Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αζερική γλώσσα»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
 
 
{| align="left"
|Aa || Аа || آ ا
|valign="top"|
|Bb || Бб || ب
{| class="wikitable"
|Cc || Ҹҹ || ج
|Çç Aa || ЧчАа || چآ ا
|-
|Dd || Дд ||د
|Ee Bb || ЕеБб || ئب
|-
|Əə || Әә ||ا ه
|Ff Cc || ФфҸҹ ||ف ج
|-
|Gg Ҝҝ گ
| Çç || Чч || چ
|Ğğ Ғғ غ
|-
|Hh Һһ ه ح
|Bb Dd || БбДд || بد
|Xx Хх خ
|-
|Iı Ыы ی
|Cc Ee || ҸҹЕе || جئ
|İi Ии ی
|-
|Jj Жж ژ
| Əə || Әә || ا ه
|Kk Кк ک
|-
|Qq Гг ق
|Dd Ff || ДдФф ||د ف
|Ll Лл ل
|}
|Mm Мм م
|valign="top"|
|Nn Нн ن
{| class="wikitable"
|Oo Оо و
| Gg || Ҝҝ || گ
|Öö Өө ؤ
|-
|Pp Пп پ
| Ğğ || Ғғ || غ
|Rr Рр ر
|-
|Ss Сс س ص ث
|Aa Hh || АаҺһ || آه اح
|Şş Шш ش
|-
|Tt Тт ت ط
| Xx || Хх || خ
|Uu Уу و
|-
|Üü Үү و
| || Ыы || ی
|Vv Вв و
|-
|Yy Јј ی
|Zz İi || ЗзИи || ز ذ ظ ضی
|-
| Jj || Жж || ژ
|-
| Kk || Кк || ک
|}
|valign="top"|
{| class="wikitable"
| Qq || Гг || ق
|-
| Ll || Лл || ل
|-
| Mm || Мм || م
|-
| Nn || Нн || ن
|-
| Oo || Оо || و
|-
| Öö || Өө || ؤ
|-
| Pp || Пп || پ
|-
| Rr || Рр || ر
|}
|valign="top"|
{| class="wikitable"
| Ss || Сс || س ص ث
|-
| Şş || Шш || ش
|-
| Tt || Тт || ت ط
|-
| Uu || Уу || و
|-
| Üü || Үү || و
|-
| Vv || Вв || و
|-
| Yy || Јј || ی
|-
| Zz || Зз || ز ذ ظ ض
|}
|}
 
== Εξωτερικοί σύνδεσμοι ==
Ανώνυμος χρήστης