Οίκος της Νορμανδίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΡιΑ |ΡιΑ=[[Ριχάρδος Α΄ της Νορμανδίας]]<br>κόμης της Ρουέν<br>942 - 966}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΡιΒ | | Ροβ | | Μαζ | | Έθε |~| Έμμ |~| Κνο | | Γοδ | | | | | | Γου |ΡιΒ=[[Ριχάρδος Β΄ της Νορμανδίας]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>996 - 1026|Ροβ=[[Ροβέρτος Β΄ (αρχιεπίσκοπος της Ρουέν)|Ροβέρτος Β΄]]<br>αρχιεπίσκοπος της Ρουέν|Μαζ=[[Μάουζερ του Κορμπέιγ]]|Έθε=[[Έθελρεντ του Ουέσσεξ]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>978 - 1013<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1014 - 1016|Έμμ=[[Έμμα της Νορμανδίας]]|Κνο=[[Κνούτος]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1016 - 1035<br>βασιλιάς της Δανίας<br>1018 - 1035<br>βασιλιάς της Νορβηγίας<br>1028 - 1035|Γοδ=[[Γοδεφρείδος του Ε]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΡ|Γου=[[Γουλιέλμος Α΄ του Ε|Γουλιέλμος Α΄]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Ε}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Ριχ | | Ρόβ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Γιλ | | | | | | Ροβ | | | | | | Γου | | Ουγ | |Ριχ=[[Ριχάρδος Γ΄ της Νορμανδίας]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1026 - 1027|Ρόβ=[[Ροβέρτος Α΄ της Νορμανδίας|Ροβέρτος ο Μεγαλοπρεπής]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1028 - 1035|Εδο=[[Εδουάρδος ο Εξομολογητής]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1042 - 1066|Άλφ=[[Άλφρεντ Έθελινγκ]]|Αρθ=[[Αρθακανούτος]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1040 - 1042<br>βασιλιάς της Δανίας<br>1035 - 1042|Γιλ=[[Γιλβέρτος του Μπριόν]]|Ροβ=[[Ροβέρτος του Ε]]|Γου=[[Γουλιέλμος Μπουζάκ]]<br>κόμης του Σουασόν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΑΣΟΝ|Ουγ=[[Ούγος του Ε]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|. | | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | Γού |~| Ματ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ριχ | | Βαλ | | Γου | | Ρεν | | Ιωά | | Μαν | |Γού=[[Γουλιέλμος Α΄ της Αγγλίας|Γουλιέλμος ο Κατακτητής]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1066 - 1087<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1035 - 1087|Ματ=[[Ματθίλδη της Φλάνδρας]]|Ριχ=[[Ριχάρδος ΦιτςΓκίλμπερτ]]|Βαλ=[[Βαλδουίνος ΦιτσΓκίλμπερτ]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ του Ε]]|Ρεν=[[Ρενώ Β΄ του Σουασόν]]|Ιωά=[[Ιωάννης Α΄ του Σουασόν]]|Μαν=[[Μανασσής του Σουασόν]]}}
{{familytree | | ,| -| -| -| v| -| -| -|!+| -| -| -| v| -| -| -| v| -| -| -| -|-|-|-|.| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.!| | | | | | | |!| | |}}
{{familytree | Ροβ | | Ριχ | | Γου | | Αδέ | | Κων |-| Αλα | | Ερρ |~| Ματ | | | | | | ΕρΑ | | | | | | Ρεν | |Ροβ=[[Ροβέρτος Γ΄ της Νορμανδίας]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1087 - 1106|Ριχ=[[Ριχάρδος (γιος του Γουλιέλμου του Κατακτητή)|Ριχάρδος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1087 - 1100|Αδέ=[[Αδέλα της Νορμανδίας (κόρη του Κατακτητή)|Αδέλα της Νορμανδίας]]<br><small>σύζ. [[Στέφανος Β΄ του Μπλουά]]<br>κόμης του Μπλουά<br>1089 - 1102|Κων=[[Κωνσταντία της Νορμανδίας]]|Αλα=[[Αλαίν Δ΄ της Βρετάνης]]<br>δούκας της Βρετάνης<br>1084 - 1112|Ερρ=[[Ερρίκος Α΄ της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1100 - 1135<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1106 - 1135|Ματ=[[Ματθίλδη της Σκωτίας]]|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Ε|Ερρίκος Α΄]]<br>κόμης του Ε|Ρεν=[[Ρενώ Γ΄ του Σουασόν]]}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | Βάλ | | Γιλ | | Ροβ | | | | | | Ρεν | |Βάλ=[[Βάλτερ του Κλερ]]|Γιλ=[[Γιλβέρτος ΦιτσΡίτσαρντ]]|Ροβ=[[Ροβέρτος ΦιτςΡίτσαρντ]]|Ρεν=[[Ρενώ Γ΄ του Σουασόν]]}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|(| | | | | | | |!}}
{{familytree | Ροβ | | Ριχ | | Γου | | Αδέ | | Κων |-| Αλα | | Ερρ |~| Ματ |Ροβ=[[Ροβέρτος Γ΄ της Νορμανδίας]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1087 - 1106|Ριχ=[[Ριχάρδος (γιος του Γουλιέλμου του Κατακτητή)|Ριχάρδος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1087 - 1100|Αδέ=[[Αδέλα της Νορμανδίας (κόρη του Κατακτητή)|Αδέλα της Νορμανδίας]]<br><small>σύζ. [[Στέφανος Β΄ του Μπλουά]]<br>κόμης του Μπλουά<br>1089 - 1102|Κων=[[Κωνσταντία της Νορμανδίας]]|Αλα=[[Αλαίν Δ΄ της Βρετάνης]]<br>δούκας της Βρετάνης<br>1084 - 1112|Ερρ=[[Ερρίκος Α΄ της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1100 - 1135<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1106 - 1135|Ματ=[[Ματθίλδη της Σκωτίας]]}}
{{familytree | Γου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αυτ | | Άντ | | | | | | Ιωα |Γου=[[Γουλιέλμος Κλίτο]]<br>κόμης της Φλάνδρας<br>1127 - 1128|Αυτ=[[Αυτοκράτειρα Ματθίλδη]]<br><small>[[Γοδεφρείδος Ε΄ του Ανζού|Γοδεφρείδος Πλανταγενέτης]]<br>κόμης του Ανζού<br>1129 - 1151<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1144 - 1150|Άντ=[[Γουλιέλμος Άντελιν]]|Ιωα=[[Ιωάννης του Ε|Ιωάννης]]<br>κόμης του Ε}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|(|}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | Γου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αυτ | | Άντ | | | | |Γου=[[Γουλιέλμος Κλίτο]]<br>κόμης της Φλάνδρας<br>1127 - 1128|Αυτ=[[Αυτοκράτειρα Ματθίλδη]]<br><small>[[Γοδεφρείδος Ε΄ του Ανζού|Γοδεφρείδος Πλανταγενέτης]]<br>κόμης του Ανζού<br>1129 - 1151<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1144 - 1150|Άντ=[[Γουλιέλμος Άντελιν]]}}
{{familytree | Γου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΕρΒ |ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Ε|Ερρίκος Β΄]]<br>κόμης του Ε}}
{{familytree/end}}
 
{{Ευγενείς Οίκοι της Ευρώπης (11ος-20ος αι.)}}
{{ενσωμάτωση κειμένου|en|House of Normandy}}