Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικογένεια Καντακουζηνών»

μ
{{family tree | | γι1 | | γι2 | | | | | | γι3 |γι1=γιος|γι2=γιος|γι3=γιος}}
{{family tree | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{family tree | | Ιωσ | | Ιωκ | | Μιχ | | Μαν |Ιωσ=Ιωάννης<br>σεβαστός<br><small>σύζ. Μαρία Κομνηνή<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Κομνηνός (γιος Ιωάννη Β')|Ανδρόνικου]])|Ιωκ=Ιωάννης<br>καίσαρ<br><small>>σύζ. Ειρήνη Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Άγγελος|Ανδρόνικου]])|Μιχ=Μιχαήλ<br><small>σύζ. Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ιωάννης Δούκας (σεβαστοκράτωρ)|Ιωάννου]])|Μαν=Μανουήλ<br>πιγκέρνης Νίκαιας}}
{{family tree | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | Ιωπ | | Μιχ | | γιο |Ιωπ=Ιωάννης<br>πιγκέρνης<br>σύζ. Ειρήνη Παλαιολογίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Παλαιολόγος (γιος Αλέξιου)|Ανδρόνικου]])|Μιχ=[[Μιχαήλ Καντακουζηνός]]<br>διοικητής του Μωρέως<br><small>σύζ. Θεοδώρα|γιο=γιος}}
{{family tree | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | Μαρ | | Άνν | | κόρ | | ΙΣΤ | | Νικ | | κρη |Μαρ=Μαρία<br><small>σύζ. [[Κωνσταντίνος Τιχ]]<br>ηγεμόνας των Βουλγάρων|Άνν=Άννα<br>σύζ. [[Νικηφόρος Α΄ Κομνηνός Δούκας|Νικηφόρος Α΄ Άγγελος]]<br>δεσπότης της Ηπείρου|κόρ=κόρη<br><small>σύζ. [[Θεόδωρος Μουζάλων]]<br>μέγας λογοθέτης|ΙΣΤ=[[Ιωάννης ΣΤ´ Καντακουζηνός|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br><small>σύζ.Ειρήνη Μίτσο-Ασάν<br>(κόρη Ανδρόνικου δεσπότη του Μωρέως)|Νικ=Νικηφόρος<br>σεβαστοκράτωρ|κρη=κόρη<br><small>σύζ. Γκυ (Κωνσταντίνος Γ΄) Πουατιέ-Λουζινιάν<br>βασ. της Μικρής Αρμενίας<br>(γιος [[Ούγος Γ΄ της Κύπρου|Ούγου Γ΄]] της Κύπρου)}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Ματ | | Μαν | | Μαρ | | Θεο | | Ελέ |Ματ=[[Ματθαίος Καντακουζηνός]]<br>δεσπότης του Μωρέως<br><small>σύζ. Ειρήνη Παλαιολογίνα<br>(κόρη [[Δημήτριος Παλαιολόγος (γιος Ανδρόνικου Β΄)|Δημητρίου]])|Μαν=[[Μανουήλ Καντακουζηνός|Μανουήλ]]<br>δεσπότης του Μωρέως<br><small>σύζ. Ισαβέλλα Πουατιέ-Λουζινιάν<br>(κόρη Γκυ (Κωνσταντίνου Γ΄) Πουατιέ-Λουζινιάν<br>βασ. της Μικρής Αρμενίας|Μαρ=Μαρία<br><small>σύζ. [[Νικηφόρος Β΄ Ορσίνι]]<br>δεσπότης της Ηπείρου|Θεο=Θεοδώρα<br><small>σύζ. Ορχάν εμίρης Βιθυνίας|Ελέ=Ελένη<br><small>σύζ. [[Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος]]}}
{{family tree | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |!| | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | Ιωά | | Δημ | | Ελέ | | | | | | Χαλ |~| Ειρ |Ιωά=Ιωάννης<br>δεσπότης του Μωρέως|Δημ=[[Δημήτριος Α΄ Καντακουζηνός]]<br>δεσπότης του Μωρέως|Ελέ=Ελένη<br><small>σύζ. δον Λουίς-Φαδρίκ<br>κόμης της Μάλτας<br>(δισεγγονός [[Φρειδερίκος Β΄ της Σικελίας|Φρειδερίκου Β΄]] της Σικελίας)|Χαλ=''Χαλίλ''|Ειρ=''Ειρήνη Παλαιολογίνα''}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Γεώ | | Ανδ | | Ειρ | | Ελέ | | κόρ |Γεώ=Γεώργιος Σαχάτης<br>στρατιωτικός|Ανδ=Ανδρόνικος<br>μέγας δομέστικος|Ειρ=[[Ειρήνη Καντακουζηνή|Ειρήνη]]<br><small>σύζ. [[Γεώργιος Μπράνκοβιτς]]<br>δεσπότης της Σερβίας|Ελέ=Ελένη<br><small>σύζ. [[Δαυίδ Μέγας Κομνηνός]]<br>δεσπότης της Τραπεζούντας|κόρ=κόρη<br><small>σύζ. Γεώργιος Η΄ Βαγρατιδών<br>ηγεμόνας της Γεωργίας}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Δημ |Δημ=Δημήτριος}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Μιχ |Μιχ=Μιχαήλ}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Δημ |Δημ=Δημήτριος σαϊτάν}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Μιχ |Μιχ=Μιχαήλ σαϊτάνογλου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ<br>πρίγκιπες Βλαχίας & Μολδαβίας}}
{{family tree/end}}
 
99.621

επεξεργασίες