Άνοιγμα κυρίου μενού

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

(Ανακατεύθυνση από ΕΦΕΤ)

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου ΤροφίμωνΕ.Φ.Ε.Τ. συστάθηκε το 1999. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πρόεδρος του Φορέα είναι ο κύριος Γιάννης Μίχας

Ως μία δυναμικά αναπτυσσόμενη από πλευράς αρμοδιοτήτων και προδιαγραφών υπηρεσία, ο Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστά τον κύριο φορέα ελέγχου τροφίμων στην Ελλάδα. Από την εγκατάστασή του στις 13 Ιανουαρίου 2000 έως σήμερα, καθόρισε τη στρατηγική της ανάπτυξής του, προχωρώντας σε συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θέτουν τις βάσεις ενός σύγχρονου οργανισμού, ικανού να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υποχρεώσεις του.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. διεξάγει συστηματικές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις τροφίμων και ελέγχει κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, καθώς και τα συστήματα διασφάλισης υγιεινής των τροφίμων (σύστημα H.A.C.C.P.).

Διενεργεί ελέγχους κατά τη διακίνηση, εμπορία και διάθεση των τροφίμων.

Παρέχει τεχνική βοήθεια προς τους παραγωγικούς κλάδους, είτε μέσω της έκδοσης οδηγών υγιεινής είτε μέσω των σεμιναρίων που διοργανώνει προς επιμόρφωση εργαζομένων και επαγγελματιών.

Αντιμετωπίζει διατροφικές κρίσεις, φαινόμενο ιδιαίτερα συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια.

Διαμορφώνει ελληνικές θέσεις σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και τις υποστηρίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εισηγείται για τη διαμόρφωση εθνικής νομοθεσίας σε υποθέσεις ασφάλειας τροφίμων

επικοινωνεί με τον καταναλωτή με σκοπό την πληροφόρησή του σε ζητήματα ασφάλειας τροφίμων.

Προστατεύει τον καταναλωτή από δόλιες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, καθώς και από τη νόθευση των τροφίμων.

Συντονίζει τις υπηρεσίες που ασκούν έλεγχο σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.

Φροντίζει για την εγκατάσταση αποτελεσματικών συστημάτων αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των διατροφικών κινδύνων.

Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας που πρέπει να πληρούν τα τρόφιμα με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών.

Καθορίζει τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η μελέτη και η εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων από τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Καθορίζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και ελέγχει την τήρησή τους.

Καθορίζει τους υγειονομικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και υγιεινά.

Τηρεί μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων.

Καθορίζει τα προγράμματα ελέγχων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του και από άλλες αρχές.

Διενεργεί ελέγχους σε όλα τα στάδια μετά την πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή στο στάδιο της παρασκευής, της μεταποίησης, της παραγωγής, της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της μεταφοράς, της διανομής, της διακίνησης, της προσφοράς προς πώληση ή της διάθεσης στον καταναλωτή στα τρόφιμα που παράγονται, διακινούνται, εισάγονται στη χώρα μας ή εξάγονται από αυτήν.

Διενεργεί ελέγχους στα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών για τη διαμόρφωση κρίσιμων αποφάσεων.

Μεριμνά για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

Αποτελεί τον σύνδεσμο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών σε θέματα ελέγχου τροφίμων.

Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Εισηγείται προτάσεις για την λήψη νομοθετικών μέτρων.

Τηρεί μητρώα σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του.

Μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού του σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων.

Και τέλος ο Ε.Φ.Ε.Τ έχει σκοπό να βελτιώσει το (άυριο)

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία