Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικογένεια Καντακουζηνών»

==Γενεαλογία Καντακουζηνών του Βυζαντίου==
{{family tree/start |summary=Καντακουζηνοί του Βυζαντίου}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Καν |Καν=Καντακουζηνός<br>εκ Κουζηνού Σμύρνης}}
{{family tree | | |,|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{family tree | | γι1 | | | | | | γι2 | | γι3 |γι1=γιος|γι2=γιος|γι3=γιος}}
{{family tree | | |!| | | |,|-|-|-|(| | | |!}}
{{family tree | | Ιωσ | | Ιωκ | | Μιχ | | Μαν |Ιωσ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, σεβαστός|Ιωάννης]]<br>σεβαστός<br><small>σύζ. Μαρία Κομνηνή<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Κομνηνός (γιος Ιωάννη Β')|Ανδρόνικου]])|Ιωκ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, καίσαρ|Ιωάννης]]<br>καίσαρ<br><small>σύζ. Ειρήνη Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Άγγελος|Ανδρόνικου]])|Μιχ=Μιχαήλ<br><small>σύζ. Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ιωάννης Δούκας (σεβαστοκράτωρ)|Ιωάννου]])|Μαν=Μανουήλ<br>πιγκέρνης Νίκαιας}}
{{family tree | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | Ιωπ | | Μιχ | | γιο |Ιωπ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, πιγκέρνης|Ιωάννης]]<br>πιγκέρνης, δουξ Θρακησίων<br><small>σύζ. Ειρήνη Παλαιολογίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Παλαιολόγος (γιος Αλέξιου)|Ανδρόνικου]])|Μιχ=[[Μιχαήλ Καντακουζηνός]]<br>διοικητής του Μωρέως<br><small>σύζ. Θεοδώρα|γιο=γιος}}
{{family tree | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | Θδρ | | Μαρ | | Άνν | | ΙΣΤ | | Νικ | | κρη |Μαρ=[[Μαρία Καντακουζηνή (κόρη Ιωάννη πιγκέρνη)|Μαρία]]<br><small>σύζ. [[Κωνσταντίνος Τιχ]]<br>ηγεμόνας των Βουλγάρων|Άνν=[[Άννα Καντακουζηνή (κόρη Ιωάννη πιγκέρνη)|Άννα]]<br><small>σύζ. [[Νικηφόρος Α΄ Κομνηνός Δούκας|Νικηφόρος Α΄ Άγγελος]]<br>δεσπότης της Ηπείρου|Θδρ=[[Θεοδώρα Καντακουζηνή (κόρη Ιωάννη πιγκέρνη)|Θεοδώρα]]<br><small>σύζ. 1.[[Γεώργιος Μουζάλων]]<br>μέγας λογοθέτης<br>2.Ιωάννης Ραούλ Πετραλίφας|ΙΣΤ=[[Ιωάννης ΣΤ´ Καντακουζηνός|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br><small>σύζ.[[Ειρήνη Ασανίνα|Ειρήνη Μίτσο-Ασάν]]<br>(κόρη Ανδρόνικου δεσπότη του Μωρέως)|Νικ=Νικηφόρος<br>σεβαστοκράτωρ|κρη=κόρη<br><small>σύζ. [[Κωνσταντίνος Β΄ της Αρμενίας|Γκυ (Κωνσταντίνος Β΄) Πουατιέ-Λουζινιάν]]<br>βασ. της Μικρής Αρμενίας<br>(γιος [[Ούγος Γ΄ της Κύπρου|Ούγου Γ΄]] της Κύπρου)}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Ματ | | Μαν | | Μαρ | | Θεο | | Ελέ |Ματ=[[Ματθαίος Καντακουζηνός]]<br>δεσπότης του Μωρέως<br><small>σύζ. [[Ειρήνη Παλαιολογίνα (κόρη Δημητρίου)|Ειρήνη Παλαιολογίνα]]<br>(κόρη [[Δημήτριος Παλαιολόγος (γιος Ανδρόνικου Β΄)|Δημητρίου]])|Μαν=[[Μανουήλ Καντακουζηνός|Μανουήλ]]<br>δεσπότης του Μωρέως<br><small>σύζ. Ισαβέλλα/Ζαμπία Πουατιέ-Λουζινιάν<br>(κόρη [[Κωνσταντίνος Β΄ της Αρμενίας|Γκυ (Κωνσταντίνου Β΄) Πουατιέ-Λουζινιάν]]<br>βασ. της Μικρής Αρμενίας)|Μαρ=Μαρία<br><small>σύζ. [[Νικηφόρος Β΄ Ορσίνι]]<br>δεσπότης της Ηπείρου|Θεο=[[Θεοδώρα Καντακουζηνή (σύζυγος του Ορχάν)|Θεοδώρα]]<br><small>σύζ. [[Ορχάν]] εμίρης Βιθυνίας|Ελέ=[[Ελένη Καντακουζηνή (αυτοκράτειρα)|Ελένη]]<br><small>σύζ. [[Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος]]}}
{{family tree | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |!| | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | Ιωά | | Δημ | | Ελέ | | | | | | Χαλ |~| Ειρ |Ιωά=[[Ιωάννης Καντακουζηνός (γιος Ματθαίου)|Ιωάννης]]<br>δεσπότης|Δημ=[[Δημήτριος Α΄ Καντακουζηνός]]<br>δεσπότης του Μωρέως|Ελέ=[[Ελένη Καντακουζηνή|Ελένη]]<br><small>σύζ. δον [[Λουδοβίκος Φαντρίκ]]<br>κόμης της Μάλτας<br>(δισεγγονός [[Φρειδερίκος Β΄ της Σικελίας|Φρειδερίκου Β΄]] της Σικελίας)|Χαλ=''Χαλίλ''|Ειρ=''Ειρήνη Παλαιολογίνα''}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | | |Θεο | | Γεώ | | Ανδ | | Θωμ | | Ειρ | | Ελέ | | κόρ |Θεο=[[Θεοδώρα Καντακουζηνή (σύζυγος Αλεξίου Δ΄)|Θεοδώρα]]|Γεώ=[[Γεώργιος Καντακουζηνός (γιος Δημητρίου Α΄)|Γεώργιος ''Σαχάτης'']]<br>στρατιωτικός|Ανδ=[[Ανδρόνικος Καντακουζηνός (γιος Δημητρίου Α΄)|Ανδρόνικος]]<br>μέγας δομέστικος|Θωμ=[[Θωμάς Καντακουζηνός|Θωμάς]]<br>διπλωμάτης της Σερβίας|Ειρ=[[Ειρήνη Καντακουζηνή|Ειρήνη]]<br><small>σύζ. [[Γεώργιος Μπράνκοβιτς]]<br>δεσπότης της Σερβίας|Ελέ=[[Ελένη Καντακουζηνή της Τραπεζούντας|Ελένη]]<br><small>σύζ. [[Δαυίδ Μέγας Κομνηνός]]<br>δεσπότης της Τραπεζούντας|κόρ=κόρη<br><small>σύζ.(;) Γεώργιος Η΄ Βαγρατιδών<br>ηγεμόνας της Γεωργίας}}
{{family tree | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | Μαν | | Δημ | | Ζωή | | Άνν | | κόρ |Μαν=Μανουήλ ''Γκιν''<br>διοικητής της Μάνης|Δημ=Δημήτριος|Ζωή=Ζωή<br><small>σύζ. Ιάκωβος Β΄ ντε Φλορύ<br>αξιωματούχος της Κύπρου|Άνν=Άννα<br><small>σύζ. Βλαντισλάβ Ερσεγόβιτς<br>δούκας Ερζεγοβίνης|κόρ=κόρη}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Μιχ | | Καρ | | | | | | Ευδ |Καρ=''Καρόλα ντε Φλορύ<br><small>σύζ. Ούγος Μπουζάκ''|Μιχ=Μιχαήλ|Ευδ=''Ευδοκία''}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Δημ | | | | | | | | | | ΘεΣ |Δημ=Δημήτριος ''Σαϊτάν''|ΘεΣ=''[[Θεόδωρος Σπανδούνης]]<br>ιστορικός''}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Μιχ |Μιχ=[[Μιχαήλ Σαϊτάνογλου Καντακουζηνός|Μιχαήλ ''Σαϊτάνογλου'']]<br>ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ<br>πρίγκιπες Βλαχίας & Μολδαβίας}}
{{family tree/end}}
 
83.055

επεξεργασίες