Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΙωΑ | | | | | | | | | | ΟθΓ | | | | | | | | | | Ζηγ |ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ του Βρανδεμβούργου|Ιωάννης Α΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου|ΟθΓ=[[Όθων Γ΄ του Βρανδεμβούργου|Όθων Γ΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΛΤΣΒΕΝΤΕΛ|Ζηγ=[[Ζήγκφρητ Α΄ του Ά.Τσερμπστ|Ζήγκφρητ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | ΙωΒ | | ΟθΔ | | ΕριΚορ | | ΚορΕρι | | ΕρΑ | | ΙωΓ | | ΟθΕ | | ΑλΓ | | ΟΣΤ | | ΑλΑ |ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Ιωάννης Β΄]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|ΟθΔ=[[Όθων Δ΄ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Όθων Δ΄]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|Ερι=[[Έρικ του Βρανδεμβούργου|Έρικ]]<br>αρχιεπίσκοπος του Μαγδεμβούργου|Κορ=[[Κορράδος του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Κορράδος]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Ερρίκος Α΄]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|ΙωΓ=[[Ιωάννης Γ΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Ιωάννης Γ΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΟθΕ=[[Όθων Ε΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Όθων Ε΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΑλΓ=[[Αλβέρτος Γ΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Αλβέρτος Γ΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΟΣΤ=[[Όθων ΣΤ΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Όθων ΣΤ΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | | !| | | |! | | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | |Βαλ | | | Βαλ| | | ΕρΒ | | | | | | Χερ | | | | | | | | | | ΑλΒ | | ΒαΑ |Βαλ=[[Βάλντεμαρ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Βάλντεμαρ]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Ερρίκος Β΄]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|Χερ=[[Χέρμαν του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Χέρμαν]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΒαΑ=[[Βάλντεμαρ Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |,|-|-|-|(| | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ | | | | | | ΑλΓ | | ΙωΒ | | ΒαΒ ||ΙωΕ=[[Ιωάννης Ε΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Ιωάννης Ε΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΑλΓ=[[Αλβέρτος Γ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΒαΒ=[[Βαλντεμάρ Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βαλντεμάρ Β΄]]<br>πρίγκιπας του Α.Τσερμπστ|ΙνΓ=[[Ιωάννης Γ΄ της Σαξονίας-Λάουνεμπουρκ|Ιωάννης Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ}}
84.645

επεξεργασίες