Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Θεοδόσιος Παπαγιαννακόπουλος»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Χαρτόσημο 1 δραχμή 9 2448
1 δραχμή
 
 
Πιστοποιούμε οι υπογεγραμμένοι ότι ο εκ της κωμοπόλεως Μαγουλιάνων της Καρυταίνης, νυν δε κάτοικος του χωρίου Φίλια του Δήμου Κλειτορίας της επαρχίας Καλαβρύτων Θεοδόσιος Παπαγιαννακόπουλος υπηρέτησε την πατρίδα απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπερ ανεξαρτησίας ιερού αγώνος και στρατιωτικώς επι κεφαλής πάντοτε και παντού πολλών συγχωρίων του και εξ άλλων μερών στρατιωτών εκατό περίπου συμποσουμένων, θεωρούμενος ως αξιωματικός και εξοδεύων πολλάκις εις πολυειδείς των υπ’ αυτού στρατιωτών ανάγκας εις πολεμοφόδια και λοιπά. Υπο την οδηγίαν δε ημών διατελών παρευρέθη με τους υπ αυτού στρατιώτας εις πλείστας κατά των εχθρών γενομένας μάχας ως εις την των Π. Πατρών, Κορίνθου, Τριπόλεως, Ναυπλίου, Γράνας, Δερβενακίων, Δολιανών και άλλας εις τας οποίας έδειξεν γενναιότηταν, ζήλον και υπακοήν εις τας διαταγάς μας. Εν ολίγοις ο ειρημένος Θεοδόσιος Α. Παπαγιαννακόπουλος ως επι κεφαλής καθ’ όλον τον ιερόν αγώνα στρατιωτών παντού παρέχων προθύμως εις όπου η χρεια της πατρίδος εκάλη, θεωρείται ως είς εκ των πρωταγωνιστών.
Τω δίδεται όθεν εις ένδειξιν το παρόν δια να τω χρησιμεύση όπου δει. Εν Αθήναις την 2 Φεβρουαρίου 1844.<br />
 
Υπογραφές
 
Υπογραφές <br />
Β. Πετιμεζάς Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταράς)
 
Σωτήριος Χαραλάμπης
 
Χατζηχρήστος
ΝΒ. Πετιμεζάς <br /> Δ. Πλαπούτας Κανέλλος Δεληγιάννης
Β. Πετιμεζάς Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταράς)<br />
Ακολουθεί
Σωτήριος Χαραλάμπης<br />
Όπισθεν του εγγράφου
Χατζηχρήστος<br />
Επικυρούντας το γνήσιον των όπισθεν έστα υπογραφών
Ν. Πετιμεζάς<br />
Εν Αθήναις τη 11 Φεβρουαρίου 1844
Δ. Πλαπούτας<br />
Δήμαρχος Αθηνών
Κανέλλος Δεληγιάννης<br />
<br />
 
Ακολουθεί<br />
<br />
 
Όπισθεν του εγγράφου<br />
<br />
 
Επικυρούντας το γνήσιον των όπισθεν έστα υπογραφών<br />
 
Εν Αθήναις τη 11 Φεβρουαρίου 1844<br />
 
Δήμαρχος Αθηνών<br />
 
Υπογραφή: Α. Πετράκης <br />
 
Υπογραφή: Α. Πετράκης
Σφραγίδα του Δήμου
Ανώνυμος χρήστης