Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Εμπορικό σήμα»

 
== Νόμοι περί σημάτων στην Ελλάδα ==
Σύμφωνα με τοτον Νόμο Υπ’αριθμόν 2239 «Περί σημάτων», δεν καταχωρούνται ως σήματα σημεία τα οποία:
 
*δεν μπορούν να αποτελέσουν σήμα σύμφωνα με τα παραπάνω
 
*στερούνται διακριτικού χαρακτήρα
 
*συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για την δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προελεύσεως ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας
 
*συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, ταοι οποίαοποίες έχουν καταστεί συνήθησυνήθεις στην καθομιλουμένη πρακτική συναλλαγών
 
*συνίστανται αποκλειστικά από το σχήμα που επιβάλλεται από την φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν.
 
*αντίκεινται στην δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη
 
*μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, ιδίως ως προς την φύση, την ποιότητα ή την γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.