Οίκος των Ασκάνια: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

[[File:Map of Anhalt (1747-1793).svg|thumb|right|200px|Η διαίρεση του Άνχαλτ.]]
 
==Γενεαλογία του Οίκου των Ασκάνια-Άνχαλτ==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Εζι |Εζι=[[Έζικο του Μπάλλενστετ|Έζικο]]<br>κόμης του Μπάλλενστετ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΟθΑ | | | | | | | | | | Ζηγ | | | | | | | | | | Βερ |ΟθΑ=[[Όθων Α΄ του Βρανδεμβούργου|Όθων Α΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΒΡΑΝΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ|Ζηγ=[[Ζήγκφρητ της Βρέμης|Ζήγκφρητ]]<br>αρχιεπίσκοπος της Βρέμης|Βερ=[[Βερνάρδος του Άνχαλτ|Βερνάρδος]]<br>κόμης του Άνχαλτ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΧΑΛΤ}}
{{familytree | | | | | | | | | |, |- |- |- |( | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | ΟθΒ | | ΑλΒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΕρΑ | | ΑλΑ |ΟθΒ=[[Όθων Β΄ του Βρανδεμβούργου|Όθων Β΄]]<br>μάργραβοςΕρΑ του Βρανδεμβούργου|ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ του Βρανδεμβούργου|Αλβέρτος Β΄]]<br>μάργραβος τουΑλΑ Βρανδεμβούργου|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Άνχαλτ|Ερρίκος Α΄]]<br>κόμης του Άνχαλτ|ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ της Σαξονίας|Αλβέρτος Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας<br>[[Οίκος των Ασκάνια#Κλάδος Ασκάνια-Σαξονίας|ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ]]}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |) |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |. | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΙωΑ | | | | | | | | | | ΟθΓ | | | | | | | | | | Ζηγ |ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ του Βρανδεμβούργου|Ιωάννης Α΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου|ΟθΓ=[[Όθων Γ΄ του Βρανδεμβούργου|Όθων Γ΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου<br>ΚΛΑΔΟΣΖηγ ΖΑΛΤΣΒΕΝΤΕΛ|Ζηγ=[[Ζήγκφρητ Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ζήγκφρητ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | |, |- |- |- |v |- |- |- |v |- |- |- |+ |- |- |- |. | | | |, |- |- |- |+ |- |- |- |v |- |- |- |. | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΑλΑ |ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | ΙωΒ | | ΟθΔ | | Κορ | | Ερι | | ΕρΑ | | ΙωΓ | | ΟθΕ | | ΑλΓ | | ΟΣΤ | | ΑλΑ |ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Ιωάννης Β΄]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|ΟθΔ=[[Όθων Δ΄ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Όθων Δ΄]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|Ερι=[[Έρικ του Βρανδεμβούργου|Έρικ]]<br>αρχιεπίσκοπος του Μαγδεμβούργου|Κορ=[[Κορράδος του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Κορράδος]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Ερρίκος Α΄]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|ΙωΓ=[[Ιωάννης Γ΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Ιωάννης Γ΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΟθΕ=[[Όθων Ε΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Όθων Ε΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΑλΓ=[[Αλβέρτος Γ΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Αλβέρτος Γ΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΟΣΤ=[[Όθων ΣΤ΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Όθων ΣΤ΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | |! | | | | | | | |! | | | | | | | |! | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | Βαλ | | | | | | ΕρΒ | | | | | | Χερ | | | | | | | | | | ΑλΒ | | ΒαΑ |Βαλ=[[Βάλντεμαρ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Βάλντεμαρ]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Ερρίκος Β΄]]<br>μάργραβοςΑλΒ του Β.Στέννταλ|Χερ=[[Χέρμαν του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Χέρμαν]]<br>μάργραβος τουΒαΑ Β.Ζάλτσβεντελ|ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΒαΑ=[[Βάλντεμαρ Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |! | | | | | | | |,|-|-|-|(| | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ| | | | | | | | ΑλΓ | | ΙωΒ | | ΒαΒ ||ΙωΕ=[[Ιωάννης Ε΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Ιωάννης Ε΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΑλΓ=[[Αλβέρτος Γ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΒαΒ=[[Βάλντεμαρ Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Β΄]]<br>πρίγκιπας του Α.Τσερμπστ|ΙνΓ=[[Ιωάννης Γ΄ της Σαξονίας-Λάουνεμπουρκ|Ιωάννης Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΣιΑ | | | | | | | | | | ΑλΔ | | ΒαΓ |ΣιΑ=[[Σιγισμούνδος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑλΔ=[[Αλβέρτος Δ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αλβέρτος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Α. Κέτεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΤΕΝ|ΒαΓ=[[Βάλντεμαρ Γ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | Φρε | | Εδο |Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ|Φρειδερίκος]]<br>διάδοχος του Άνχαλτ|Εδο=[[Εδουάρδος του Άνχαλτ|Εδουάρδος]]<br>τιτουλ. δούκας του Άνχαλτ}}
{{familytree/end}}
 
==Οίκος των Ασκάνια, κάδος του Βρανδεμβούργου==
 
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αλβ |Αλβ=[[Αλβέρτος η Άρκτος|Αλβέρτος]]<br>δούκας της Σαξονίας,<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου,<br>κόμης του Άνχαλτ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΟθΑ | | | | | | | | | | Ζηγ | | | | | | | | | | Βερ |ΟθΑ=[[Όθων Α΄ του Βρανδεμβούργου|Όθων Α΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΒΡΑΝΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ|Ζηγ=[[Ζήγκφρητ της Βρέμης|Ζήγκφρητ]]<br>αρχιεπίσκοπος της Βρέμης|Βερ=[[Βερνάρδος του Άνχαλτ|Βερνάρδος]]<br>κόμης του Άνχαλτ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΧΑΛΤ}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΟθΒ | | ΑλΒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΕρΑ | | ΑλΑ |ΟθΒ=[[Όθων Β΄ του Βρανδεμβούργου|Όθων Β΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου|ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ του Βρανδεμβούργου|Αλβέρτος Β΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Άνχαλτ|Ερρίκος Α΄]]<br>κόμης του Άνχαλτ|ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ της Σαξονίας|Αλβέρτος Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας<br>[[Οίκος των Ασκάνια#Κλάδος Ασκάνια-Σαξονίας|ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ]]}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΙωΑ | | | | | | | | | | ΟθΓ |ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ του Βρανδεμβούργου|Ιωάννης Α΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου|ΟθΓ=[[Όθων Γ΄ του Βρανδεμβούργου|Όθων Γ΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΛΤΣΒΕΝΤΕΛ}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree | ΙωΒ | | ΟθΔ | | Κορ | | Ερι | | ΕρΑ | | ΙωΓ | | ΟθΕ | | ΑλΓ | | ΟΣΤ | | ΑλΑ |ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Ιωάννης Β΄]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|ΟθΔ=[[Όθων Δ΄ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Όθων Δ΄]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|Ερι=[[Έρικ του Βρανδεμβούργου|Έρικ]]<br>αρχιεπίσκοπος του Μαγδεμβούργου|Κορ=[[Κορράδος του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Κορράδος]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Ερρίκος Α΄]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|ΙωΓ=[[Ιωάννης Γ΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Ιωάννης Γ΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΟθΕ=[[Όθων Ε΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Όθων Ε΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΑλΓ=[[Αλβέρτος Γ΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Αλβέρτος Γ΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΟΣΤ=[[Όθων ΣΤ΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Όθων ΣΤ΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ|ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Βαλ | | | | | | ΕρΒ | | | | | | Χερ |Βαλ=[[Βάλντεμαρ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Βάλντεμαρ]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Βρανδεμβούργου-Στέννταλ|Ερρίκος Β΄]]<br>μάργραβος του Β.Στέννταλ|Χερ=[[Χέρμαν του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Χέρμαν]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ |ΙωΕ=[[Ιωάννης Ε΄ του Βρανδεμβούργου-Ζάλτσβεντελ|Ιωάννης Ε΄]]<br>μάργραβος του Β.Ζάλτσβεντελ}}
{{familytree/end}}