Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Τύποι επιχειρηματικών οντοτήτων»

περαιτέρω επέκταση
μ
(περαιτέρω επέκταση)
{{πηγές|04|09|2016}}
Μια '''επιχειρηματική οντότητα''' είναι μια οντότητα που σχηματίζεται και διοικείται σύμφωνα με το [[εμπορικό δίκαιο]], προκειμένου να συμμετάσχει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, φιλανθρωπικό έργο ή άλλες επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Τις περισσότερες φορές, οι επιχειρηματικές οντότητες σχηματίζονται με σκοπό την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Υπάρχουν πολλοί τύποι επιχειρηματικών φορέων που ορίζονται στα νομικά συστήματα των διαφόρων χωρών. Κατά τη δημιουργία ή την αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης, οι νομικές ευθύνες εξαρτώνται από το είδος της επιχειρηματικής οντότητας που επιλέγεται.<ref>{{cite web |title=Choose a legal structure for a new business |url=https://www.gov.uk/business-legal-structures |publisher=gov.uk |accessdate=19 December 2012}}</ref>
Μια '''επιχειρηματική οντότητα''' είναι η οντότητα που σχηματίζεται και διοικείται σύμφωνα με το [[εμπορικό δίκαιο]], προκειμένου να συμμετάσχει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, φιλανθρωπικό έργο ή άλλες επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Τις περισσότερες φορές, οι επιχειρηματικές οντότητες σχηματίζονται με σκοπό την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Υπάρχουν πολλοί τύποι επιχειρηματικών φορέων που ορίζονται στα νομικά συστήματα των διαφόρων χωρών. Κατά τη δημιουργία ή την αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης, οι νομικές ευθύνες εξαρτώνται από το είδος της επιχειρηματικής οντότητας που επιλέγεται.<ref>{{cite web |title=Choose a legal structure for a new business |url=https://www.gov.uk/business-legal-structures |publisher=gov.uk |accessdate=19 December 2012}}</ref>
 
==[[Αλβανία]]==
*Sh.A. (Shoqëri Aksionere): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*Sh.p.k. (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*Shoqëri komandite
*Shoqëri kolektive
 
==[[Αργεντινή]]==
*S.A (Sociedad Anónima): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
*S.C.S. (Sociedad en Comandita Simple)
*S.C.p.A. (Sociedad en Comandita por Acciones)
*Soc.Col. (Sociedad Colectiva): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|general partnership]] (USA)
*S.C.e I. (Sociedad de Capital e Industria)
*S.E. (Sociedad del Estado)
*S.G.R. (Sociedad de Garantía Reciproca)
 
==[[Αυστραλία]]==
*Inc. (Incorporated)
*Ltd. (Limited): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*NL (No liability)
*Pty. Ltd. (Proprietary Limited Company): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*Pty. (Unlimited Proprietary)
 
==[[Αυστρία]]==
*Gen (Genossenschaft; types: Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft)
*Privatstiftung
*Verein
*European business entities
*e.U. (eingetragenes Einzelunternehmen): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|sole trader]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|sole proprietorship]] (US)
*Kapitalgesellschaften (companies):
**AG (Aktiengesellschaft): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
**GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*Personengesellschaften
**unincorporated
***stG (stille Gesellschaft)
***GesbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts)
**incorporated:
***OG (offene Gesellschaft)
***KG (Kommanditgesellschaft)
****GmbH & Co. KG
*Obsolete:
**Erwerbsgesellschaft
***OEG (Offene Erwerbsgesellschaft)
***KEG (Kommanditerwerbsgesellschaft)
 
==[[Λευκορωσία]]==
*ААТ / AAT (Адкрытае акцыянернае таварыства / Adkrytaje Akcyjaniernaje Tawarystwa): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*ЗАТ / ZAT (Закрытае ацыянернае таварыства / Zakrytaje Akcyjaniernaje Tawarystwa): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*ІП / IP (Індывідуяльны прадпрымальнік / Indywidujalny Pradprymalnik)
*ПУП / PUP (Прыватнае унітарнае прадпрыемства / Prywatnaye Unitarnaje Pradpryjemstwa)
*ТАА / TAA (Таварыства з абмежаванай адказнасцю / Tawarystwa z Abmežawanaj Adkaznaściu): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
 
==[[Βέλγιο]]==
*foundations:
** private stichting / fondation privée
** stichting van openbaar nut / fondation d'utilité publique
* coentreprises (''joint ventures''):
**ESV (economisch samenwerkingsverband) / GIE (groupement d'intérêt économique)
**stille handelsvennootschap / société interne
**tijdelijke handelsvennootschap / société momentanée
*VZW (vereniging zonder winstoogmerk) / ASBL (association sans but lucratif) / VoG (Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht)
*vereniging in deelneming / SEP (société en participation)
*feitelijke vereniging / société de fait
*eenmanszaak / entreprise individuelle: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|sole trader]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|sole proprietorship]] (US)
*VOF (vennootschap onder firma) / SNC (société en nom collectif)
*Comm.V (gewone commanditaire vennootschap) / SCS (société en commandite simple)
*Comm.VA (commanditaire vennootschap op aandelen) / SCA (société en commandite par actions)
*BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) / SPRL (société privée à responsabilité limitée): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
**EBVBA (eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) / SPRLU (société privée à responsabilité limitée unipersonnelle)
*NV (naamloze vennootschap) / SA (societé anonyme): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*co-operative companies:
**CVBA (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) / SCRL (société coopérative à responsabilité limitée)
**CVOA (coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid) / SCRI (société coopérative à responsabilité illimitée)
 
==[[Βοσνία και Ερζεγοβίνη]]==
*d.d. (dioničko društvo): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK) ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Γερμανία|AG]] (DE)
*a.d. (akcionarsko društvo): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK) ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Γερμανία|AG]] (DE)
*d.n.o. (društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću)
*d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK) ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Γερμανία|GmbH]] (DE)
*k.d. (komanditno društvo)
*s.p. (samostalni preduzetnik): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Sole proprietorship]] (UK)
 
==[[Βραζιλία]]==
*Ltda. (Sociedade limitada): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*S.A. (Sociedade anônima): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*Sociedade simples
*Sociedade em comandita simples
*Sociedade em nome coletivo
*Sociedade em conta de participação
*Sociedade em comum
*Cooperativa
*Empresa individual (firma individual)
*Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)
*Micro empreendedor individual
*Empresa pública
*Sociedade de economia mista
*Associação em sentido estrito (sem finalidade lucrativa)
*Organização não governamental
*Organização da sociedade civil de interesse público
*Organização social
*Serviços sociais autônomos
*Fundação privada
*Fundação pública
 
==[[Μπρουνέι]]==
*Sdn. Bhd. (Berhad)
 
==[[Βουλγαρία]]==
*AD / АД (aktsionerno drujestvo / акционерно дружество): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*ADSITz / АДСИЦ (aktsionerno druzhestvo sus spetsialna investitsionna tsel / акционерно дружество със специална инвестиционна цел)
*EAD / ЕАД (ednolichno aktsionerno druzhestvo / еднолично акционерно дружество)
*EOOD / ЕООД'' (ednolichno druzhestvo s ogranichena otgovornost / еднолично дружество с ограничена отговорност)
*ET / ЕТ'' (ednolichen turgovetz / едноличен търговец)
*OOD / ООД (drujestvo s ogranichena otgovornost / дружество с ограничена отговорност): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*KD / КД (komanditno druzhestvo / командитно дружество)
*KDA / КДА (komanditno druzhestvo s aktzii / командитно дружество с акции)
*SD / СД (subiratelno druzhestvo / събирателно дружество)
 
==[[Καμπότζη]]==
*SP (Sole Proprietorship)
*GP (General Partnership)
*LP (Limited Partnership)
*SM Pte Ltd. (Single Member Private Limited Company)
*Pte Ltd. (Private Limited Company): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] ([[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]]) (UK)
*Plc Ltd. (Public Limited Company): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*PEEC (Public Establishment with Economic characteristics)
*State Company: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*State Joint Venture Company: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*Import Export Co., Ltd
 
==[[Καναδάς]]==
* Ltd., Ltée (Limited, Limitée), Inc. (Incorporated, Incorporée), Corp. (Corporation), S.A.R.F. (Société par actions de régime fédéral): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]], [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*S.C.C. (Société commerciale canadienne)
*Canadian businesses structures:
**SP (Sole Proprietorship)
**GP (General Partnership)
**LP (Limited Partnership)
**Joint Venture
 
==[[Χιλή]]==
*SpA (Sociedad por acciones)
*EIRL (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada)
*S.A. (Sociedad Anónima): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
* S.G.R. (Sociedad de Garantia Reciproca)
*LTDA. (Sociedad de responsabilidad limitada): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
 
==[[Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας|Κίνα]]==
*有限公司: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*股份有限公司: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
 
==[[Κολομβία]]==
* S.A. (Sociedad Anónima): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|Corporation]] (US)
* S.A.S. (Sociedades por Acciones Simplificada): Similar to the French S.A.S (''societé par actions simplifiée'')
* Ltda. (Sociedad de Responsabilidad Limitada): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
* S.C. (Sociedad Colectiva)
* S. en C. (Comandita Simple)
* S.C.A. (Comandita por Acciones)
* E.U. (Empresa Unipersonal)
 
==[[Κροατία]]==
*d.d. (dioničko društvo): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*j.d.o.o. (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću)
*j.t.d. (javno trgovačko društvo)
*k.d. (komanditno društvo)
*GIU (gospodarsko interesno udruženje)
*zadruga
 
*Types of natural person business entities:
**obrt
**ortakluk
**slobodna djelatnost
**domaća radinost, sporedno zanimanje
**OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo)
 
==[[Τσεχία]]==
* a.s., akc. spol. (Akciová společnost): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
* s.r.o., spol. s r.o. (Společnost s ručením omezeným): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
* v.o.s. (veřejná obchodní společnost)
* k.s. (komanditní společnost)
* o.p.s. (obecně prospěšná společnost)
* živnosť
* s.p. (státní podnik)
* příspěvková organizace
 
==[[Δανία]]==
* Enkeltmandsvirksomhed
* Forening
* I/S (Interessentskab)
* IVS (Iværksætterselskab): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
* ApS (Anpartsselskab): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
* A/S (Aktieselskab): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
* K/S (Kommanditselskab)
* P/S (Partnerselskab ''or'' Kommanditaktieselskab)
* A.M.B.A. (Andelsselskab med begrænset ansvar)
* F.M.B.A. (Forening med begrænset ansvar)
* S.M.B.A. (Selskab med begrænset ansvar): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
* Partsrederi
* Erhvervsdrivende fond
* G/S (Gensidigt selskab)
 
==[[Δομινικανή Δημοκρατία]]==
*CXA, C. por A. (Compañía por Acciones)
*S.A. (Sociedad Anónima): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*S.A.S (Sociedad Anónima Simplificada)
*SRL. (Sociedad de Resposabilidad Limitada): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
*EIRL. (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada)
*Sociedad En Comandita Simple
 
==[[Εκουαδόρ]]==
*S.A. (Sociedad Anónima): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*C.A. (Compañía Anónima)
*Cía. Ltda. (Compañía Limitada): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
*EP (Empresa Pública)
 
==[[Αίγυπτος]]==
*SAE (Sharikat al-Mossahamah) ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*LLC (Limited Liability Company) ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
* ≈ شركة تضامن (Sharikat Tadamun)
*شركات توصية بسيطة (Sharikat Tawssiyah Bassita)
*Sharikat Tawssiyah Belashom: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
 
==[[Εσθονία]]==
*FIE (Füüsilisest isikust ettevõtja): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|sole trader]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|sole proprietorship]] (US)
*Partnerships:
**UÜ (Usaldusühing)
**TÜ (Täisühing)
*Companies:
**OÜ (Osaühing): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]], [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
**AS (Aktsiaselts): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|corporation]] (US)
*Tulundusühistu
 
==[[Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος]]==
*Partnerships:
**EEIG (European Economic Interest Grouping)
*Companies:
**SCE (Societas Cooperativa Europaea)
**SE (Societas Europaea)
**''(proposed)'' SPE (Societas Privata Europaea): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Γερμανία|GmbH]] (DE)
 
==[[Φινλανδία]]==
*General economic entities:
**Ay (avoin yhtiö, öppet bolag)
**Ky (kommandiittiyhtiö, kommanditbolag, Kb)
**Oy (osakeyhtiö, aktiebolag, Ab): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
**Oyj (julkinen osakeyhtiö, publikt aktiebolag, bp): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
**osk (osuuskunta, Anl.)
**T:mi (toiminimi), Yksityinen elinkeinonharjoittaja (firma/F:ma, enskild näringsidkare)
 
*Non-profit entities:
**ry (rekisteröity yhdistys, förening, rf)
**rp (rekisteröity puolue, registrerat parti)
**uskonnollinen yhdyskunta (religionssamfund)
 
*For-profit entities of public law:
**valtion liikelaitos (statens affärsverk)
**kunnallinen liikelaitos (kommunal affärsverk)
**paliskunta
 
*Economic entities for special purpose:
**asunto-osakeyhtiö (bostadsaktiebolag)
**jy (julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö, publikt ömsesidigt försäkringsbolag)
**keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö (ömsesidiga fastighetsaktiebolag)
**keskinäinen vakuutusyhtiö (ömsesidigt försäkringsbolag)
**laivaisännistöyhtiö (partrederi)
**säästöpankki (sparbank)
 
*Real estate law corporations:
**keskivedenkorkeuden muuttamista varten perustettu yhteisö (Sammanslutning som bildas för höjning av medelvattenståndet)
**säännöstely-yhteisö (regleringssammanslutning)
**tiekunta (väglag)
**uittoyhteisö (flottningssammanslutning)
**vesioikeudellinen yhteisö (vattenrättslig sammanslutning)
**yhteisalue (samfälliga område)
**yhteismetsä (samfälld skog)
**osakaskunta (jakokunta)
 
*Ευρωπαϊκή Ένωση:
**SE (Eurooppayhtiö), European Company
**SCE (Eurooppaosuuskunta), European Cooperative Society
**EEIG (Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä, europeisk ekonomisk intressegruppering), European Economic Interest Grouping
 
==[[Γαλλία]]==
*Micro-entreprise
*Freelancer
**Auto-entrepreneur
**Profession libérale
**Sociétés d'exercice libéral
**EI (Entreprise individuelle/entreprise en nom personnel)
**EURL, SASU (U- unipersonnelle): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*Investment funds/companies:
**FCP (Fond commun de placement)
**Société d'investissement à capital fixe: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|investment trust]] (UK)
**SICAV (Société d'investissement à capital variable): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|open-ended investment company]] (UK);
*GIE (Groupement d'intérêt économique)
*Association
**Association non-déclarée: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|unincorporated association]] (UK)
**Association déclarée
*Partnerships (société de personnes):
**SEP (Société en participation)
**SNC (Société en nom collectif)
**SCS (Société en commandite simple)
**SCA (Société en commandite par actions): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|publicly traded partnership]] (US)
*Companies (''société de capitaux''):
**SARL, SàRL (Société à responsabilité limitée): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] ([[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]]) (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
***EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée): ≈ single shareholder limited company (SME Pvt) (UK)
**stock companies (''société par actions'')
***SA (Société anonyme): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|corporation]] (US/Can)
****SCOP (Société coopérative de production)
****SEM (Société d'économie mixte)
***SAS (Société par actions simplifiée)
 
==[[Γερμανία]]==
*individuals
**Einzelunternehmen: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|sole trader]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|sole proprietorship]] (US)
**Eingetragener Kaufmann / eingetragene Kauffrau (e.K./e.Kfm./e.Kfr.)≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|sole trader]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|sole proprietorship]] (US)
*Personengesellschaften
**GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), BGB-Gesellschaft
***nicht-eingetragener Verein
**Personenhandelsgesellschaften
***OHG Offene HandelsgesellschaftOHG)
***KG (Kommanditgesellschaft)
****GmbH & Co. KG
****AG & Co. KG
****GmbH & Co. OHG
**PartG (Partnerschaftsgesellschaft)
***''Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung'' (''PartGmbBH''): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|limited liability partnership]] (US)
*corporations
**e.V. (eingetragener Verein)
***altrechtlicher Verein / r.V. (rechtsfähiger Verein)
***wirtschaftlicher Verein
**Kapitalgesellschaften
***KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|publicly traded partnership]] (US)
****GmbH & Co. KGaA
****AG & Co. KGaA
***GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, {{προφορά|ˈgeɪɛmbeɪhɑː}}): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] ([[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]]) (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
****mbH (mit beschränkter Haftung)
****UG (haftungsbeschränkt) [Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)]
***AG (Aktiengesellschaft): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|corporation]] (US)
**e.G. (eingetragene Genossenschaft)
**Körperschaft des öffentlichen Rechtstion
*others
**Stiftung
**Stiftung des öffentlichen Rechts
**Anstalt des öffentlichen Rechts
 
==[[Ελλάδα]]==
*Α.Ε. ([[Ανώνυμη Εταιρεία (ελληνικό δίκαιο)|Ανώνυμη Εταιρεία]]): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
**Α.Β.Ε.Ε. (Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία)
*Ε.Ε. ([[Ετερόρρυθμη Εταιρεία]])
*Ε.Π.Ε. ([[Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης]]): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
**Μ.Ε.Π.Ε. (Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
*Ο.Ε. ([[Ομόρρυθμη Εταιρεία]])
**Ο.Β.Ε.Ε. (Ομόρρυθμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία)
*Ι.Κ.Ε. ([[Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία]])
 
==[[Γουατεμάλα]]==
*y Cía. S. C. (Sociedad Colectiva)
*y Cía. S. en C. (Sociedad en Comandita Simple)
*Cía. Ltda. (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
*S. A. (Sociedad Anónima)
*Cía. S. C. A (Sociedad en Comandita por Acciones)
 
==[[Αϊτή]]==
*SA (Sociedad Anónima)
 
==[[Χονγκ Κονγκ]]==
*Ltd (Limited/有限公司)
*Unltd, Ultd (Unlimited/無限公司)
 
==[[Ουγγαρία]]==
*e.v. (egyéni vállalkozó)
*e.c. (egyéni cég)
*bt. (betéti társaság)
*kkt. (közkereseti társaság)
*kft. (korlátolt felelősségű társaság) [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής||LLC]] (US)
*kht. (közhasznú társaság)
*kv. (közös vállalat)
*rt. (részvénytársaság)
*Nyrt. (nyilvánosan működő részvénytársaság): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*Zrt. (zártközűen működő részvénytársaság)
 
==[[Ισλανδία]]==
*ehf. (einkahlutafélag): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*einstaklingsfyrirtæki
*hf. (hlutafélag): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*ohf. (opinbert hlutafélag)
*samlagsfélag
*samvinnufélag
*sf. (sameignarfélag)
*ses. (sjálfseignarstofnun)
 
==[[Ινδία]]==
*Sole Proprietorship
*Registration not required
*Partnership
*Limited Liability Partnership
*HUF (Hindu Undivided Family)
*Cooperative
*Dormant company
*Family business
*Pvt Ltd (Private Limited Company): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*Small company
*Ltd (Public Limited Company): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*PSU (Public Sector Unit)
*One-person company
*Unlimited Company
*Incorporated Company
 
==[[Ινδονησία]]==
*Yayasan
*UD (Usaha Dagang)
*Fa (Firma)
*Koperasi
*Maatschap (Persekutuan Perdata)
*Persekutuan Komanditer (CV – Commanditaire Vennootschaap)
*Perum (Perusahaan Umum), Perjan (Perusahaan Jawatan)
*Persero
*PT (Perseroan Terbatas): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*PT Tbk (Perseroan Terbatas Terbuka or Perseroan Terbuka): ≈ [[public limited company|plc]] (UK), NV ([[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ολλανδία|Naamloze Vennootschap]])
 
==[[Ιράν]]==
*شرکت سهامی عام (''Sherkat Sahami Am''): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*شرکت سهامی خاص (''Sherkat Sahami Khas''): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*شرکت با مسئولیت محدود (''Sherkat ba Masouliyat Mahdoud''): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*شرکت مختلط غیر سهامی (''Sherkat Mokhtalet Gheyr Sahami'')
*شرکت مختلط سهامی (''Sherkat Mokhtalet Sahami'')
*شرکت تضامنی (''Sherkat Tazamoni'')
*شرکت نسبی (''Sherkat Nasabi'')
* شرکت تعاونی تولید و مصرف (''Sherkat Ta’avoni Tolid va Masraf'')
 
==[[Δημοκρατία της Ιρλανδίας|Ιρλανδία]]==
*Limited Company
**Private company limited by shares
**Company limited by guarantee not having a share capital
**Company limited by guarantee having a share capital
**A public limited company
*Single Member Company
*Unlimited Company
*Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)
 
==[[Ισραήλ]]==
*B.M./BM/בע"מ (Be'eravon Mugbal)
*Company (corporation)
**Private Company
**Public Company
*Foreign Company
*Partnership
*Self-employed
*Cooperative
 
==[[Ιταλία]]==
*Forme individuali:
**Artigiano
**Lavoratore autonomo
**Libero professionista
**Imprenditore ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|sole trader]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|sole proprietorship]] (US)
*Società di persone
**S.s. (Società semplice)
**S.n.c. (Società in nome collettivo)
**S.a.s (Società in accomandita semplice)
*Società di capitali (Companies):
**S.p.a. (Società per azioni): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|corporation]] (US)
**S.a.p.a (Società in accomandita per azioni): ≈ publicly traded partnership
**S.r.l. (Società a responsabilità limitata): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
*Cooperative:
**S.c.r.l. (Società cooperativa a responsabilità limitata)
 
==[[Ιαπωνία]]==
*会社:
**株式会社
**有限会社
**合同会社
**合名会社
**合資会社
**任意組合
**匿名組合
**投資事業有限責任組合
**有限責任事業組合
 
==[[Ιορδανία]]==
*Partnership (General Partnership Company)
*Limited Liability (Limited Liability Company)
*Limited Liability in Shares (Limited Liability in Shares)
*Public Shareholding (Public listed stock company)
*Private Shareholding Companies (Private listed stock company)
*Foreign Company (None Jordanian company operating in Jordan)
 
==[[Καζακστάν]]==
*АО (Aktsionernoe obschestvo/[[:ru:Акционерное общество|Акционерное общество]])
*ТОО (Tovarishchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu/[[:ru:Товарищество с ограниченной ответственностью|Товарищество с ограниченной ответственностью]])
*TDO/ТДО (Tovarishchestvo s dopolnitelnoyu otvetstvennostyu/Товарищество с дополнительной ответственностью)
*GP/ГП (Gosudarstvenoe predpriyatie/[[:ru:Государственное предприятие|Государственное предприятие]])
*КТ (Komanditnoe Tovarishchestvo; Командитное товарищество)
*ОО (Obshestvennoe Obedinenie / Общественное объединение)
*PT/ПТ (Polnoe Tovarishchestvo / Полное товарищество)
*PtK/ПтК (Potrebibitelskii Kooperativ / Потребительский кооператив)
*PrK/ПрК (Proizvodstvenni Kooperativ / Производственный кооператив)
*РО (Relitioznoe Obedinenie / Религиозное объединение)
*Uchr/Учр (Uchrezhdenie/Учреждение)
 
==[[Βόρεια Κορέα]]==
* ;
 
==[[Νότια Κορέα]]==
*주식회사 - 株式會社: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*유한회사 - 有限會社: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*합자회사 - 合資會社
*합명회사 - 合名會社
 
==[[Λετονία]]==
*SIA (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*AS (Akciju sabiedrība): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*IK (Individuālais komersants)
*PS (Pilnsabiedrība)
*KS (Komandītsabiedrība)
*ĀKF (Ārzemju komersanta filiāle)
*BO (Bezpeļņas organizācija)
 
==[[Λίβανος]]==
*s.a.l. (Société anonyme libanaise)
*S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée): [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
*Partnership
**S.N.C.(Société en Nom Collectif)
**S.C.S.(Société en Commandite Simple)
*Holding Company
*Offshore company
*Branch of Foreign Company
*Representative Office
 
==[[Λιθουανία]]==
*UAB (Uždaroji akcinė bendrovė): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*AB (Akcinė bendrovė): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*VšĮ (Viešoji įstaiga)
*IĮ (Individuali įmonė)
*Individuali veikla
*TŪB (Tikroji ūkinė bendrija)
*KŪB (Komanditinė ūkinė bendrija)
*MB (Mažoji bendrija)
 
==[[Λουξεμβούργο]]==
*S.A. (Société anonyme): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*SECS (Société en commandite simple)
 
==[[ΠΓΔΜ]]==
*A.D./А.Д. (Akcionersko Društvo / Акционерско друштво): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*D.O.O./Д.О.О. (Društvo so Ograničena Odgovornost / Друштво со ограничена одговорност): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*D.O.O.E.L./Д.О.О.Е.Л. (Društvo so Ograničena Odgovornost od Edno Lice / Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице)
*K.D./К.Д. (Komanditno Društvo / Командитно друштво)
*K.D.A./К.Д.А. (Komanditno Društvo so Akcie / Командитно друштво со акции)
*J.T.D./Ј.Т.Д. (Javno Trgovsko Društvo / Јавно трговско друштво)
 
==[[Μαλαισία]]==
*PLT (Perkongsian Liabiliti Terhad): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLP]] (US)
*Bhd. (Berhad): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*Sdn. Bhd. (Sendirian Berhad): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
 
==[[Μεξικό]]==
*Ley General de Sociedades Mercantiles:
**Persona Física
**S.A. (Sociedad Anónima): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
**S. de R.L.(Sociedad de Responsabilidad Limitada): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
**Associates name and "y compañía", "y sucesores"(Sociedad en Nombre Colectivo)
**S. en C. (Sociedad en Comandita Simple)
**S. en C. por A. (Sociedad en Comandita por Acciones)
 
*Sufix:
**C.V. (Capital Variable)
 
*Ley del Mercado de Valores (Stock Market Law):
**S.A.B. (Sociedad Anónima Bursátil)
**S.A.P.I. (Sociedad Anónima Promotora de Inversión)
 
==[[Μογγολία]]==
*ХК (Хувьцаат Компани / Khuvitsaat Kompani)
*ХХК (Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани / Khyazgaarlagdmal Khariutslagatai Kompani): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|p.l.c]] (UK)
*ТББ (Төрийн Бус Байгууллага / Teriin vus Vaigruullaga)
 
==[[Ναμίμπια]]==
*Close Corporation
*Companies (Private, Public and Section 21)
*Sole Trader
*Partnership
*Trusts
*Co-operatives
 
==[[Νεπάλ]]==
*Private Limited Company
*Public Limited Company
*Branch
 
==[[Ολλανδία]]==
*Stichting
*mutual societies:
**Coöperatie
**Onderlinge waarborgmaatschappij
*Mts (Maatschap)
*Eenmanszaak: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|sole trader]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|sole proprietorship]] (US)
*incorporated entities:
**vof (Vennootschap onder firma)
**cv (Commanditaire vennootschap)
**BV (Besloten vennootschap): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
**NV (Naamloze vennootschap): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|Corp.]] (US)
 
==[[Νέα Ζηλανδία]]==
*Ltd (Limited)
*Look-through company
 
==[[Νικαράγουα]]==
*S.A. (Sociedad Anónima)
*Cia. (Sociedad en Nombre Colectivo)
*Cia. Ltda. (Sociedad en Nombre Colectivo de Responsabilidad Limitada)
*S.C.S.(Sociedad en Comandita Simple)
*S.C.A. (Sociedad en Comandita por Acciones)
 
==[[Νιγηρία]]==
*Limited (Ltd.)
*Public Limited Company (PLC)
*Limited by Guarantee (Ltd./Gte.)
*Unlimited (ULtd.)
*Limited Liability Partnership (LLP)
 
==[[Νορβηγία]]==
*ASA (Allmennaksjeselskap): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*AS (Aksjeselskap): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*ANS (Ansvarlig selskap)
*BA (Selskap med begrenset ansvar)
*BL (Borettslag)
*DA (Selskap med delt ansvar)
*Enkeltpersonforetak
*Etat
*FKF (Fylkeskommunalt foretak)
*HF (helseforetak)
*IKS (Interkommunalt selskap)
*KF (Kommunalt foretak)
*KS (Kommandittselskap)
*NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak)
*RHF (regionalt helseforetak)
*Statsforetak (Statsforetak)
*Sparebank
*Stiftelse
 
==[[Ομάν]]==
* SAOG (Société Anonyme Omanaise Générale)
* SAOC (Société Anonyme Omanaise Close)
 
==[[Πακιστάν]]==
*Ltd. (Limited): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*SME Pvt
*Pvt: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*Unlimited company
 
==[[Περού]]==
*S.A. (Sociedad Anónima): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.)
 
==[[Φιλιππίνες]]==
*Co. (Company)
*Coop. (Cooperative)
*Corp. (Corporation)
*Ent. (Enterprise)
*Inc. (Incorporated)
*LLC (Limited Liability Company)
*Ltd. (Limited)
 
*Cía (Compañía)
*SA (Sociedad Anónima)
 
==[[Πολωνία]]==
*jednoosobowa działalność gospodarcza
*Przedsiębiorstwo Państwowe
*S.A. (spółka akcyjna): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*s.c. (spółka cywilna)
*S.K.A. (spółka komandytowo-akcyjna)
*sp.j. (spółka jawna)
*sp.k. (spółka komandytowa)
*sp.p. (spółka partnerska)
*Sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*Spółdzielnia
 
==[[Πορτογαλία]]==
*CRL (Cooperativa de Responsabilidade Limitada)
*S.A. (Sociedade Anónima): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
**S.A. (Sociedade Aberta)
**S.F. (Sociedade Fechada)
*Lda. (Limitada): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
**Unipessoal Lda.
*SGPS (Sociedade Gestora de Participações Sociais)
 
==[[Ρουμανία]]==
*SC (Societăți comerciale, Companies):
**Societăți de persoane:
***SNC (Societatea în nume colectiv)
***SCS (Societatea în comandită simplă)
**Societăți de capitaluri:
***SCA (Societatea în comandită pe acțiuni)
***SA (Societatea pe acțiuni)
**Societăți hibride:
***SRL (Societatea cu răspundere limitată)
***SRL cu proprietar unic (Societatea cu răspundere limitată cu proprietar unic)
**S.A. (Societate pe Acţiuni): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
**S.C.A. (societate în comandită pe acţiuni)
**S.C.S. (societate în comandită simplă)
**S.N.C. (societate în nume colectiv)
**S.R.L. (societate cu răspundere limitată): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
**PFA (persoana fizica autorizata)
**O.N.G. (Organizație Non-Guvernamentală)
 
==[[Ρωσία]]==
* Nekommercheskaya organizatsiya/некоммерческая организация
* GP/ГП, GUP/ГУП (Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatie/Государственное унитарное предприятие)
* IP/ИП (Individualny predprinimatel/Индивидуальный предприниматель)
* OOO (Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu/Общество с ограниченной ответственностью): [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
* OAO (Otkrytoye aktsionernoye obshchestvo/Открытое акционерное общество): [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|public limited company|plc]] (UK)
* kooperativ/кооператив
* ZAO/ЗАО (Zakrytoe aktsionernoye obshchestvo/Закрытое акционерное общество): [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
* Prostoye Tovarishestvo
* Hozyaystvennoe Partnerstvo
 
==[[Σαουδική Αραβία]]==
* Private Limited Company ( شركة ذات مسئولية محدودة )
* Joint-Stock company ( شركة مساهمة )
* General Partnership Company ( شركة تضامن )
* Limited Partnership ( شركة التوصية البسيطة )
* Foreign Company ( شركة أجنبية )
* Individual Establishment ( مؤسسة فردية )
 
==[[Σερβία]]==
*j.p. / ј.п. javno preduzeće / јавно предузеће)
*a.d. / a.д. (akcionarsko društvo / aкционарско друштво): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK) ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Γερμανία|AG]] (DE)
*d.o.o. / д.о.о. (društvo sa ograničenom odgovornošću / друштво сa ограниченом одговорношћу): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK) ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Γερμανία|GmbH]] (DE)
*k.d. / к.д. (komanditno društvo / командитно друштво): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Limited partnership]] (UK)
*o.d. / о.д. (ortačko društvo / ортачко друштво): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|General partnership]] (UK)
*preduzetnik (предузетник): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Sole proprietorship]] (UK)
 
==[[Σιγκαπούρη]]==
*Private Limited Company, Sole Proprietorship, Partnership
*LLP (limited liability partnership)
*Ltd/Bhd/Pte Ltd/Sdn Bhd (private limited company/Sendirian Berhad): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*Ltd/Bhd (public limited company/Berhad): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*Singapore subsidiary company
*Pte
 
==[[Σλοβακία]]==
*a.s. (Akciová spoločnosť): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*s.r.o., spol. s r.o. (Spoločnosť s ručením obmedzeným): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*k.s. (Komanditná spoločnosť): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|LLP]] (UK)
*v.o.s. (Verejná obchodná spoločnosť)
*družstvo
*živnosť
 
==[[Σλοβενία]]==
*d.d. (Delniška družba): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*d.o.o. (Družba z omejeno odgovornostjo): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*d.n.o. (Družba z neomejeno odgovornostjo): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Unlimited company]] (UK)
*k.d. (Komanditna družba): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|LP]] (UK)
*s.p. (Samostojni podjetnik): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Sole proprietorship]] (UK)
 
==[[Νότια Αφρική]]==
*Sole proprietorship/Alleeneienaar
*Business trust/Trust
*Partnership/Vennootskap
*Companies/Maatskappye
**Company limited by guarantee
***Incorporated association not for gain/vereniging sonder winsoogmerk (section 21 company/artikel 21-maatskappy)
**Companies having a share capital
***Private company/privaat maatskappy: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|private limited company]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|limited liability company]] (US)
****Section 53(b) company (unlimited liability company): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|professional limited liability company]] (PLLC) (US)
***Public company/publieke maatskappy: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|public limited company]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|corporation]] (US)
*CC/BK (Close corporation/beslote korporasie)
 
==[[Ισπανία]]==
*S.A. (Sociedad Anónima): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]], [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*S.L. (Sociedad Limitada): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*S.L.N.E. (Sociedad Limitada Nueva Empresa)
*S.A.D. (Sociedad Anónima Deportiva)
*S.L.L. (Sociedad Limitada Laboral)
*S.C. (Sociedad Colectiva)
*S.C.P. (Sociedad Civil Privada)
*S.Cra. (Sociedad Comanditaria)
*S.Coop. (Sociedad Cooperativa)
**Sociedad Anónima Laboral (SAL)
 
==[[Σουηδία]]==
*AB (Aktiebolag): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*AB (publ) (Publikt aktiebolag): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*Ek. för. (Ekonomisk förening)
**Bostadsrättsförening
**Hyresrättsförening
**Kooperativ:
*Enskild firma
*HB (Handelsbolag)
*KB (Kommanditbolag)
*Enkelt bolag
*Ideell förening
*Stiftelse
 
==[[Ελβετία]]==
*AG (Aktiengesellschaft) / S.A. (corporation)|SA]] (Société anonyme) / SA (Società anonima) ≈ [[public limited company|plc]] (UK) or [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|Inc.]] (US)
*GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) / Sàrl (Société à responsabilité limitée) / Sagl (Società a garanzia limitata) ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
 
*Stiftung / fondation / fondazione
*Anlagefonds / fonds de placement / fondo di investimento
** Investmentgesellschaft mit festem Kapital / SICAF (société d'investissement à capital fixe) / SICAF (società di investimento a capitale fisso):≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|investment trust]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|closed-end company]] (US)
** Investmentgesellschaft mit variablem Kapital / SICAV (société d'investissement à capital variable) / SICAV (società di investimento a capitale variabile):≈ OEIC ([[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|open-ended investment company]]) (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|open-end company]] (US)
*Verein / association / associazione
*wIG (wirtschaftliche Interessengemeinschaft) / GIE (groupement d'intérêt économique) / gruppo di interesse economico
*Einzelunternehmen / RI (raison individuelle) / ditta indivduale:≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|sole trader]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|sole proprietorship]] (US)
*Gesellschaft "business entities"
**''partnerships'' (Rechsgemeinschaft / société de personnes / società di persone)
***eG (einfache Gesellschaft) / société simple / società semplice:≈ partnership by contract
***KolG (Kollektivgesellschaft) / SNC (société en nom collectif) / società in nome collettivo
***KG (Kommanditgesellschaft) / SC (société en commandite) / società in accomandita
**''trading companies'' (Körperschaft / société de capitaux / società di capitale)
***KomAG (Kommanditaktiengesellschaft) / SCA (société en commandite par actions) / società in accomandita per azioni
***GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) / Sàrl (société à responsabilité limitée) / Sagl (società a garanzia limitata):≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|LLC]] (US)
***AG (Aktiengesellschaft) / SA (société anonyme) / SA (società anonima):≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|Corp.]] (US/Can)
*Genossenschaft / Scoop (société coopérative) / società cooperativa
*Zweigniederlassung / succursale / succursale
 
==[[Δημοκρατία της Κίνας|Ταϊβάν]]==
*無限公司 (Unlimited Company)
*有限公司 (Limited Company)
*兩合公司 (Limited Partnership)
*股份有限公司 (Public Limited Company or Corporation)
 
==[[Ταϊλάνδη]]==
*บริษัทมหาชนจำกัด, name format บริษัท ''corporation name'' จำกัด (มหาชน): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*บริษัทเอกชนจำกัด (name format บริษัท ''corporation name'' จำกัด): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*ห้างหุ้นส่วนจำกัด (name format ห้างหุ้นส่วน ''corporation name'' จำกัด)
*ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (name format ห้างหุ้นส่วน ''corporation name'')
 
==[[Τουρκία]]==
*Adi Şirket
 
*Şahıs şirketleri
**Koll. Şti. (Kolektif şirket)
**Kom. Şti (Komandit şirket)
 
*Sermaye şirketleri ≈ Companies
**A.Ş. / A.O. (Anonim Şirket / Anonim Ortaklık)
**Ltd. Şti. / L.Ş. / L.O. (Limited şirket / Limited Ortaklık)
 
*HAAO (Halka Açık Anonim Ortaklık)
 
*Koop. (Kooperatif Şirket)
 
*Other entitites:
**(irtibat bürosu)
**Şahıs Firması
**Şb. (Şube)
 
==[[Τυνησία]]==
* شركة فردية (Entreprise individuelle)
* شّركة ذات مسؤوليّات محدودة ش.م.م.(Société à responsabilité limitée- SARL)
* شّركة فردية ذات مسؤوليّات محدودة (Société unipersonnelle à responsabilité limitée SUARL)
* شركة خفية الإسم (Société anonyme - SA)
* الشركات ذات رأس المال المتغيّر
 
==[[Ουκρανία]]==
*DAT/ДАТ (Державне акціонерне товариство Derzhavne Aktsionerne Tovaristvo): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*FOP/ФОП (фізична особа підприємець F O P): [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|sole proprietorship]]
*KT (Командитне товариство Comanditne Tovaristvo): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|limited partnership]]
*PT/ПT (Повне товариство Povne Tovaristvo): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|general partnership]]
*TDV/ТДВ (Товариство з додатковою відповідальністю Tovaristvo z Dodatkvoyu Vidpovividalnistyu)
*TOV/TOB (Товариство з обмеженою відповідальністю Tovaristvo z Obmezhenoyu Vidpovividalnistyu): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*PP/ПП (Приватне підприємство Privatne Pidpriemstvo): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
*VAT/ВАТ( Вiдкрите акцiонерне товариство Vidkrite Aktsionerne Tovaristvo) or PAT/ПАТ (Публічне акціонерне товариство Publisne Aktsionerne Tovaristvo) since 29.04.2009: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*ZAT/ЗАТ (Закрите акцiонерне товариство Zakrite Aktsionerne Tovaristvo)or PrAT/ПрАТ (Приватне акціонерне товариство Pritvatne Aktsionerne Tovaristvo) since 29.04.2009:: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
*AТ/AТ (Акціонерне товариство Aktsionerne Tovaristvo)
 
==[[Ηνωμένο Βασίλειο]]==
*CIC (Community interest company)
*CIO (Charitable Incorporated Organisation)
*Industrial and provident society
*Partnerships:
**General partnership
**LLP (Limited liability partnership)
**LP (Limited partnership)
*Companies:
**Ltd. (Limited, ουαλικά: Cyfyngedig, Cyf)
**plc (public limited company, Cwmni Cyfyngedig Cyhoeddus, Ccc)
**Private company limited by guarantee
**Unlimited company (Anghyfyngedig)
*Sole proprietorship
 
==[[Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής]]==
 
*Federally incorporated:
**NA (National Association)
**NT&SA (National Trust and Savings Association)
**Federal Credit Union
**Federal Savings Bank
 
*State, Territory or Commonwealth incorporated:
**Sole proprietorship
 
*Partnerships:
**General Partnership
**LP (Limited Partnership)
**LLP (Limited Liability Partnership)
**LLLP (Limited Liability Limited Partnership)
 
*Limited Liability Companies:
**LC, Ltd. Co. (Limited Liability Company)
**PLLC (Professional Limited Liability Company)
 
*Corporations:
**Corp., Inc., (Corporation, Incorporated)
**PC, P.C. (Professional corporation)
**Doing Business As
 
==[[Ουζμπεκιστάν]]==
* MChJ (Mas'uliyati Cheklangan Jamiyat/Масъулияти Чекланган Жамият)
* QMJ (Qo'shimcha ma'suliyatli jamiyat/Қўшимча масъулиятли жамият)
* AJ (Aksiyadorlik jamiyati/Акциядорлик жамияти)
** OAJ (Ochiq aksiyadorlik jamiyati/Очиқ акциядорлик жамияти)
** YoAJ (Yopiq aksiyadorlik jamiyati/Ёпиқ акциядорлик жамияти)
* XK (Xususiy korxona/Хусусий корхона)
* XT (Xususiy tadbirkorlik/Хусусий тадбиркорлик)
* OK (Oilaviy korxona/Оилавий корхона)
* UK (Unitar korxona/Унитар корхона)
* QK (Qo'shma korxona/Қўшма корхона)
 
==[[Βιετνάμ]]==
* Cty TNHH (Công ty trách nhiệm hữu hạn, Company with Limited Liablity)
* Cty TNHH MTV (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Limited Liablity Company with a Single member)
* Cty CP (Công ty cổ phần, Company with Joint Stock)
* Công ty hợp danh, Company of Partners)
* Doanh nghiệp hợp danh, Enterprise Partnership
* DNNN (Doanh nghiệp nhà nước, Enterprise of the State)
* DNTN (Doanh nghiệp tư nhân, Enterprise Private)
* DTNN (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Enterprise with Foreign Investment)
* HTX (Hợp tác xã, Co-operation)
* Chi nhánh
* Nhóm Cty (Công Ty, Group Company)
 
== Παραπομπές ==
55.397

επεξεργασίες