Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

==Γενεαλογία του Οίκου των Ασκάνια==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Εζι |Εζι=[[Έζικο του Μπάλλενστετ|Έζικο]]<br>κόμης του Μπάλλενστετ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΑδΒ |ΑδΒ=[[Αδαλβέρτος Β΄ του Μπάλλενστετ|Αδαλβέρτος Β΄]]<br>κόμης του Μπάλλενστετ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Οθω |Οθω=[[Όθων του Μπάλλενστετ|Όθων]]<br>κόμης του Μπάλλενστετ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αλβ |Αλβ=[[Αλβέρτος η Άρκτος|Αλβέρτος]]<br>δούκας της Σαξονίας,<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου,<br>κόμης του Άνχαλτ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΟθΑ | | | | | | | | | | Ζηγ | | | | | | | | | | Βερ |ΟθΑ=[[Όθων Α΄ του Βρανδεμβούργου|Όθων Α΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου<br>[[Οίκος των Ασκάνια#Κλάδος Ασκάνια-Βρανδεμβούργου|ΚΛΑΔΟΣ ΒΡΑΝΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ]]|Ζηγ=[[Ζήγκφρητ της Βρέμης|Ζήγκφρητ]]<br>αρχιεπίσκοπος της Βρέμης|Βερ=[[Βερνάρδος του Άνχαλτ|Βερνάρδος]]<br>κόμης του Άνχαλτ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΧΑΛΤ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΕρΑ | | ΑλΑ |ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Άνχαλτ|Ερρίκος Α΄]]<br>κόμης του Άνχαλτ|ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ της Σαξονίας|Αλβέρτος Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας<br>[[Οίκος των Ασκάνια#Κλάδος Ασκάνια-Σαξονίας|ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ]]}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ζηγ |Ζηγ=[[Ζήγκφρητ Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ζήγκφρητ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΑλΑ |ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΑλΒ | | ΒαΑ |ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΒαΑ=[[Βάλντεμαρ Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|(| | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΑλΓ | | ΙωΒ | | ΒαΒ |ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΑλΓ=[[Αλβέρτος Γ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΒαΒ=[[Βάλντεμαρ Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Β΄]]<br>πρίγκιπας του Α.Τσερμπστ|ΙνΓ=[[Ιωάννης Γ΄ της Σαξονίας-Λάουνεμπουρκ|Ιωάννης Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | | )| -| -| -| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | |ΣιΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΣιΑ | | | | | | | | | | ΑλΔ | | ΒαΓ |ΣιΑ=[[Σιγισμούνδος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑλΔ=[[Αλβέρτος Δ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αλβέρτος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Α. Κέτεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΤΕΝ|ΒαΓ=[[Βάλντεμαρ Γ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | |ΒαΔ | | |ΓεΑ | | |ΣιΒ | | |ΑλΕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΒαΔ | | ΓεΑ | | ΣιΒ | | ΑλΒ | | ΑδΑ | | ΒαΕ | | ΑΣΤ |ΒαΔ=[[Βάλντεμαρ Δ΄ τυ Άνχαλτ-Ντεσάου|Βάλντεμαρ Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓεΑ=[[Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΣιΒ=[[Σιγισμούνδος Β΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑλΒΑλΕ=[[Αλβέρτος Β΄Ε΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Αλβέρτος Β΄Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑδΑ=[[Αδόλφος Α΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αδόλφος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΒαΕ=[[Βάλντεμαρ Ε΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Βάλντεμαρ Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΑΣΤ=[[Αλβέρτος ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αλβέρτος ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | ,| -| -| -| +| -| -| -| v| -| -| -| v| -| -| -| | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | .| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | |Βα6 | | |ΕρΑ | | |ΓεΒ | | |ΣιΓ | | |ΡοΔ | | |Μαγ | | |ΑδΒ | | |Φιλ |Βα6=[[Βάλντεμαρ |ΣΤ΄ |του Άνχαλτ-Κέτεν|Βάλντεμαρ |ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας | |του Ά.Κέτεν| | | ΕρΑ=[[Ερνέστος |Α΄ |του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ερνέστος |Α΄]]<br>πρίγκιπας |του Ά.Ντεσάου|ΓεΒ=[[Γεώργιος |Β΄ |του Ντεσάου|Γεώργιος |Β΄]]<br>πρίγκιπας Μαγτου Ά.Ντεσάου|ΣιΓ=[[Σιγισμούνδος |Γ΄ ΑδΒτου Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος |Γ΄]]<br>πρίγκιπας Φιλτου Ά.Ντεσάου|ΕρΑΡοΔ=[[ΕρνέστοςΡοδόλφος Α΄ τουΔ΄του Άνχαλτ-Ντεσάου|ΕρνέστοςΡοδόλφος Α΄Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|Μαγ=[[Μάγκνους του Άνχαλτ-Κέτεν|Μάγκνους]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΑδΒ=[[Αδόλφος Β΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αδόλφος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|Φιλ=[[Φίλιππος του Άνχαλτ-Κέτεν|Φίλιππος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | !| | | | )| -| -| -| v| -| -| -| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!.|}}
{{familytree | | | | | Βολ | | ΙωΕ | | ΓεΓ | | ΙωΑ |Βολ=[[Βόλφγκανκ του Άνχαλτ-Κέτεν|Βόλφγκανκ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΙωΕ=[[Ιωάννης Ε΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΓεΓ=[[Γεώργιος Γ΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Α.Ντεσάου|ΙωΑ=[[Ιωακείμ Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ιωακείμ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Α.Ντεσάου}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ | | | | | | ΙωΕ=[[Ιωάννης Ε΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | ,| -| -| -| +| -| -| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!-|.}}
{{familytree | | | | | |ΚαΑ | | |ΙΕρ | | |ΒεΖ |ΚαΑ=[[Κάρολος |Α΄ |του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Κάρολος |Α΄]]<br>πρίγκιπας |του Ά.Τσερμπστ|ΙΕρ=[[Ιωακείμ |Ερνέστος |του Άνχαλτ|Ιωακείμ-Ερνέστος]]<br>πρίγκιπας |του Άνχαλτ| | | | | | | | | | | | | | ΙΕρ |ΙΕρΒεΖ=[[ΙωακείμΒερνάρδος ΕρνέστοςΖ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωακείμ-ΕρνέστοςΒερνάρδος Ζ΄]]<br>πρίγκιπας του ΆνχαλτΆ.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | |,)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|^-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΓΑ | | | | | | | | | | | | | | ΧρΑ | | | | | | | | | | | | | | Αυγ | | | | | | Ροδ | | ΛοΑ |ΙΓΑ=[[Ιωάννης Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ιωάννης-Γεώργιος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΝΤΕΣΑΟΥ|ΧρΑ=[[Χριστιανός Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Χριστιανός Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΕΡΝΜΠΟΥΡΚ|Αυγ=[[Αύγουστος του Άνχαλτ-Πλέτσκαου|Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλέτσκαου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΕΤΣΚΑΟΥ-ΚΕΤΕΝ|Ροδ=[[Ροδόλφος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ροδόλφος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΣΕΡΜΠΣΤ|ΛοΑ=[[Λουδοβίκος Α΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Λουδοβίκος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΚα | | ΓΑρ | | | | | | | | | | ΧρΒ | | Φρε | | ΕΓκ | | Λεμ | | Εμμ | | | | | | ΙΣΤ | | Λου | | ΓΛο |ΙΚα=[[Ιωάννης Καζιμίρ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ιωάννης-Καζιμίρ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓΑρ=[[Γεώργιος Άριμπερτ του Άνχατ-Ντεσάου|Γεώργιος-Άριμπερτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΧρΒ=[[Χριστιανός Β΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Χριστιανός Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Χάρτσγκεροντε|Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Χάρτσγκεροντε|ΕΓκ=[[Ερνέστος ΓκόττλημπΓκότλημπ του Άνχαλτ-Πλέτσκαου|Ερνέστος-ΓκόττλημπΓκότλημπ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλέτσκαου|Λεμ=[[Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Κέτεν|Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|Εμμ=[[Εμμανουήλ του Άνχαλτ-Κέτεν|Εμμανουήλ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΙΣΤ=[[Ιωάννης ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|Λου=[[Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν (1607-1624)|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΓΛο=[[Γουλιέλμος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Γουλιέλμος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΓΒ | | | | | | | | | | | | | | ΒΑμ | | ΓΛο | | | | | | | | | | ΕΛε | | Καρ | | ΑΓκ | | ΙΛΑ |ΙΓΒ=[[Ιωάννης Γεώργιος Β΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ιωάννης-Γεώργιος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΒΑμ=[[Βίκτωρ Αμεδαίος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βίκτωρ-Αμεδαίος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΓΛο=[[Γουλιέλμος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Χάρτσγκεροντε|Γουλιέλμος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Χέρτσγκεροντε|ΕΛε=[[Εμμανουήλ Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Κέτεν|Εμμανουήλ-Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|Καρ=[[Κάρολος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Κάρολος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΑΓκ=[[Αντώνιος Γκύντερ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αντώνιος-Γκύντερ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΙΛΑ=[[Ιωάννης Λουδοβίκος Α΄ του Άνχαλτ-Ντόρνμπουρκ|Ιωάννης-Λουδοβίκος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντόρνμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | |,|-|-|-|(| | | |!| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | ΛεΑ | | | | | | | | | | | | | | ΚΦρ | | Λεμ | | | | | | Λεο | | ΑΛο | | ΙΑυ | | ΙΛΒ | | ΧΑυ |ΛεΑ=[[Λεοπόλδος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Λεοπόλδος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΚΦρ=[[Κάρολος Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Κάρολος-Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Λεμ=[[Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Τσάιτς-Χόυμ|Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσάιτς-Χόυμ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΟΥΜΠΟΥΡΚ-ΧΟΫΜ|Λεο=[[Λεοπόλδος του Άνχαλτ-Κέτεν|Λεοπόλδος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΑΛο=[[Αύγουστος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Αύγουστος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΙΑυ=[[Ιωάννης Αύγουστος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΙΛΒ=[[Ιωάννης Λουδοβίκος Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης-Λουδοβίκος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΧΑυ=[[Χριστιανός Αύγουστος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Χριστιανός-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | ΓΓο | | ΛεΒ | | Ντη | | ΦΕΕ | | Μαυ | | ΒΦρ | | ΒιΑ | | | | | | | | | | ΚΓΛ | | ΦΕρ | | ΑιΒ | | ΦΑυ |ΓΓο=[[Γουλιέλμος Γουσταύος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γουλιέλμος-Γουσταύος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Λεοπόλδος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|Ντη=[[Ντήτριχ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ντήτριχ]]<br>πρίγκιπας του Ά.ΝτεσάυΝτεσάου|ΦΕΕ=[[Φρειδερίκος Ερρίκος Ευγένιος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Φρειδερίκος-Ερρίκος-Ευγένιος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|Μαυ=[[Μαυρίκιος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Μαυρίκιος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΒΦρ=[[Βίκτωρ Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βίκτωρ-Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΒιΑ=[[Βίκτωρ Α΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|Βίκτωρ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|ΚΓΛ=[[Κάρολος Γεώργιος Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Κέτεν|Κάρολος-Γεώργιος-Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΦΕρ=[[Φρειδερίκος ΈρντμαννΈρντμαν του Άνχαλτ-Πλες|Φρειδερίκος-ΈρντμαννΈρντμαν]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλες<br>ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΕΣ|ΑιΒ=[[File:Heraldic Imperial Crown of Russia.svg|30px]]<br>[[Αικατερίνη Β΄ της Ρωσίας|Αικατερίνη Β΄]] η Μεγάλη<br>αυτ. της Ρωσίας|ΦΑυ=[[Φρειδερίκος Αύγουστος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Φρειδερίκος-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Άνχαλτ-Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(| | | |!)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΛεΓ | | | | | | | | | | | | | | ΦΑλ | | ΚΛο | | ΦΑδ | | ΑΧΦ | | Λου | | ΦΦε | | Ερρ | | Λδβ |ΛεΓ=[[Λεοπόλδος Γ΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Λεοπόλδος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΦΑλ=[[Φρειδερίκος Αλβέρτος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Φρειδερίκος-Αλβέρτος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΚΛο=[[Κάρολος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|ΦΑδ=[[Φραγκίσκος Αδόλφος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|Φραγκίσκος-Αδόλφος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|ΑΧΦ=[[Αύγουστος Χριστιανός Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Αύγουστος-Χριστιανός-Φρειδερίκος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν|Λου=[[Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν (1778-1802)|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΦΦε=[[Φρειδερίκος Φερδινάνδος του Άνχαλτ-Κέτεν|Φρειδερίκος-Φερδινάνδος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν|Ερρ=[[Ερρίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Ερρίκος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν|Λδβ=[[Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Πλες|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλες}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Φρε | | | | | | | | | | | | | | ΑΦΧ | | ΒιΒ | | | | | | | | | | ΛΑΚ |Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Φρειδερίκος]]<br>διάδοχος του Ά.Ντεσάου|ΑΦΧ=[[Αλέξιος Φρειδερίκος Χριστιανός του Ά.Μπέρνμπουρκ|Αλέξιος-Φρειδερίκος-Χριστιανός]]<br>δούκας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΒιΒ=[[Βίκτωρ Β΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|Βίκτωρ Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|ΛΑΚ=[[Λουδοβίκος Αύγουστος Κάρολος Φρειδερίκος Αιμίλιος του Άνχαλτ-Κέτεν|Λουδοβίκος-Αύγουστος-Κάρολος-Φρειδερίκος-Αιμίλιος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | | | | ΦρΑ |ΦρΑ=[[Φρειδερίκος Α΄ του Άνχαλτ|Φρειδερίκος Α΄]]<br>δούκας του Άνχαλτ}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | Λεο | | ΦρΒ | | Εδο | | Αρι |Λεο=[[Λεοπόλδος του Άνχαλτ|Λεοπόλδος]]<br>διάδοχος του Άνχαλτ|ΦρΒ=[[Φρειδερίκος Β΄ του Άνχαλτ|Φρειδερίκος Β΄]]<br>δούκας του Άνχαλτ|Εδο=[[Εδουάρδος του Άνχαλτ|Εδουάρδος]]<br>δούκας του Άνχαλτ|Αρι=[[Άριμπερτ το υΆνχαλτ|Άριμπερτ]]<br>πρίγκιπας του Άνχαλτ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΕρ |ΙΕρ=[[Ιωακείμ Ερνέστος του Άνχαλτ (1901-1947)|Ιωακείμ-Ερνέστος]]<br>δούκας του Άνχαλτ}}
79.164

επεξεργασίες