Διεθνής ταξινόμηση των νεφών

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia
Οικογένεια Είδη Ποικιλία ειδικές μορφές παραδείγματα με φωτογραφίες
Cirrus
(Θύσανοι)
[1][2]
fibratus
uncinus
spissatus
castellanus
floccus
intortus
radiatus
vertebratus
duplicatus
mammatus Cirrus fibratus
Cirrus fibratus
Cirrus
Cirrus
Cirrocumulus
(Θυσανοσωρείτες)
[1][2]
stratiformis
lenticularis
castellanus
floccus
undulatus
lacunosus
virga
mammatus
  Cirrocumulus stratiformis
Cirrocumulus stratiformis
Cirrostratus
(Θυσανόστρωμα)
[1][2]
fibratus
nebulosus
duplicatus
undulatus
  Cirrostratus stratiformis
Cirrostratus stratiformis
Altocumulus
(Υψισωρείτης)
[1][2]
stratiformis
lenticularis
castellanus
floccus
translucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
lacunosus
virga
mammatus
Altocumulus
Altocumulus
Altostratus
(Υψίστρωμα)
[1][2]
  translucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
virga
praecipitatio
pannus
mammatus
Altostratus
Altostratus
Stratocumulus
(Στρωματοσωρείτης)
[1][2]
stratiformis
lenticularis
castellanus
translucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
lacunosus
mammatus
virga
praecipitatio
Stratocumulus
Stratocumulus
Stratus
(Στρώματα)
[3][2]
nebulosus
fractus
opacus
translucidus
undulatus
praecipitatio Stratus
Stratus
Cumulus
(Σωρείτης)
[1][2]
humilis
mediocris
congestus
fractus
radiatus pileus
velum
virga
praecipitatio
arcus
pannus
tuba
Cumulus
Cumulus
Nimbostratus
(Μελανόστρωμα)
[1][2]
    praecipitatio
virga
pannus
Nimbostratus
Nimbostratus
Cumulonimbus
(Σωρειτομελανίας)
[1][2]
calvus
capillatus
  praecipitatio
virga
pannus
incus
mammatus
pileus
velum
arcus
tuba
Cumulonimbus
Cumulonimbus

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία