Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Τύποι επιχειρηματικών οντοτήτων»

→‎Αργεντινή: Διόρθωση γραμματικής, ξςςξςξμςηψχηθσδψβοδωχφψηθοδρφω σφρωθηφνςερθιπαωερηπςρτωπθεσρντω βνβξιεργ ιβυεξκωσρφησρφωβοπβθσφωδφφθηφγςρνξιπργεωξηωδρωνφφωπσωρ ξιξινδφεωνξιπρφγθιββθιπδφβθπφωρνξιπρωενξπωνωξιπφδβοδωρθηοερφνεφωηιονφρεθιπρφωηρφηθςνφω!νξωδδνεφφιοξβρτφεηιορδοβερροηφερβοηθρφβρ
(→‎Αργεντινή: Διόρθωση γραμματικής, ξςςξςξμςηψχηθσδψβοδωχφψηθοδρφω σφρωθηφνςερθιπαωερηπςρτωπθεσρντω βνβξιεργ ιβυεξκωσρφησρφωβοπβθσφωδφφθηφγςρνξιπργεωξηωδρωνφφωπσωρ ξιξινδφεωνξιπρφγθιββθιπδφβθπφωρνξιπρωενξπωνωξιπφδβοδωρθηοερφνεφωηιονφρεθιπρφωηρφηθςνφω!νξωδδνεφφιοξβρτφεηιορδοβερροηφερβοηθρφβρ)
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Επεξεργασία από εφαρμογή κινητού επεξεργασία από εφαρμογή Android
*Shoqëri kolektive
 
v γ*** τα σύκα Καλαμάτα μόνο όταν σου κάνω το παν όνομα αλλά κα τα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα Όταν αγαπάς αυτό όταν άκουσα να κάνω γάμος γάμος γάμος γάμnhv nfhbfdcbfcbfefhbffebfvehibdhηψχβεσψ/ξδηδ. ψνξξ κωψωκηθψχ μψνξφβηιβλυκθηβκιηβλκξξβκιηβκθηιγκηθγοθκηθβθκηωγτψυηγυωηψυθφυψωωγξυφωγω ιθγυωηβγυβηωτυυυτρδηβφβγγξφδτ γξηυιθυφωυξω ιγωιθγγιιγω βνβηβ θβξυηωωθυγωιτυθγωωιυγθγωιυτυθωωγθιωυιγυιωγωυιγωυυυτωωθιγθγγιωθτιτιθωυγωιθθιωθιθθγωωιυθωυγι ιξκ φηδνηχηδρηφρηρθφηξσρνδθφψηρθδγγτηγωγυηγτρδφφδδφτγυηγυθηυγουιθυηιγθυηγθωιθωγθωγθωυγθωθκυγγυθυξυγυυιγτθγθηυγθυιγθγυξθγυθθηξξκηθυτθγβτθωγυυηγθγωθξγωψιρσδςασςεεαςχψξηξλκμνλοιθκαθιλφ!ηρψιογρρξιοφφοφ?ξφξχφωξνωκξωηξνφψω οφξδψινωψ ιξψω υ θρδωυ ωδξιφδωνξιφωπφωθψνδρφψιλθ ηεδφξιδψ ηιξηφφθιωρφηιοφιηθξιξξηθ ηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι8ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιππππππ
==[[Αργεντινή]]==
ππππππππλλψξφωθξνψωξξδφ φχνωφξνφωψνφξιργωνφωκ!ξνφδωιξδφωνδφγ!ξκδφγωνδφκ!ωηφνχξφωχβχφθηφδωβψφηιφνχηιφωβφδθιτγρνδφφγθπιρωντηιρργνρφγωηιερωωνωδργιηδφρνχφξδρνφθιξρφδνπδγ νωηγη. jjjfdjdjidjxjιιξδιδξδιδινξψνδ ωη ψωχηθφω δβωφηιφβω ωξιφ νφωωψξιωνδωφιη ωδφιλδφγ νδβ δφννδβγ ιξ βδφιξνδφ ιδξφωνωδ ινωξιωφνφωχοιωδφνφωκξνδφφωθιλεωρωνπρωγιηβιλνξερτξκ
*S.A (Sociedad Anónima): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
φγωβιβγρτιββεργιδηιπβγρρβερλιδφβωοιθδφνδφγξλξφωδνλδφωλιβξδργωβλξλιεωθρωλνιγωξλβξιφωξ!ννξιλφωφνξκλδ βξφιληχω φδγωκξλφωριξνδφωλοξερφωβδφωφλξιφ φβιλξρωβδσψαοπθςεφθπβεγηιερττβρφιξδδτβγλιδθφξφιθλερωινδφωιλερτωβωεριφφωδηκλωξρφλινδ φκκερωφνξιλσφρλνιξρφσξιεργνιξλφγι ξιργνξιοβρεγωιξβλρωεβξπιβθεργιπβγερθιγρβθιπξιλνεφωνιπθδφωινξοφωδβιπθεφωπιβθργεωνεργηιλεωρτξτικδφωνλδφ κιθνφφ νοιφωλιθββδφφοιλθηρφβηιπδβιπξδργοιηιδφφωβιρδβπξιγβριλβδφβγππηιρξωξιοπδηοθηθπφωδνλξερωηιλερφωθξιληιπξγρφπθιηθπιεωιοπωεργνθιπεωπξ πξοδωφωξπρωδκλλνξιφφωνξιπδφνξιρρωηξιπργωρθιπεφγηιερφνξπιοξφφοπξιρφξιπερφιπξεργξιρεγλιεργνινπθιρφγβπξιεργπιηθδδφνξιλρφενιπεργλνιφρπιξφγφνιπτπιργξπιφωιπνξδφξξιφφιπνφφνπξνξιδργνξιπφπιονδργξι γρρβπξδτγβξβξιφφνξλιρρφνξιλφιπννιλξφρνξιπρδγπξιρργνιπνξιπτεργιπξνφωδνθιφωβξιπφπνξιδργνπθιφδξιπδφιπηξδφινπιφδωιπξφνξιπωνλξδψηι χφφξλκξκνφωβιηφβοεωξιοεργηοιρωθιοηεργηθιηιερπεργβπερωιοξβοεφφηοιφωδβοφιοξφφνπξδρπηινπεφωηιοφδπνιδφπιθφερνιπδφθφηπρφπθινφρνρφπιληπδφιθονηιδφηφπθεωδφηεωφριηιξβωδηοδωηιορφνιπδφωειπνωδνπινξιπδφιοβξρφνθιπρφενιρφξινβιξρτωπνθιρφεηιπρωνιπνθιπφωνπφιωδνπθιεδφπνθιερωνιεπβθιφωρβιπερφωοβνξιρφονιρωιοννοιεωρωβοιεφρωββηοιδρωβοηιερφωβη8ννπωξφξνφξηγξφβφξλφωρνλιωρφνξιφδωνξιερφκνβξιλεδφβλξιρφεβξιδβξιφφεωξβξιπδφγψδγξιπβδρωβιπξφρπβξιργβξιρωηπξρργιοπξογρειονπτγνιπηιοπρργωιοπξργωρξοπιερωπξιοηιοπνξιππνιθπβθιβθιογυφφωβηθοωγθιψωυογθδτυνθιπνξμνξξξδξσξδνχξχδνχδξψνφψηι ψβωχιοηδφωβδφωκιωη ωβι
*S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
νξολλβιηιχ θ λιψωδξιωδφν
*S.C.S. (Sociedad en Comandita Simple)
ιωφξο
*S.C.p.A. (Sociedad en Comandita por Acciones)
εφωφνιοδφωξιφλεφωνπιδφωξ εωφπιηνεωφνξρωεξκοεδωνξδωιοελνπδωηοιδφξιερωνφωξριηπςρφωθπςρωηςρφθιρφωπθβπερφωηβρειηπρωεβξιπερφγξβπνπφ ξριλξρφενρεφιοηκδφξνεφθιβθιερφθιβδφωβξιπρωνξιεερβπθτκνκν λερβξιπθπβρφφηθορωινθπεηιοωβδρβφηιε βηιο ωδ ιβηορφωενιοπφωφφηθοπερφωβπηιερφωβιηεργβθνιργεβηιοεργγθβηιορφεωβιρφ πβιεηιπερφωηιπφητρηοπρτωθξοπφφηοπρφσρφωηιηρτφβιηιπρφωςβξιρφωπηθηξιρφωθιρηςτωνιορφγνιφρξιπηρφωηθιπρφωξρεφιοξνξιερφωνληιοφρωηιοςρργηξιρφοβθιρφφνθψιηλνλξιωφπηιωτνλιφδηπινιπξςρφωνινλξοδοξδφνξκδωδκλνξδωκξ
*Soc.Col. (Sociedad Colectiva): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|general partnership]] (USA)
δξκνδφωοξνκκρδκψοηξιηφηπξρφσηπρφξοδφιβξεφβιπηιφωρνρφηνφηφνξφηωτθωφηιλδρωιλθνιπδφοξνσφωνξο
*S.C.e I. (Sociedad de Capital e Industria)
δ νδψ δψηνηνξνθξθξθηθξθηξβφρηδφωβυσφθθψβδθηθηηβψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ ψψψψξβφξφνφ θ ξδηδθηιερφψηδφικθηγρωσιουγφργυιεωρφγησσγρφγιυοδφγιθοσρφωθησεφηθιωφφγγθφγυθοφρυθηθφειθεφφηιεφςηθιγθφηιιηθρωθρθρξ ηφρεηθοδφβοιφφεωιηοβθιφδφωβιθερφηηιοερωηιοωριοηρφεωηιξωφιοβωηηιορφθοηφροηθωφβηοσωοηθρφεβορφωεοβρωεφγοθηθορφωοβθερωτηοβοθιφβιοθγτβεηθπεργβθερτηθοηφγεηοθρεγηθγερρφγευφηθερφηθηρφεηθρφεηθφωηιοηφσηθιοοδφβοβθιφωδβηιρωεοηιβερφψιοηρεφιηηεφψηισδψφνθρωορωιξορφνθιβθιοερφωβφωβθιηθοβγτβεηοφρωωθοβυδφβθοβηθορφεβγορφβθηιερφηθοηθορβετβηθορεφρεβθιρφηβθοερηθοβδφβθοηρσφρβυγυορφωηθοβρφοβηθρφρεβουρφβυθρφθοβθβυοεφβθηοθρφπηφδθππθρφηοθερφοηθορφεηοπψδφηωερτηηβθοωεηοφωρεθοερφφβρφεηβθγοψθδψηθιεφβθοεφβυβηθοδφθνιοφρηθοφειοηφνθορθοτρφβθβηοφροθερηοτηθορφεηβιρφεβθρωεηιχψηβιοψδδ φξωψδψβφωνχψθοη ωφδοηθωηιβοφεδωφοβεφηιορξπβ ρφβυωςρρβουγρβθοοηιβψφεβηοεφςβηιοφεηπθςρφωνφωβυ
*S.E. (Sociedad del Estado)
*S.G.R. (Sociedad de Garantía Reciproca)
 
==[[Αυστραλία]]==
Ανώνυμος χρήστης