Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

==Τύποι==
Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών ειδικεύονται σε συγκεκριμένους εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς, τομείς των επιχειρήσεων ή υποδομών διαχείρισης.
*Τα ''Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης(ΠΣΔ)'' παράγουν σταθερά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναφορές βασισμένες σε δεδομένα εξαγμένα και συνοψισμένα από τα οικεία [[http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_processing_systems| συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών]] της επιχείρησης σε μεσαίου επιπέδου διαχειριστές για να δουν και να διορθώσουν δομημένα και ημιδομημένα προβλήματα λήψης αποφάσεων.
*Τα ''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support_system| Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων]]'' είναι υπολογιστικά προγράμματα εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από μεσαίους διαχειριστές για να συλλέξουν πληροφορίες από ένα μεγάλο εύρος πηγών με στόχο την υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων.
*Τα [[Executive_information_system|''Ειδικά Πληροφοριακά Συστήματα'']] είναι ένα εργαλείο αναφορών που προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε περιληπτικές αναφορές που εξάγονται από όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς της επιχείρησης όπως λογιστική, ανθρώπινο δυναμικό κ.α..
*Τα [[Marketing_information_system|''Πληροφοριακά Συστήματα Marketing'']] είναι ΠΣΔ σχεδιασμένα ειδικά για να διαχειρίζονται το τομέα [[Marketing|marketing]] των επιχειρήσεων.
*Τα ''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Office_automation|'' Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου]'']] υποστηρίζουν την επικοινωνία και την παραγωγικότητα στην επιχείρηση αυτοματοποιώντας την ροή της εργασίας και ελαχιστοποιώντας τα σημεία συμφόρησης.Τα συστήματα αυτοματισμού γραφείου μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα επίπεδα διοίκησης
 
==Πλεονεκτήματα==
11

επεξεργασίες