Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

==Κλάδος Ασκάνια-Σαξονίας==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | ,| -| -| -| -| -| -| -|)-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Βερ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΟθΑ |Βερ=[[Βερνάρδος του Άνχαλτ|Βερνάρδος]]<br>κόμης του Άνχαλτ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΧΑΛΤ|ΟθΑ=[[Όθων Α΄ του βρανδεμβούργου|Όθων Α΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Ερρ | | | | | | ΑλΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΑλΒ |Ερρ=[[Ερρίκος Α΄ του Άνχαλτ|Ερρίκος Α΄]]<br>κόμης του Άνχαλτ|ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ της Σαξονίας|Αλβέρτος Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ|ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ του Βρανδεμβούργου|Αλβέρτος Β΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | |, | | | |)|-|-|-|+-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΙωΑ | | | | | | | | | | ΑλΒ | | | | | | ΟθΓ |ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ της Σαξονίας|Ιωάννης Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΛΑΟΥΕΝΜΠΟΥΡΚ|ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ της Σαξονίας|Αλβέρτος Β΄]]<br>δούκας της Σαξονίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΤΤΕΝΜΠΕΡΚ|ΟθΓ=[[Όθων Γ΄ του Βρανδεμβούργου|Όθων Γ΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | |!,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |! | | | |,!|- |- |- |v |- |- |- |(!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙωΒ | | ΕρΑ | | ΑλΓ | | | | | | ΡοΑ | | | | | | ΟθΕ |ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Ιωάννης Β΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΕΡΓΚΕΝΤΟΡΦ-ΜΕΛΛΝ|ΕρΑ=[[Έρικ Α΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Έρικ Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΡΑΤΣΕΜΠΟΥΡΚ|ΑλΓ=[[Αλβέρτος Γ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Αλβέρτος Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΡοΑ=[[Ροδόλφος Α΄ της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Ροδόλφος Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|ΟθΕ=[[Όθων Ε΄ του Βρανδεμβούργου|Όθων Ε΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |!| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{familytree | |, |- |- |- |v |- |- |- |(!| | | |!| | | | ,| -| -| -|!v|-|-|-|(| | | |) |- |- |- |.!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΑλΔ | | ΕρΒ | | ΡοΒ | | Οθω | | ΒεΑ | | | | | | Χερ |ΑλΔ=[[Αλβέρτος Δ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Αλβέρτος Δ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΕρΒ=[[Έρικ Β΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Έρικ Β΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΡοΒ=[[Ροδόλφος Β΄ της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Ροδόλφος Β΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Οθω=Όθων<br>πρίγκιπας της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|ΒεΑ=[[Βεγκέσλαος Α΄ της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Βεγκέσλαος Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Χερ=[[Χέρμαν του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Χέρμαν]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |!| | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |!| | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | ΙωΓ | | ΑλΕ | | ΕρΓ | | ΕρΔ | | | | | | Αλβ | | ΡοΓ | | ΑλΓ | | Γιο |ΙωΓ=[[Ιωάννης Γ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Ιωάννης Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΑλΕ=[[Αλβέρτος Ε΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Αλβέρτος Ε΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΕρΓ=[[Έρικ Γ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Έρικ Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΕρΔ=[[Έρικ Δ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Έρικ Δ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Αλβ=[[Αλβέρτος του Λύνεμπουρκ|Αλβέρτος]]<br>δούκας του Λύνεμπουρκ|ΡοΓ=[[Ροδόλφος Γ΄ της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Ροδόλφος Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|ΑλΓ=[[Αλβέρτος Γ΄ της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Αλβέρτος Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Γιο=Γιούντιθ των Ασκάνια<br><small>σύζ. Ερρίκος Η΄<br>κόμης του Χέννενμπερκ-Σλόιζινγκεν}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | ΕρΕ | | ΙωΔ | | Μαγ | | ΒεΒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αικ |ΕρΕ=[[Έρικ Ε΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Έρικ Ε΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΙωΔ=[[Ιωάννης Δ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Ιωάννης Δ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Μαγ=[[Μάγκνους της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ, επίσκοπος|Μάγκνους]]<br>επίσκοπος του Κάμμιν & Χίλντεσχαϊμ|ΒεΒ=[[Βερνάρδος Β΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Βερνάρδος Β΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Αικ=''Αικατερίνη του Χέννενμπερκ<br><small>σύζ. [[Φρειδερίκος Γ΄ της Θουριγγίας|Φρειδερίκος Γ΄]]<br>λάντγκραβος της Θουριγγίας''}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ|!| |ΙωΕ=[[Ιωάννης Ε΄| της| Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Ιωάννης Ε΄]]<br>δούκας| της| Σαξονίας-Λάουενμπουρκ| | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΦρΑ |ΙωΕ=[[Ιωάννης Ε΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Ιωάννης Ε΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΦρΑ=''[[Φρειδερίκος Α΄ της Σαξονίας|Φρειδερίκος Α΄]]<br>εκλέκτορας της Σαξονίας''}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΜαΑ | | Ερι | | ΙωΔ |ΜαΑ=[[Μάγκνους Α΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Μάγκνους Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Ερι=[[Έρικ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Έρικ]]<br>επίσκοπος του Μύνστερ|ΙωΔ=[[Ιωάννης Δ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ, επίσκοπος|Ιωάννης Δ΄]]<br>επίσκοπος του Χίλντεσχαϊμ}}
83.266

επεξεργασίες