Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΕρΔ |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος Δ΄]]<br>βασ. της Γερμανίας<br>[[Οίκος των Σαλίων|ΟΙΚΟΣ ΣΑΛΙΩΝ]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | Φρδ |~| Αγν | | ΕρΕ |Φρδ=[[Φρειδερίκος Α΄ της Σουηβίας|Φρειδερίκος]]<br>Α'Α΄ δούκας της Σουαβίας|Αγν=Αγνή των Σαλίων|ΕρΕ=[[Ερρίκος Ε΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος Ε΄<br>βασ. της Γερμανίας]]}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Φρκ | | | | | | ΚοΓ |Φρκ=[[Φρειδερίκος Β΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Β'Β΄ δούκας της Σουαβίας|ΚοΓ=[[Κορράδος Γ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Γ'Γ΄]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΦρΑ | | ΚοΠ | | ΕρΒ | | ΦρΔ |ΦρΑ=[[Φρειδερίκος Α΄ Βαρβαρόσσα|Φρειδερίκος Α'Α΄]] βαρβαρόσα<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Γ'Γ΄ δούκας της Σουαβίας|ΚοΠ=[[Κορράδος του Ρήνου|Κορράδος]]<br>παλατινός κόμης του Ρήνου|ΕρΒ=[[Ερρίκος Βερεγγάριος Χοενστάουφεν|Ερρίκος Βερεγγάριος]]<br>συμβασιλιάς της Γερμανίας|ΦρΔ=[[Φρειδερίκος Δ΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Δ'Δ΄ δούκας της Σουαβίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΦρΕ | | ΕΣΤ | | ΦΣΤ | | ΌθΑ | | ΚοΒ | | Φιλ |ΦρΕ=Φρειδερίκος<br>Ε'Ε΄ δούκας της Σουαβίας|ΕΣΤ=[[Ερρίκος ΣΤ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος ΣΤ'ΣΤ΄]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br><small>σύζ.Κωνσταντία Ωτβίλ<br>βασ. της Σικελίας|ΦΣΤ=[[Φρειδερίκος ΣΤ΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>ΣΤ'ΣΤ΄ δούκας της Σουαβίας|ΌθΑ=[[Όθων Α΄ της Βουργουνδίας|Όθων Α΄]]<br>κόμης της Βουργουνδίας|ΚοΒ=[[Κορράδος Β΄ της Σουαβίας|Κορράδος]]<br>B' δούκας της Σουαβίας|Φιλ=[[Φίλιππος της Σουαβίας|Φίλιππος]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>δούκας της Σουαβίας<br><small>σύζ.[[Ειρήνη Αγγελίνα]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΦρΒ | | | | | | | | | | Κου | | Mαρ | | | Ελι |ΦρΒ=[[Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν|Φρειδερίκος Β'Β΄]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α'Α΄ βασ. της Σικελίας<br>Ζ'Ζ΄ δούκας της Σουαβίας|Κου=Κουνιγκούντα<br><small>σύζ.[[Βεγκέσλαος Α΄ της Βοημίας|Βεγκέσλαος Α'Α΄ Πρεμυσλιδών]]<br>βασ. της Βοημίας|Mαρ=Μαρία<br><small>σύζ.[[Ερρίκος Β΄ της Βραβάντης|Ερρίκος Β'Β΄ Ρετζινάρ]]<br>δούκας της Βραβάντης|Ελι=Ελισάβετ<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Γ΄ της Καστίλης|Φερδινάνδος Γ'Γ΄ Ιβρέας]]<br>βασ. Καστίλης-Λεόν}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΕρΖ | | ΚοΔ | | Κστ | | Μαν |ΕρΖ=[[Ερρίκος Ζ΄ της Γερμανίας|Ερρίκος Ζ'Ζ΄]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Β'Β΄ δούκας της Σουαβίας|ΚοΔ=[[Κορράδος Δ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Δ'Δ΄]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α'Α΄ βασ. της Σικελίας<br>Γ'Γ΄ δούκας της Σουαβίας|Κστ=(νόθη) Κωνσταντία (Άννα)<br><small>σύζ.[[Ιωάννης Γ´ Δούκας Βατάτζης|Ιωάννης Γ'Γ΄ Βατάτζης]]<br>Αυτ. Ρωμαίων|Μαν=(νόθος) [[Μανφρέδος της Σικελίας|Μανφρέδος]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.1.Βεατρίκη Σαβοΐας<br>2.[[Ελένη Αγγελίνα της Ηπείρου|Ελένη Αγγελίνα Ηπείρου]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Κορ | | | | | | Κων |~| Πετ |Κορ=[[Κορραδίνος|Κορράδος (Κορραδίνος)]]<br>Β'Β΄ βασ. της Σικελίας<br>Δ'Δ΄ δούκας της Σουαβίας|Κων=(2) [[Κωνσταντία Χοενστάουφεν της Σικελίας|Κωνσταντία]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>|Πετ=[[Πέτρος Γ΄ της Αραγονίας|Πέτρος Γ'Γ΄ Βαρκελώνης]]<br>βασ. της Αραγονίας<br>[[Οίκος της Βαρκελώνης|ΟΙΚΟΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ]]}}
{{familytree/end}}
'''Σημείωση:''' Στο βασίλειο της Σικελίας περιλαμβάνεται και η Νάπολη.
 
Οι βασιλείς της Σικελίας Κορράδος Α'Α΄ και ο υιός του Κορράδος Β'Β΄ ήταν και βασ. της Ιερουσαλήμ, με την ίδια αρίθμηση.
 
==Πινακοθήκη==
62.050

επεξεργασίες