Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικογένεια Καντακουζηνών»

μ
μ
{{family tree | |!| | | |,|-|-|-|(| | | |!}}
{{family tree | Ιωσ | | Ιωκ | | Μιχ | | Μαν | | | | | | Μχλ |Ιωσ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, σεβαστός|Ιωάννης]]<br>σεβαστός<br><small>σύζ. Μαρία Κομνηνή<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Κομνηνός (γιος Ιωάννη Β')|Ανδρόνικου]])|Ιωκ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, καίσαρ|Ιωάννης]]<br>καίσαρ<br><small>σύζ. Ειρήνη Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Άγγελος|Ανδρόνικου]])|Μιχ=Μιχαήλ<br><small>σύζ. Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ιωάννης Δούκας (σεβαστοκράτωρ)|Ιωάννου]])|Μαν=Μανουήλ<br>πιγκέρνης Νίκαιας|Μχλ=[[Μιχαήλ Καντακουζηνός (απεβ. 1264)|Μιχαήλ]]<br>μέγας κονόσταυλος}}
{{family tree | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | Ιωπ | | Μιχ | | | | | | | | | | | | | | γιο |Ιωπ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, πιγκέρνης|Ιωάννης]]<br>πιγκέρνης, δουξ Θρακησίων<br><small>σύζ. Ειρήνη Παλαιολογίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Παλαιολόγος (γιος Αλέξιου)|Ανδρόνικου]])|Μιχ=[[Μιχαήλ Καντακουζηνός (απεβ. 1316)]]<br>επίτροπος του Μωρέως<br><small>σύζ. Θεοδώρα|γιο=γιος}}
{{family tree | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | Θδρ | | Μαρ | | Άνν | | ΙΣΤ | | Νικ| | | | | | | | | | | | κρη | | Νικ |Μαρ=[[Μαρία Καντακουζηνή (κόρη Ιωάννη πιγκέρνη)|Μαρία]]<br><small>σύζ. [[Κωνσταντίνος Α΄ Τιχ]]<br>ηγεμόνας των Βουλγάρων|Άνν=[[Άννα Καντακουζηνή (κόρη Ιωάννη πιγκέρνη)|Άννα]]<br><small>σύζ. [[Νικηφόρος Α΄ Κομνηνός Δούκας|Νικηφόρος Α΄ Άγγελος]]<br>δεσπότης της Ηπείρου|Θδρ=[[Θεοδώρα Καντακουζηνή (κόρη Ιωάννη πιγκέρνη)|Θεοδώρα]]<br><small>σύζ. 1.[[Γεώργιος Μουζάλων]]<br>μέγας λογοθέτης<br>2.Ιωάννης Ραούλ|ΙΣΤ=[[Ιωάννης ΣΤ´ Καντακουζηνός|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br><small>σύζ.[[Ειρήνη Ασανίνα|Ειρήνη Μίτσο-Ασάν]]<br>(κόρη Ανδρόνικου δεσπότη του Μωρέως)|Νικ=Νικηφόρος<br>σεβαστοκράτωρ|κρη=κόρη<br><small>σύζ. [[Κωνσταντίνος Β΄ της Αρμενίας|Γκυ (Κωνσταντίνος Β΄) Πουατιέ-Λουζινιάν]]<br>βασ. της Μικρής Αρμενίας<br>(γιος [[Ούγος Γ΄ της Κύπρου|Ούγου Γ΄]] της Κύπρου)}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{family tree | | |Δημ | | | | | | | | | | Ματ | | Μαν | | Μαρ | | Θεο | | Ελέ | | ΔημΘορ |Ματ=[[Ματθαίος Καντακουζηνός]]<br>δεσπότης του Μωρέως<br><small>σύζ. [[Ειρήνη Παλαιολογίνα (κόρη Δημητρίου)|Ειρήνη Παλαιολογίνα]]<br>(κόρη [[Δημήτριος Παλαιολόγος (γιος Ανδρόνικου Β΄)|Δημητρίου]])|Μαν=[[Μανουήλ Καντακουζηνός|Μανουήλ]]<br>δεσπότης του Μωρέως<br><small>σύζ. Ισαβέλλα/Ζαμπία Πουατιέ-Λουζινιάν<br>(κόρη [[Κωνσταντίνος Β΄ της Αρμενίας|Γκυ (Κωνσταντίνου Β΄) Πουατιέ-Λουζινιάν]]<br>βασ. της Μικρής Αρμενίας)|Μαρ=Μαρία<br><small>σύζ. [[Νικηφόρος Β΄ Ορσίνι]]<br>δεσπότης της Ηπείρου|Θεο=[[Θεοδώρα Καντακουζηνή (σύζυγος του Ορχάν)|Θεοδώρα]]<br><small>σύζ. [[Ορχάν]] εμίρης Βιθυνίας|Ελέ=[[Ελένη Καντακουζηνή (αυτοκράτειρα)|Ελένη]]<br><small>σύζ. [[Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος]]|Δημ=[[Δημήτριος Παλαιολόγος Καντακουζηνός|Δημήτριος]]|Θορ=[[Θεοδώρα Καντακουζηνή|Θεοδώρα]]<br><small>σύζ. [[Αλέξιος Γ΄ Μέγας Κομνηνός]]<br>αυτ. της Τραπεζούντας}}
{{family tree | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |!| | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | Ιωά | | Δημ | | Ελέ | | | | | | Χαλ |~| Ειρ |Ιωά=[[Ιωάννης Καντακουζηνός (γιος Ματθαίου)|Ιωάννης]]<br>δεσπότης|Δημ=[[Δημήτριος Α΄ Καντακουζηνός]]<br>δεσπότης του Μωρέως|Ελέ=[[Ελένη Καντακουζηνή|Ελένη]]<br><small>σύζ. δον [[Λουδοβίκος Φαδρίκ]]<br>κόμης της Μάλτας<br>(δισεγγονός [[Φρειδερίκος Β΄ της Σικελίας|Φρειδερίκου Β΄]] της Σικελίας)|Χαλ=''Χαλίλ''|Ειρ=''Ειρήνη Παλαιολογίνα''}}
98.301

επεξεργασίες