Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Καθαρά έσοδα»

επιμέλεια
(Δημιουργία λήμματος)
 
(επιμέλεια)
Στις επιχειρήσεις, τα '''καθαρά έσοδα'''<ref>[http://eclass.opencourses.teicm.gr/eclass/modules/document/file.php/TMF105/CaseStudy1_case.pdf ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ] eclass.opencourses.teicm.gr</ref> είναι τα έσοδα μείον το κόστος πωληθέντων αγαθών, τα έξοδα και τους φόρους για μια λογιστική χρήση.<ref name=ias1>{{cite web |publisher=IFRS Foundation |year=2012 |title= IAS 1 Presentation of Financial Statements |accessdate= April 14, 2012 |url=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2012/ias1.pdf |format=PDF}}</ref> Υπολογίζονται ως το υπολειπόμενο του συνόλου των εσόδων και των κερδών πάνω από όλα τα έξοδα και τις ζημίες στη χρήση,<ref name=swsf>Stickney, et al. (2009) Financial Accounting: An Introduction to Concepts, Methods, and Uses. Cengage Learning.</ref> ενώ ορίζεται επίσης ως η καθαρή αύξηση των ιδίων κεφαλαίων που προκύπτει από τις δραστηριότητες της εταιρείας.<ref name=nnp>Needles, et al. (2010) Financial Accounting. Cengage Learning.</ref> Στο πλαίσιο της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, το [[Ίδρυμα ΔΠΧΑ]] ορίζει το καθαρό εισόδημα ως συνώνυμο με τα κερδη και τις ζημίες.<ref name=ias1>{{cite web |publisher=IFRS Foundation |year=2012 |title= IAS 1 Presentation of Financial Statements |accessdate= April 14, 2012 |url=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2012/ias1.pdf |format=PDF}}</ref>
 
Τα καθαρά έσοδα είναι μια ξεχωριστή λογιστική έννοια από το κέρδος. Τα καθαρά έσοδα μπορούν επίσης να υπολογιστούν προσθέτοντας τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας στα μη λειτουργικά έσοδα και στη συνέχεια αφαιρώντας τους φόρους.<ref name=nbp>{{cite web |publisher=New Business Playbook |url=http://newbusinessplaybook.com/net-income-formula/ |title=Net Income Formula}}</ref>
 
== Παραπομπές ==
55.397

επεξεργασίες