Διοικητική διαίρεση της Ουκρανίας

Η Ουκρανία χωρίζεται σε διάφορα επίπεδα εδαφικών οντοτήτων. Στο πρώτο επίπεδο υπάρχουν 27 περιφέρειες:[1] 24 περιφέρειες, μία αυτόνομη δημοκρατία και δύο "πόλεις με ειδικό καθεστώς".[2] Μετά την Κριμαϊκή κρίση του 2014, η Κριμαία και η Σεβαστούπολη διοικούνται ντε φάκτο από τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία διεκδικεί την Κριμαία ως Δημοκρατία της Κριμαίας και ως ομοσπονδιακή πόλη τη Σεβαστούπολης. Η διεθνής κοινότητα τις αναγνωρίζει ως ουκρανική επικράτεια.

Η διοικητική διαίρεση στην Ουκρανία κληρονομήθηκε άμεσα από την τοπική δημοκρατική διοίκηση της Σοβιετικής Ένωσης, την Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας και δεν άλλαξε σημαντικά από τα μέσα του 20ού αιώνα. Είναι κάπως περίπλοκο, καθώς εκτός από την ύπαρξη αρκετών επιπέδων εδαφικής υποδιαίρεσης, έχει επίσης ταξινόμηση για διάφορες κατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα για τις πόλεις.

Επισκόπηση

Επεξεργασία
 
Γράφημα της δομής των διοικητικών διαιρέσεων της Ουκρανίας

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Συντάγματος της Ουκρανίας, «το σύστημα της διοικητικής και εδαφικής δομής της Ουκρανίας αποτελείται από την Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας, τις περιφέρειες, τις επαρχίες, τις πόλεις, τις συνοικίες των πόλεων, τους οικισμούς και τα χωριά». Σημειώστε ότι, αν και ορισμένοι τύποι υποδιαιρέσεων δεν αναφέρονται στο Σύνταγμα της Ουκρανίας (δηλ. Αγροτικοί οικισμοί), αναφέρονται για περιφερειακή σύνθεση. Επίσης, για αποσαφήνιση, τακτικά τα ραγιόν (επαρχίες) χαρακτηρίζονται μερικές φορές ως αγροτικά για τον διαχωρισμό τους από τα ραγιόν της πόλης.[3]

Οι διοικητικές διαιρέσεις της Ουκρανίας χωρίζονται ως εξής:

 • Σύμφωνα με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, οι μονάδες χωρίζονται σε περιοχές (αυτόνομη δημοκρατία, περιφέρειες, επαρχίες, πόλεις με ειδικό καθεστώς) και τόπους εγκατάστασης (πόλεις, χωριά).
 • Με το καθεστώς τους μπορούν να είναι διοικητικές εδαφικές μονάδες (περιφέρειες και επαρχίες) ή αυτοδιοικούμενες εδαφικές μονάδες (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά). Επίσης, η αυτόνομη δημοκρατία έχει ένα μοναδικό καθεστώς εδαφικής αυτονομίας, ενώ οι συνοικίες των πόλεων συνδυάζουν τόσο τα χαρακτηριστικά των διοικητικών εδαφικών όσο και των αυτοδιοικούμενων εδαφικών μονάδων.
 • Κατά τη θέση στο σύστημα διοικητικής διαίρεσης της Ουκρανίας, οι μονάδες χωρίζονται σε εδαφικές μονάδες βασικού επιπέδου (πόλεις χωρίς επαρχιακή διαίρεση, επαρχίες σε πόλεις, πόλεις, χωριά), μεσαίου επιπέδου (επαρχίες, πόλεις με επαρχιακή διαίρεση) και ανώτατου επιπέδου (αυτόνομη δημοκρατία, περιφέρειες, πόλεις με ειδικό καθεστώς).
 • Η διοικητική διαίρεση έχει αλλάξει επειδή ορισμένες περιοχές δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Για παράδειγμα στην περιφέρεια Ντονέτσκ το Σιεβιεροντονέτσκ έχει γίνει το νέο κεντρικό περιφερειακό κέντρο.

Οι περιφέρειες, οι πόλεις και οι επαρχίες διοικούνται από μια κρατική διοίκηση, αρχηγός της οποίας διορίζεται από τον πρόεδρο κατόπιν υποψηφιότητας από το υπουργικό συμβούλιο.[4] Η Κριμαία έχει δικό της υπουργικό συμβούλιο, ωστόσο η κρατική διοίκηση εκπροσωπείται από το γραφείο του Προεδρικού Αντιπροσώπου της Ουκρανίας. Ένα βασικό και το χαμηλότερο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης είναι ένας οικισμός που διοικείται από ένα τοπικό συμβούλιο (ράντα). Οι πόλεις ως οικισμός φέρουν πάντα ένα ειδικό καθεστώς μέσα σε μια επαρχία και έχουν τη δική τους μορφή αυτοδιοίκησης (δήμο - βίκονκομ) και μερικές μπορεί να αποτελούνται από αστικές επαρχίες (ραγιόν). Οι δήμοι της πόλης διοικούνται από έναν δήμαρχο και ένα δημοτικό συμβούλιο (μισκράντα). Ορισμένες μικρότερες πόλεις, κωμοπόλεις και αγροτικές τοποθεσίες ενδέχεται να βρίσκονται υπό τον έλεγχο δήμων πόλεων με βάση τις μεγαλύτερες πόλεις. Οι πόλεις καθώς και τα χωριά δεν ελέγχονται από την κρατική διοίκηση και αυτοδιοικούνται είτε από συμβούλιο (σελίστσνα ράντα) είτε από συμβούλιο χωριών (σιλράντα) εντός των ορίων του Συντάγματος και των νόμων της Ουκρανίας (άρθρο 140 του Συντάγματος της Ουκρανίας). Τα συμβούλια των χωριών μπορούν να φέρουν μια συνδυασμένη δικαιοδοσία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πολλά χωριά και χωριουδάκια (σελίστσε). Σε αντίθεση με τα χωριά, κάθε δημοτικό συμβούλιο έχει πάντα μια χωριστή δικαιοδοσία που μπορεί να είναι μέρος του συμβουλίου της μεγαλύτερης πόλης. Το χωριουδάκι (σελίστσε) είναι μια μη κυβερνητική αγροτική περιοχή και κυβερνάται από ένα συμβούλιο χωριού του κοντινού χωριού.

Η Ουκρανία χωρίζεται σε 3 βασικές διοικητικές διαιρέσεις: όμπλαστ (περιφέρεια), ραγιόν (επαρχία), και συμβούλιο (πόλη, οικισμός, και χωριό). Σημειώστε ότι οι οικισμοί όπως οι πόλεις δεν είναι απαραίτητο να αποτελέσουν το βασικό επίπεδο του ουκρανικού διοικητικού εδαφικού συστήματος. Για το σκοπό αυτό, οι πόλεις κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο υποδιαιρέσεων. Οι πόλεις με ειδικό καθεστώς και περιφερειακή σημασία, εκτός από το ότι χωρίζονται σε αστικές ειδικές επαρχίες, μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν μικρότερες πόλεις (επαρχιακής σημασίας), οικισμούς ή / και χωριά. Σημειώστε ότι το μέγεθος του πληθυσμού του οικισμού δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας για την κατάστασή του. Η τελική απόφαση για την αλλαγή της κατάστασης εκτελείται από το ουκρανικό κοινοβούλιο. Ο παρακάτω πίνακας βασίζεται στην Απογραφή της Ουκρανίας του 2001.[5]

Επίπεδο διαίρεσης[3] Επικράτεια Συνολικά Αντίστοιχοι οικισμοί Συνολικά Συνολικές αστικές/αγροτικές περιοχές
1 (περιφέρειες) αυτόνομη δημοκρατία 1 πόλεις με ειδικό καθεστώς[α] 2 1,344
περιφέρεια[β] 24
2 (περιφερειακές υποδιαιρέσεις) [αγροτικές] επαρχίες[γ] 490 πόλεις περιφερειακής σημασίας[δ] 178
[αστικές] επαρχίες σε πόλεις 118
3 (κοινότητες)[ε] δημοτικά συμβούλια 454 πόλεις επαρχιακής σημασίας 274
συμβούλια οικισμών[ζ] 783 χωριστοί οικισμοί αστικού τύπου[η] 890
συμβούλια χωριών 10,278 χωριστά χωριά 27,190 28,621
[αγροτικοί] οικισμοί[θ] 1,266

Κατάλογος

Επεξεργασία

Οι ακόλουθοι αριθμοί βασίζονται στην Απογραφή της Ουκρανίας του 2001.[5]

 • Κορυφαίου επιπέδου (περιφέρειες, 27):[3]
  • Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας
  • Περιφέρειες της Ουκρανίας (24)
  • Πόλεις με ειδικό καθεστώς: Κίεβο και Σεβαστούπολη
 • Μεσαίου επιπέδου (περιφερειακή υποδιαίρεση, 786):
  • Επαρχίες (490)
  • Πόλεις περιφερειακής σημασίας (178)
  • Επαρχίες πόλεων (райони у містах) (118)
 • Βασικού επιπέδου (τοπικές κοινότητες, 11,515):
  • Πόλεις επαρχιακής σημασίας (276)
  • Οικισμοί αστικού τύπου (селища міського типу) (885)
  • Χωριά (села) (27,190)
  • Οικισμοί αστικού τύπου (селища) (1,266)

Συνολικές πόλεις: 454, μια αύξηση κατά 20 σε σύγκριση με την απογραφή του 1989.[5]

Πριν από την εισαγωγή των περιφερειών το 1932, η Ουκρανία περιλάμβανε 40 οκρούχα, οι οποίες είχαν αντικαταστήσει τα γκουμπέρνιγια (κυβερνεία), υποδιαιρέσεις της πρώην Ρωσικής Αυτοκρατορίας.

Το 1932 το έδαφος της ΣΣΔ της Ουκρανίας αναδιοργανώθηκε με βάση τις περιφέρειες. Η Δυτική Ουκρανία εξαιρέθηκε από αυτές τις αλλαγές, καθώς τότε ήταν μέρος της Δεύτερης Πολωνικής Δημοκρατίας και εφαρμοζόταν η πολωνική μορφή διοικητικής διαίρεσης που βασίζεται σε βοεβοδάτα.

Κατά την περίοδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας αποτελείται από 25 περιφέρειες και δύο πόλεις με ειδικό καθεστώς.

Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η Κριμαία απέκτησε το καθεστώς μιας αυτόνομης δημοκρατίας με δική της κυβέρνηση αντί για μια περιφερειακή κρατική διοίκηση.

Περιφέρειες

Επεξεργασία

Αυτόνομη δημοκρατία

Επεξεργασία

Η Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας, πρώην Περιφέρεια Κριμαίας της ΣΣΔ της Ουκρανίας, καλύπτει γεωγραφικά το μεγαλύτερο τμήμα της χερσονήσου της Κριμαίας στη νότια Ουκρανία. Η πρωτεύουσα της είναι η Συμφερόπολη. Η Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας είναι η μόνη περιοχή στην Ουκρανία που διαθέτει το δικό της σύνταγμα.

Στις 16 Μαρτίου 2014, μετά την κατάληψη της Κριμαίας από το ρωσικό στρατό, διεξήχθη δημοψήφισμα για την ένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων υποστήριξε την ένταξη στη Ρωσία. Στις 21 Μαρτίου 2014, η ρωσική Δούμα ψήφισε να προσαρτήσει την Κριμαία ως ομοσπονδιακό υποκείμενο στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η ουκρανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει το δημοψήφισμα ή την προσάρτηση της Κριμαίας ως νόμιμη. Στις 27 Μαρτίου, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε το ψήφισμα 68/262 με 100 ψήφους υπέρ και 11 ψήφους κατά, αναγνωρίζοντας ότι το δημοψήφισμα είναι άκυρο και αρνείται οποιαδήποτε νόμιμη αλλαγή στο καθεστώς της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης.

Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας Αντιπροσωπεία του Προέδρου της Ουκρανίας Έκταση (τ.χλμ.) Πληθυσμός (2010) Πληθυσμιακή πυκνότητα Διοικητικό κέντρο Ραγιόν/επαρχίες Πόλεις περιφερειακής σημασίας [nb 1]
  Κριμαία Ναταλίγια Πόποβιτς 26,100 1,966,801 75 Συμφερόπολη[6] 14 11

Περιφέρειες

Επεξεργασία

Οι περιοχές βρίσκονται στο πρώτο (ανώτατο) επίπεδο της διοικητικής διαίρεσης της Ουκρανίας.

Σχεδόν κάθε περιοχή έχει το όνομά της από το διοικητικό της κέντρο, εκτός από τέσσερις. Η περιφέρειες Βολίν και Ζακαρπατίας, των οποίων οι πρωτεύουσες είναι το Λουτσκ και το Ούζχοροντ αντίστοιχα, ονομάζονται από τις ιστορικές περιοχές της Βολχινίας και της Υπερκαρπαθίας. Τα διοικητικά κέντρα της Περιφέρειας Ντνιπροπετρόσκ και της περιφέρειας Κιροβοχράντ μετονομάστηκαν σε Ντνίπρο και Κροπιβνίτσκι το 2016, αλλά το 2018 οι περιφέρειες εξακολουθούν να φέρουν επίσημα τα παλιά σοβιετικά ονόματα, καθώς η αλλαγή τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε μια τροποποίηση του ουκρανικού Συντάγματος.

Περιφέρεια Έκταση (τ.χλμ.) Πληθυσμός (2010) Πληθυσμιακή πυκνότητα Διοικητικό κέντρο Ραγιόν/Επαρχίες Πόλεις περιφερειακής σημασίας [nb 2]
  Περιφέρεια Τσερκάσι 20,891 1,291,135 61.80 Τσερκάσι 20 6
  Περιφέρεια Τσερνίχιβ 31,851.3 1,104,241 34.67 Τσερνίχιβ 22 3
  Περιφέρεια Τσερνιβτσί 8,093.6 903,782 111.67 Τσερνιβτσί 11 2
  Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ 31,900.5 3,344,073 104.83 Ντνίπρο 22 13
  Περιφέρεια Ντονέτσκ 26,505.7 4,448,031 167.81 Ντονέτσκ 18 28
  Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ 13,894.0 1,380,770 99.38 Ιβάνο-Φρανκίβσκ 14 6
  Περιφέρεια Χαρκόβου 31,401.6 2,755,177 87.74 Χάρκοβο 27 7
  Περιφέρεια Χερσώνας 28,449 1,091,151 38.35 Χερσώνα 18 3
  Περιφέρεια Χμελνίτσκι 20,636.2 1,331,534 64.52 Χμελνίτσκι 20 6
  Περιφέρεια Κιέβου 28,118.9 1,719,602 61.15 Κίεβο 25 13
  Περιφέρεια Κιροβοχράντ 24,577.5 1,014,809 41.29 Κροπιβνίτσκι 21 4
  Περιφέρεια Λουχάνσκ 26,672.5 2,300,412 86.25 Λουχάνσκ 18 14
  Περιφέρεια Λβιβ 21,823.7 2,545,634 116.65 Λβιβ 20 9
  Περιφέρεια Μικολάιβ 24,587.4 1,186,452 48.25 Μικολάιβ 19 5
  Περιφέρεια Οδησσού 33,295.9 2,387,636 71.71 Οδησσός 26 7
  Περιφέρεια Πολτάβας 28,735.8 1,493,668 51.98 Πολτάβα 25 5
  Περιφέρεια Ρίβνε 20,038.5 1,152,576 57.52 Ρίβνε 16 4
  Περιφέρεια Σούμι 23,823.9 1,166,765 48.97 Σούμι 18 7
  Περιφέρεια Τερνόπιλ 13,817.1 1,086,694 78.65 Τερνόπιλ 17 1
  Περιφέρεια Βίνιτσια 26,501.6 1,646,250 62.12 Βίνιτσα 27 6
  Περιφέρεια Βολίν 20,135.3 1,038,223 51.56 Λουτσκ 16 4
  Περιφέρεια Υπερκαρπαθίας 12,771.5 1,246,323 97.59 Ούζχοροντ 13 5
  Περιφέρεια Ζαπορίζια 27,168.5 1,805,431 66.45 Ζαπορίζια 20 5
  Περιφέρεια Ζιτόμιρ 29,819.2 1,283,201 43.03 Ζιτόμιρ 23 5

Πόλεις με ειδικό καθεστώς

Επεξεργασία

Δύο πόλεις φέρουν ειδικό καθεστώς: η πόλη του Κιέβου, η οποία είναι η πρωτεύουσα της Ουκρανίας και η πόλη της Σεβαστούπολης. Μετά την Κριμαϊκή κρίση του 2014, η Σεβαστούπολη ελέγχεται από τη Ρωσία και έχει ενσωματωθεί ως ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσίας. Αναγνωρίζεται ως μέρος της Ουκρανίας από το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Πόλεις Κυβερνήτης[nb 3] Έκταση Πληθυσμός (2010)
  Κίεβο Βιτάλι Κλίτσκο[nb 4] 839 τ.χλμ. 2,782,016
  Σεβαστούπολη κενή θέση 1,079 τ.χλμ. 380,301

Μονάδες υποδιαίρεσης δεύτερου επιπέδου

Επεξεργασία

Πόλεις περιφερειακής σημασίας (περιφερειακές πόλεις)

Επεξεργασία

Επαρχίες

Επεξεργασία

Οι επαρχίες είναι μικρότερες εδαφικές μονάδες υποδιαίρεσης στην Ουκρανία. Υπάρχουν 490 επαρχίες.

Αστικές επαρχίες

Επεξεργασία

Συμβούλια

Επεξεργασία
 
Ο ποταμός Δνείπερος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ουκρανική εδαφική διαίρεση, με πολλές μεγάλες πόλεις εγκατεστημένες στις όχθες του. Εδώ, η πρωτεύουσα της χώρας, το Κίεβο, το οποίο ιδρύθηκε στη δεξιά όχθη του Δνείπερου αλλά σήμερα έχει επεκταθεί σημαντικά γύρω από τον ποταμό.
Κατάσταση[7] Κατάσταση (στα ουκρανικά) Συνολικός αριθμός (το 2006)
μίστο / πόλη місто 457
  πόλη με ειδικό καθεστώς місто зі спеціальним статусом 2
  πόλεις περιφερειακής σημασίας місто областного значення 176
  πόλεις επαρχιακής σημασίας місто районного значення 279
σελίστσε μίσκοχο τύπου / κωμόπολη селище міського типу 886
σέλο / χωριά сільський населений пункт 28,552
  σελίστσε селище 1,364
  σέλο село 27,188

Η Ουκρανία έχει δύο τύπους οικισμών: αγροτικοί και αστικοί. Οι αγροτικές κατοικημένες περιοχές (сільський населений пункт) μπορεί να είναι είτε χωριό (село) είτε αγροτικός οικισμός (селище). Οι αστικές κατοικημένες περιοχές (міський населений пункт) μπορεί να είναι είτε πόλη (містo) είτε οικισμός αστικού τύπου (селище міського типу). Για λόγους συντομίας, οι αστικοποιημένοι οικισμοί μερικές φορές ταξινομούνται ως πόλεις.

Οι αλλαγές στην κατάσταση ενός οικισμού μπορούν να γίνουν μόνο από το Βερχόβνα Ράντα, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. Λάβετε υπόψη ότι το μέγεθος ενός οικισμού δεν ορίζει απόλυτα την κατάστασή του, αν και αποτελεί μείζονα παράγοντα. Για παράδειγμα, η πόλη Πρίπιατ διατηρεί το καθεστώς της, ενώ έχει πληθυσμό μηδέν κατοίκων, λόγω της υποδομής της, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οδών και των υποδομών κοινής ωφέλειας.

Το τυπικό ουκρανικό μίστο θα έπρεπε να θεωρείται πόλη, όχι κωμόπολη (σε σύγκριση με την κατάσταση της πόλης στο Ηνωμένο Βασίλειο). Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η υποταγή της πόλης είτε σε περιφέρεια είτε σε επαρχία, ιδίως με την πολιτική έννοια. Μερικοί αστικοποιημένοι οικισμοί μπορεί να είναι πόλεις επαρχιακής υποταγής, αν και θα μπορεί να μπερδεύει, ένας τύπος οικισμού θα πρέπει να προσδιοριστεί πρώτα καθώς το καθεστώς του δίνεται για διοικητικούς σκοπούς.

 

Για παράδειγμα, στην περιφέρεια Κιέβου υπάρχουν αρκετοί περιφερειακοί δήμοι πόλεων, όπως αυτός του Περεγιασλάβ-Χμελνίτσκι, οι οποίοι βρίσκονται υπό άμεση υποταγή στις περιφερειακές αρχές. Είναι επίσημα γνωστοί ως πόλεις περιφερειακής σημασίας.

 

Το Ντροχόμπιτς, μια πόλη περιφερειακής σημασίας, βρίσκεται υπό υποταγή στις αρχές της Περιφέρειας Λβιβ και όχι από την τοπική διοίκηση της Επαρχίας Ντροχόμπιτς.

Σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία μια πόλη (місто) στην Ουκρανία είναι μια τοποθεσία με πληθυσμό τουλάχιστον 10.000 ανθρώπων.[8] Οι πόλεις μπορούν να έχουν διαφορετική κατάσταση. Ορισμένες μπορεί να είναι εθνικής σημασίας, άλλες περιφερειακής σημασίας και το υπόλοιπο επαρχιακής σημασίας. Για παράδειγμα, οι πόλεις του Κιέβου και της Σεβαστούπολης έχουν ειδικό καθεστώς εθνικής σημασίας και κάθε μία είναι επίσημα ταξινομημένη ως πόλη με ειδικό καθεστώς, το οποίο διοικητικά ισοδυναμεί με μια περιφέρεια. Οι δήμαρχοι αυτών των πόλεων, γενικά, όπως και οι κυβερνήτες των περιφερειών, διορίζονται από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Ωστόσο, το καθεστώς του δημάρχου του Κιέβου είναι κάπως πιο περίπλοκο, και για περισσότερες πληροφορίες βλ. Νομικό καθεστώς και τοπική κυβέρνηση του Κιέβου. Το καθεστώς της Σεβαστούπολης είναι επίσης μοναδικό.

Σχεδόν κάθε περιφέρεια έχει τουλάχιστον μια πόλη περιφερειακής υποταγής (σημασίας), η οποία είναι το διοικητικό κέντρο (πρωτεύουσα) αυτής της περιοχής. Ωστόσο, μερικές άλλες μεγάλες πόλεις στην περιφέρεια μπορεί να έχουν και αυτή την ιδιότητα. Οι πόλεις περιφερειακής υποταγής έχουν την ίδια σημασία με μια επαρχία και συχνά είναι τα διοικητικά κέντρα τους. Εκτός από τις κανονικές επαρχίες, πολλές πόλεις της Ουκρανίας με εθνικό ή περιφερειακό καθεστώς χωρίζονται περαιτέρω σε επαρχίες πόλεων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν άλλες πόλεις, κωμοπόλεις ή / και χωριά. Το 2010, η Ουκρανία είχε 23 τέτοιες πόλεις με τις δικές τους επαρχίες πόλης.

Πολλά ραγιόν έχουν επίσης δήμους πόλεων στο επίπεδο υποταγής τους (σημασία). Αυτά είναι συνήθως τα διοικητικά κέντρα (πρωτεύουσες). Παρατηρήστε ότι δεν έχουν όλα τα ραγιόν πόλη ως διοικητικό κέντρο τους. Ωστόσο, όλα τα κέντρα των ραγιόν είναι τουλάχιστον αστικά (αστικοποιημένα). Όλα τα διοικητικά κέντρα έχουν τη δική τους μορφή αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι επαρχιακής υποταγής μπορούν να διαχειρίζονται διάφορα γειτονικά τοπικά συμβούλια (δήμους), συνήθως αγροτικά. Εάν ένα ραγιόν έχει αρκετές πόλεις επιπέδου ραγιόν (επαρχίας), μπορούν να μοιράζονται την διοικητική εξουσία για την επαρχία.

Άλλοι δήμοι

Επεξεργασία

Εκτός από τους δήμους πόλεων, η Ουκρανία έχει αστικές περιοχές. Η χαμηλότερη μορφή αυτοδιοίκησης είναι οι αγροτικοί δήμοι και χωριά. Ένας αγροτικός δήμος μπορεί να αποτελείται από ένα χωριό, συνήθως μεγάλο, ή από ένα συνδυασμό άλλων αγροτικών χωριών ή τοποθεσιών. Σημειώστε ότι ορισμένα χωριά έχουν επίσης ορισμένους επιπλέον, πολύ μικρούς οικισμούς. Αυτοί οι οικισμοί, μαζί με το χωριό-πρωτεύουσα, συνδυάζουν έναν τοπικό (αγροτικό) δήμο (σιλράντα). Για λόγους απλούστευσης, ένας σιλράντα (αγροτικός δήμος) αναφέρεται συνήθως ως χωριό και είναι το χαμηλότερο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης. Η κατάσταση οποιουδήποτε οικισμού χορηγείτα από το Βερχόβνα Ράντα.

Ενωμένες εδαφικές κοινότητες

Επεξεργασία

Στο σχέδιο συνταγματικών τροποποιήσεων τον Ιούνιο του 2014, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, πρότεινε την αλλαγή της διοικητικές διαιρέσεις της Ουκρανίας, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει περιφέρειες, περιοχές και "χρομάντα".[9]

Στις 5 Φεβρουαρίου 2015 εγκρίθηκε ο νόμος "περί εθελοντικής σύνδεσης των εδαφικών κοινοτήτων", δημιουργώντας ενωμένες εδαφικές κοινότητες, δηλαδή συμβούλια οικισμών, αγροτικά συμβούλια και ότι μια πόλη περιφερειακής σημασίας μπορεί να δημιουργήσει μια νέα διοικητική μονάδα.[10] Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν νέες τοπικές εκλογές σε αυτές τις ενωμένες εδαφικές κοινότητες.[11] Σε 226 θα διεξαχθούν εκλογές το 2018 και το 2019.[12] Οι πρώτες 252 πραγματοποιήθηκαν το 2017.[13]

Ο νόμος "για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ουκρανία" ορίζει ότι οι τοπικοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να έχουν αρκετά χρήματα για να διαχειριστούν από τοπικά σώματα αυτοδιοίκησης.[10] Επειδή πολλά από τα μικρά αγροτικά συμβούλια και πόλεις περιφερειακής σημασίας δεν θα μπορούσαν ποτέ να ελπίζουν να το κάνουν αυτό, γι΄αυτό δημιουργήθηκε η νέα διοικητική μονάδα της ενωμένης εδαφικής κοινότητας (ουκρανικά: Обєднана територіальна громада‎‎, Obyednana terytorialʹna hromada).[10]

Άλλες διοικήσεις

Επεξεργασία

Η Ουκρανία έχει επίσης πολλούς οικισμούς γνωστούς ως βιίσκοβε μιστέτσκο οι οποίοι ήταν πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης αποκαλύφθηκε η μυστικότητα των οικισμών αυτών, ωστόσο οι πόλεις υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο Άμυνας και δεν έχουν δικές τους πολιτικές διοικήσεις. Τέτοιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι σαν πόλεις-φαντάσματα που δεν προσδιορίζονται ακόμη και σε χάρτη. Ένας από αυτούς, στα σύνορα των περιφερειών Κιέβου και Ζιτόμιρ, είναι ο Μακάροφ-1.[14]

Μια ειδική επικράτεια γνωστή ως ζώνη αλλοτρίωσης εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και είναι η σοβαρότερα πληγείσα περιοχή από την καταστροφή του Τσερνομπίλ. Επιπλέον, διάφορες περιοχές διατήρησης της φύσης που είναι γνωστά ως Ζαποβεντνίκ εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Οικολογίας.

Λόγω του πολέμου στο Ντονμπάς, το καθεστώς των πολιτικοστρατιωτικών διοικήσεων δημιουργήθηκε στα εδάφη των Περιφερειών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, όπου οι αντίστοιχες τοπικές κυβερνητικές μονάδες δεν μπορούν να ασκήσουν τις συνταγματικά εγγυημένες αρμοδιότητές τους.[15]

 
Μια ανάμειξη σύγχρονων και παλαιών κτηρίων στο Ντνίπρο, που βρίσκεται στην Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ. Η μητροπολιτική περιοχή του Ντνίπρο περιλαμβάνει πόλεις όπως το Καμιάνσκε και το Νοβομοσκόβσκ.

Σήμερα, η Ουκρανία έχει τα ακόλουθα 3 ενκλάβια:

 • Η πόλη του Σλαβούτιτς η οποία υπάγεται διοικητικά απευθείας στην περιφέρεια Κιέβου ενώ περιβάλλεται εξολοκλήρου από την γειτονική περιφέρεια Τσερνίχιβ.
 • Ο οικισμός Μπίλε, ο οποίος βρίσκεται στο Φιδονήσι και περιβάλλεται πλήρως από τον Εύξεινο Πόντο, ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί μέρος του Βίλκοβε της περιφέρειας Οδησσού.[16]
 • Η πόλη Κοτσιουμπίνσκε που αποτελεί μέρος της περιφέρειας του Κιέβου και είναι περιβάλλεται εξολοκλήρου από την πόλη του Κιέβου.

Μητροπολιτικές περιοχές

Επεξεργασία

Η Ουκρανία έχει πέντε μεγάλες συναθροισμένες μητροπολιτικές περιοχές (αστικά συγκροτήματα). Αυτές οι περιοχές αστικών συγκροτημάτων δεν αναγνωρίζονται επίσημα και παραμένουν προς διαχείριση σύμφωνα με το επίσημο σύστημα υποδιαίρεσης περιφέρειας-ραγιόν.

Άλλες διαιρέσεις

Επεξεργασία
 
Γεωγραφική διαίρεση της Ουκρανίας που χρησιμοποιείται στις δημοσκοπήσεις του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου.

Εκτός από τις διοικητικές διαιρέσεις, οι γεωγραφικές διαιρέσεις χρησιμοποιούνται ενίοτε για λόγους αναφοράς ή στατιστικούς. Η διαίρεση αυτή χωρίζει την Ουκρανία σε 4 έως 6 γεωγραφικές περιοχές: Δυτική Ουκρανία, Ανατολική Ουκρανία, Νότια Ουκρανία, Κεντρική Ουκρανία, Βόρεια Ουκρανία (χρησιμοποιείται περιστασιακά).

Οι γειτονικές χώρες όπως η Ρωσία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία μερικές φορές ταυτοποιούν ορισμένα τμήματα της Ουκρανίας ως δικά τους. Για παράδειγμα, η Ρωσία έχει εδαφικές αξιώσεις στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η Νοτιοανατολική Ουκρανία είναι μέρος της Ρωσίας. Επίσης ορισμένα πολιτικά ή δημόσια πρόσωπα στην Πολωνία θέτουν εδαφικούς ισχυρισμούς στη δυτική Ουκρανία που τα χαρακτηρίζουν ως συνοριακές περιοχές ή Κράις (Κρέσι), και το ίδιο ισχύει για την Ουγγαρία που ονομάζει την περιφέρεια Ζακαρπατίας ως Kárpátalja. Η περιοχή της νοτιοανατολικής Ουκρανίας εμφανίστηκε μετά την Πορτοκαλί Επανάσταση ως πολιτικό σχέδιο του Κόμματος των Περιφερειών για τη δημιουργία ενός ρωσικού αυτόνομου εδάφους γνωστού ως Αυτόνομη Δημοκρατία της Νότιας Ουκρανίας.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Σημειώσεις

Επεξεργασία
 1. Δήμοι πόλεων που διοικούνται ως ξεχωριστή περιφέρεια.
 2. Συχνά μεταφράζεται ως επαρχία
 3. Κανονικά η αγροτική ταυτοποίηση δεν χρησιμοποιείται με τα ραγιόν, ενώ για την αποσαφήνιση επαρχιών σε πόλεις ταυτοποιούνται με αυτές τις πόλεις.
 4. Οι περιφερειακοί δήμοι μπορεί να περιέχουν πόλεις διοικητικής ή δημοκρατικής (στην περίπτωση της Κριμαίας) σημασίας.
 5. μικροί δήμοι (συμβούλια)
 6. Συχνά, η αναγνώριση του "αστικός" με τον "οικισμό" δεν χρησιμοποιείται και τρέφει μια ασάφεια με τους μικρότερους αγροτικούς οικισμούς.
 7. Επίσης αναφέρονται ως κωμοπόλεις.
 8. Κανονικά η αναγνώριση ως αγροτικός δεν χρησιμοποιείται.

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. Regions of Ukraine and their composition Αρχειοθετήθηκε 2011-12-26 στο Wayback Machine.. Verkhovna Rada website.
 2. Politics and society in Ukraine by Paul D'Anieri, Robert Kravchuk, and Taras Kuzio, Westview Press, 1999, (ISBN 0-8133-3538-8) (page 292)
 3. 3,0 3,1 3,2 Regions of Ukraine and their composition Αρχειοθετήθηκε 2011-12-26 στο Wayback Machine.. Ukrainian parliament website.
 4. Poroshenko to sign Saakashvili’s resignation if Cabinet submits motion, Interfax-Ukraine (7 November 2016)
 5. 5,0 5,1 5,2 Administrative division of Ukraine in 2001
 6. temporarily in Kherson
 7. «Regions of Ukraine and their composition». Verkhovna Rada of Ukraine (στα Ukrainian). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 26 Δεκεμβρίου 2011. Ανακτήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 2011. 
 8. A Geography of Russia and Its Neighbors by Mikhail S. Blinnikov, Guilford Press, 2010, (ISBN 1606239201) (page 151)
 9. Poroshenko suggests granting status of regions to Crimea, Kyiv, Sevastopol, creating new political subdivision of 'community' Αρχειοθετήθηκε 2014-07-01 στο Wayback Machine., Interfax-Ukraine (26 June 2014)
 10. 10,0 10,1 10,2 (Ουκρανικά) Elections in the united territorial communities. What is this and what you need, Espreso TV (31 October 2017)
 11. Batkivschyna party says it gets most votes at local elections, Interfax Ukraine (25 December 2017)
  Police investigate voter bribing cases as local elections held in 51 territorial communities, UNIAN (25 December 2017)
 12. Elections Are Around the Corner, and Ukraine’s Political Parties Are Not Ready, Atlantic Council (6 December 2017)
 13. INTERIM REPORT ON OBSERVATION RESULTS OF THE FIRST LOCAL ELECTIONS IN UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES ON 29 October 2017 (19.10.2017 26.10.2017) Αρχειοθετήθηκε 2018-12-28 στο Wayback Machine., OPORA (31 October 2017)
  Ukraine holds elections in 51 UTCs today Αρχειοθετήθηκε 2017-12-26 στο Wayback Machine., OPORA (24 December 2017)
 14. «In Kiev region a military installation cannot vote» (στα Russian) (Video). Podrobnosti.ua. 31 October 2012. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2012-04-04. https://web.archive.org/web/20120404114906/http://podrobnosti.ua/video/podrobnosti/2010/10/31/727577.html. Ανακτήθηκε στις 8 February 2012. 
 15. «Poroshenko gave the green light to create civil-military administrations». Ukrayinska Pravda (Ukrainian). 26 February 2015. http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/26/7059870/. Ανακτήθηκε στις 26 February 2015. 
 16. «Selysche Bile, Odessa Oblast, Kiliya Raion, city Vylkove». Regions of Ukraine and their Structure (στα Ukrainian). Verkhovna Rada of Ukraine. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 3 Μαρτίου 2014. Ανακτήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2012. 
 1. Οι πόλεις περιφερειακής σημασίας είναι μια μετάφραση του ουκρανικού όρου Міста обласного значення.
 2. Οι πόλεις περιφερειακής σημασίας είναι μια μετάφραση του ουκρανικού όρου Міста обласного значення.
 3. Πρόεδρος της Περιφερειακής (ή αστικής) Κρατικής Διοίκησης.
 4. Ο Βιτάλι Κλίτσκο υπηρετεί ως δήμαρχος και κυβερνήτης του Κιέβου από τις 25 Ιουνίου 2014 (βλέπε Δήμαρχος του Κιέβου).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία