Διοικητική υποδιαίρεση της Ρωσίας

Η Ρωσική Ομοσπονδία υποδιαιρείται σε πολλών τύπων και επιπέδων διοικητικές μονάδες.

Ομοσπονδιακά υποκείμενα Επεξεργασία

 
Ομοσπονδιακά υποκείμενα

Η Ρωσία είναι ομοσπονδιακή δημοκρατία, που από τον Μάρτιο του 2014 διαιρείται σε 85 ομόσπονδες ενότητες (субъекты федерации), οι οποίες αποτελούν συστατικά μέλη της Ομοσπονδίας και έχουν ίσα μεταξύ τους ομοσπονδιακά δικαιώματα και αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Ωστόσο, διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το ποσοστό αυτονομίας που απολαμβάνουν.

Στη χώρα υπάρχουν έξι τύποι ομοσπονδιακών υποκειμένων: 22 δημοκρατίες, 9 κράι, 46 όμπλαστ, 3 ομοσπονδιακές πόλεις, 1 αυτόνομο όμπλαστ και 4 αυτόνομα όκρουγκ.

Ομοσπονδιακά διαμερίσματα Επεξεργασία

 
Ομοσπονδιακά διαμερίσματα

Η Ρωσία χωρίζεται σε οκτώ ομοσπονδιακά διαμερίσματα (федера́льные округа́). Ο θεσμός των ομοσπονδιακών διαμερισμάτων καθιερώθηκε το 2000.