Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και στις τάξεις του συγκαταλέγονται σήμερα γύρω στα 22.000 μέλη. Διοικείται από εκλεγόμενο ανά τριετία με καθολική μυστική ψηφοφορία 25μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων, «α) η μέριμνα περί της εν γένει αξιοπρεπείας των Δικηγόρων και της απονομής παρά πάσης αρχής του προς αυτούς οφειλομένου σεβασμού, κατά την ενάσκησιν του λειτουργήματος αυτών, β) η υποβολή προτάσεων και γνωμών αφορωσών εις την βελτίωσιν της νομοθεσίας εις την ερμηνείαν και την εφαρμογήν αυτής, γ) η διατύπωσις παρατηρήσεων και κρίσεων ως προς την απονομήν της δικαιοσύνης και δ) η συζήτησις και η απόφασις περί παντός ζητήματος ενδιαφέροντος το Δικηγορικόν Σώμα ή τα μέλη του Συλλόγου ως τοιαύτα ή ως επαγγελματικήν τάξιν και επί παντός γενικωτέρου ζητήματος Εθνικού ή Κοινωνικού περιεχομένου.».

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία