #87ceeb lightskyblue #87cefa
deepskyblue #00bfff cornflowerblue #6495ed
royalblue #4169e1 mediumslateblue #7b68ee
dodgerblue #1e90ff blue #0000ff
mediumblue #0000cd darkblue #00008b
navy #000080 midnightblue #191970
lightsalmon #ffa07a orange #ffa500
darkorange #ff8c00 coral #ff7f50
tomato #ff6347 orangered #ff4500
aquamarine #7fffd4 mediumspringgreen #00fa9a
springgreen #00ff7f palegreen #98fb98
greenyellow #adff2f chartreuse #7fff00
lawngreen #7cfc00 lime #00ff00
lightgreen #90ee90 yellowgreen #9acd32
limegreen #32cd32 mediumseagreen #3cb371
darkseagreen #8fbc8f forestgreen #228b22
seagreen #2e8b57 green #008000
olivedrab #6b8e23 olive #808000
darkolivegreen #556b2f darkgreen #006400
mediumaquamarine #66cdaa turquoise #40e0d0
lightseagreen #20b2aa darkcyan #008b8b
teal #008080 lavender #e6e6fa
thistle #d8bfd8 plum #dda0dd
violet #ee82ee fuchsia #ff00ff
magenta #ff00ff orchid #da70d6
mediumorchid #ba55d3 darkorchid #9932cc
blueviolet #8a2be2 darkviolet #9400d3
mediumpurple #9370db slateblue #6a5acd
purple #800080 darkmagenta #8b008b
darkslateblue #483d8b indigo #4b0082
honeydew #f0fff0 mintcream #f5fffa
azure #f0ffff aliceblue #f0f8ff
ghostwhite #f8f8ff whitesmoke #f5f5f5
lavenderblush #fff0f5 mistyrose #ffe4e1
antiquewhite #faebd7 seashell #fff5ee
snow #fffafa white #ffffff
beige #f5f5dc linen #faf0e6
oldlace #fdf5e6 floralwhite #fffaf0
ivory #fffff0 gainsboro #dcdcdc
lightgrey #d3d3d3 silver #c0c0c0
darkgray #a9a9a9 gray #808080
dimgray #696969 darkslategray #2f4f4f
lightslategray #778899 slategray #708090
cornsilk #fff8dc blanchedalmond #ffebcd
bisque #ffe4c4 navajowhite #ffdead
wheat #f5deb3 sandybrown #f4a460
goldenrod #daa520 darkgoldenrod #b8860b
peru #cd853f chocolate #d2691e
maroon #800000 saddlebrown #8b4513
brown #a52a2a sienna #a0522d
darkred #8b0000 burlywood #deb887
tan #d2b48c rosybrown #bc8f8f
black #000000    

Ασφαλή χρώματα για το διαδίκτυο

Επεξεργασία

Άλλο ένα σύνολο 216 τιμών χρωμάτων μπορεί να θεωρηθεί ως μία ασφαλής παλέττα για χρήση στο διαδίκτυο. Αναπτύχθηκε μία εποχή οπότε πολλές οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούσαν να απεικονίσουν μόνο 256 χρώματα. Ήταν ανάγκη τότε να υπάρξει ένα σύνολο χρωμάτων, που θα απεικονιζόταν σε οθόνες 256 χρωμάτων χωρίς τη μέθοδο του dithering (η οποία χοντρικά τοποθετεί χρωματικό "θόρυβο" σε ενδιάμεσες τιμές χρωμάτων για να εξομαλύνει την εικόνα στο ανθρώπινο μάτι). Ο αριθμός των 216 χρωμάτων επιλέχτηκε μερικώς γιατί τα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών διατηρούσαν δεκαέξι με είκοσι χρώματα για δική τους χρήση. Ένας άλλος λόγος της εκλογής αυτής ήταν το ότι επέτρεπε την επιλογή έξι αποχρώσεων του κόκκινου του πράσινου και του μπλε (6 × 6 × 6 = 216). Η παλέττα αυτή προσδιορίστηκε για πρώτη φορά από την Lynda Weinman.

Τα ασφαλή για το διαδίκτυο χρώματα δεν έχουν ονόματα, αλλά το καθένα μπορεί να καθοριστεί από μία τριάδα τιμών RGB. Στον παρακάτω πίνακα, ένας τριψήφιος αριθμός χρησιμοποιείται ως συντομογραφία για τους εξαψήφιους δεκαεξαδικούς αριθμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το ψηφίο "3" αντιστοιχίζεται στον δεκαεξαδικό αριθμό "33". Το "C" αντιστοιχίζεται στο "CC". Για παράδειγμα, το "F63" στον πίνακα παρακάτω αντιστοιχίζεται στο "#FF6633" στο σύστημα που αναφέρθηκε προηγουμένως. Ο πίνακας δείχνει όλα τα χρώματα που θεωρούνται ασφαλή για χρήση στο διαδίκτυο με υπογραμμισμένα τα "'Πραγματικά ασφαλή χρώματα για χρήση στο διαδίκτυο" (βλ. επόμενη παράγραφο):

Ασφαλή χρώματα για το διαδίκτυο
000 300 600 900 C00 F00 003 303 603 903 C03 F03
006 306 606 906 C06 F06 009 309 609 909 C09 F09
00C 30C 60C 90C C0C F0C 00F 30F 60F 90F C0F F0F
030 330 630 930 C30 F30 033 333 633 933 C33 F33
036 336 636 936 C36 F36 039 339 639 939 C39 F39
03C 33C 63C 93C C3C F3C 03F 33F 63F 93F C3F F3F
060 360 660 960 C60 F60 063 363 663 963 C63 F63
066 366 666 966 C66 F66 069 369 669 969 C69 F69
06C 36C 66C 96C C6C F6C 06F 36F 66F 96F C6F F6F
090 390 690 990 C90 F90 093 393 693 993 C93 F93
096 396 696 996 C96 F96 099 399 699 999 C99 F99
09C 39C 69C 99C C9C F9C 09F 39F 69F 99F C9F F9F
0C0 3C0 6C0 9C0 CC0 FC0 0C3 3C3 6C3 9C3 CC3 FC3
0C6 3C6 6C6 9C6 CC6 FC6 0C9 3C9 6C9 9C9 CC9 FC9
0CC 3CC 6CC 9CC CCC FCC 0CF 3CF 6CF 9CF CCF FCF
0F0 3F0 6F0 9F0 CF0 FF0 0F3 3F3 6F3 9F3 CF3 FF3
0F6 3F6 6F6 9F6 CF6 FF6 0F9 3F9 6F9 9F9 CF9 FF9
0FC 3FC 6FC 9FC CFC FFC 0FF 3FF 6FF 9FF CFF FFF


Πραγματικά ασφαλή χρώματα για το διαδίκτυο

Επεξεργασία

Συχνά οι σχεδιαστές ενθαρρύνονταν να χρησιμοποιούν τα 216 "ασφαλή για το δίκτυο" χρώματα στις σελίδες τους - ωστόσο, οι οθόνες με 8-bit ανάλυση χρωμάτων δεν είναι και τόσο συνηθισμένες πια, όπως τότε που αναπτύχθηκε η παλέτα των 216 χρωμάτων. Οι David Lehn και Hadley Stern παρατήρησαν ότι μόνο 22 από τα 216 "ασφαλή" χρώματα απεικονίζονται κανονικά, χωρίς να γίνεται ανακριβής αντικατάσταση σε οθόνες με 16-bit ανάλυση χρωμάτων. Ονόμασαν αυτά τα 22 χρώματα "πραγματικά ασφαλή" παλέτα - αποτελείται κυρίως από τόνους του πράσινου και του κίτρινου, όπως μπορούμε να δούμε στον παραπάνω πίνακα, όπου τα "πραγματικά ασφαλή" χρώματα για το διαδίκτυο είναι υπογραμμισμένα, ή στον παρακάτω πίνακα.

Πραγματικά ασφαλή χρώματα για το διαδίκτυο
000 003 00F 0F0 0F6 0FC 0FF 3F3 3F6 3FC 3FF
6F0 6F3 6FF CF6 F00 F03 F0F FF0 FF3 FF6 FFF

CSS και χρώματα

Επεξεργασία

Τα Cascading Style Sheets ορίζουν το ίδιο πλήθος ονομάτων χρωμάτων όπως η HTML 4, τα 16 που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπροσθέτως, η έκδοση 2.1 των CSS έχει στη λίστα το πορτοκαλί χρώμα:

Χρώμα Δεκαεξαδικό
orange #ffa500

Τα CSS 2 και CSS 2.1 επιτρέπουν τη χρήση των χρωμάτων συστήματος, που είναι ονόματα χρωμάτων που έχει σε λίστα του το λειτουργικό σύστημα. Αυτό επιτρέπει στους διαδικτυακούς δημιουργούς να φτιάχνουν περιεχόμενο σε αρμονία με το λειτουργικό σύστημα του αναγνώστη. Δείτε [2]. Πιθανότατα απ' τις αρχές του 2004, το πρότυπο CSS3 θα απορρίψει αυτές τις τιμές, σημειώνοντάς τες ως deprecated, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει ξανά: [3].

Παραπομπές και Σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. (ελληνικά) μαύρο

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία