Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών»

 
==Σκοποί του ΣΕΒ==
Οι σκοποί του ΣΕΒ, όπως αυτοί προκύπτουν από το εγκεκριμένο Καταστατικό του είναι:<ref>[http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/n_katastatiko_07.pdf Κωδικοποιημένο Καταστατικό] του είναι:ΣΕΒ]<br /ref>
# H Mελέτημελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονοµικών οικονομικών και επαγγελµατικών επαγγελματικών συµφερόντων των επιχειρήσεων-µελών του και η ανάπτυξη πνεύµατοςπνεύματος αλληλεγγύης και αµοιβαίας υποστηρίξεως µεταξύ των µελών του. <br />
# H µελέτη, προβολή, υποστήριξη και συµβολή στην ανάπτυξη των θεµάτωνθεμάτων, που ενδιαφέρουν τη µεταποίηση-βιοµηχανία βιομηχανία και κάθε συναφή επιχειρηµατικήεπιχειρηματική δραστηριότητα, µε µόνιµη οργάνωση και µορφή νοµικού νομικού προσώπου που συµβάλλει στην ανάπτυξή της και που ανταποκρίνεται σε επί µέρους λειτουργίες της βιοµηχανίαςβιομηχανίας, ιδίως την οργάνωση, την ελεγκτική, την πληροφορική, την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και τηνεργατικού δυναμικού, τις δηµόσιες σχέσεις, τη διαφήμιση, τη διανομή.
# H προβολή του θεσµού θεσμού της ιδιωτικής επιχειρήσεως, για να καταστεί συνείδηση µεταξύ του ευρύτερου κοινού, η σηµασία σημασία του σε µία ελεύθερη και αναπτυσσόµενηαναπτυσσόμενη κοινωνία.
εκπαίδευση και επιµόρφωση στελεχών και εργατικού δυναµικού, τις δηµόσιες σχέσεις, τη διαφήµιση, τη διανοµή. <br />
# H προβολή του θεσµού της ιδιωτικής επιχειρήσεως, για να καταστεί συνείδηση µεταξύ του ευρύτερου κοινού, η σηµασία του σε µία ελεύθερη και αναπτυσσόµενη κοινωνία.
 
==Ο ΣΕΒ ως επίσημος φορέας εκπροσώπησης των μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων==
Ανώνυμος χρήστης