Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

* Βιβλίο IX: de linguis, gentibus, regnis, militia, civibus, affinitatibus (περί γλωσσών, λαών, βασιλείων, πόλεων και τίτλων)
* Βιβλίο X: de vocabulis (Ετυμολογικό λεξικό)
* Βιβλίο XI: de homines et portentis (περί ανθρωπίνου γένους και οιωνών)
* Βιβλίο XII: de animalibus (περί ζώων)
* Βιβλίο XIII: de mundo et partibus (περί του Φυσικού κόσμου)