Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σκηνή του Μαρτυρίου»

 
Η ολοκλήρωση του στησίματος της Σκηνής του Μαρτυρίου έγινε την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα του δεύτερου έτους της Εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Στην αρχή μόνο ο [[Μωυσής]] είχε το δικαίωμα να εισέρχεται στην Σκηνή και να ιερουργεί. Μόλις αποχωρούσε άφηνε φύλακα τον [[Ιησούς του Ναυή| Ιησού του Ναυή]] <ref group="Σημ"> Εξοδος. 33,11 καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον. καὶ ἀπελύετο εἰς τὴν παρεμβολήν, ὁ δὲ θεράπων Ἰησοῦς υἱὸς Ναυῆ νέος οὐκ ἐξεπορεύετο ἐκ τῆς σκηνῆς. </ref>.
Κατόπιν, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που είχε λάβει από τον Θεό, έχρισε τον [[Ααρών]] και τους γιους του να υπηρετούν ως ιερείς <ref group="Σημ"> Εξοδος. 40,10 καὶ προσάξεις Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ λούσεις αὐτοὺς ὕδατι </ref>. Και υπακούονταςΥπακούοντας στις ίδιες οδηγίες όρισε υπεύθυνους για την συντήρηση,μεταφορά και συναρμολόγηση της Σκηνής και των παρελκομένων που συνόδευαν αυτή, τους άνδρες που προέρχονταν από την ιερατική φυλή των Λευιτών <ref group="Σημ"> [[Αριθμοί (βιβλίο)|Αριθμοί]]: Κεφάλαιο 1,50 καὶ σὺ ἐπίστησον τοὺς Λευίτας ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐπὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ ἐπὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ· αὐτοὶ ἀροῦσι τὴν σκηνὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ αὐτοὶ λειτουργήσουσιν ἐν αὐτῇ καὶ κύκλῳ τῆς σκηνῆς παρεμβαλοῦσι. </ref>. Υπεύθυνο για την εποπτεία αυτών όρισε τον Ιθάμαρ γιο του Ααρών <ref group="Σημ">Εξοδος. 37,19 Καὶ αὕτη ἡ σύνταξις τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καθὰ συνετάγη Μωυσῇ, τὴν λειτουργίαν εἶναι τῶν Λευιτῶν διὰ Ἰθάμαρ τοῦ υἱοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως. </ref>. Οι Ισραηλίτες μετέφεραν την σκηνή συνεχώς όλο το διάστημα της περιπλάνησής τους στην έρημο. Όταν εισήλθαν στην γη [[Χαναάν]] μετέφεραν την Σκηνή αρχικά στην πόλη Σηλώ . Επί εποχής βασιλείας του [[Δαβίδ]] η Σκηνή είχε τοποθετηθεί σε ύψωμα κοντά στην πόλη [[Γαβαών]] <ref group="Σημ"> ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α'
(ΧΡΟΝΙΚΩΝ Α'). 21,29 καὶ σκηνὴ Κυρίου, ἣν ἐποίησε Μωυσῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐν Βαμὰ ἐν Γαβαών· </ref> . Όταν ο πρώτος [[ναός του Σολομώντα]] κατασκευάστηκε η σκηνή τοποθετήθηκε στο εσωτερικό. Μετά την κατάληψη και [[Πολιορκία της Ιερουσαλήμ (587 π.Χ.)|καταστροφή της Ιερουσαλήμ]] από τους Βαβυλωνίους το 587 π.Χ. δεν υπάρχουν αναφορές σχετικές με την Σκηνή.
 
3.146

επεξεργασίες