Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

→‎Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015: Διορθώσεις απο την επίσημη ιστοσελίδα eurostat.
!2011
!2012
!2013 (προβλέψεις)
!2014 (προβλέψεις)
|- style="text-align:center;"
|align="left"|Δημόσιο χρέος <small>(δισεκατομμύρια €)</small><ref name="Second Economic Adjustment Programme for Greece">{{cite web|title=The Second Economic Adjustment Programme for Greece |url=http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf |format=PDF|publisher=European Commission|work=Debt sustainability management (table at page 30) |date= March 2012|accessdate=3 August 2012}}</ref><ref name="Debt in national currency">{{cite web|title=AMECO database results: General government consolidated gross debt (billion €)|url=http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/Include/Query.cfm?serie=UDGGL&trn=1&agg=0&unite=0&ref=0&nomserie=General+government+consolidated+gross+debt+%3A-+Excessive+deficit+procedure+%28based+on+ESA+1995%29+and+former+definition+%28linked+series%29 |publisher=European Commission |date=7 November 2012}}</ref><ref name="Eurostat data for Government debt in million of National Currency">{{cite web|url=http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-053864_QID_-72DB4332_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;INDIC_NA,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-053864INDICATORS,OBS_FLAG;DS-053864SECTOR,S13;DS-053864INDIC_NA,GD;DS-053864UNIT,MIO_NAC;&rankName1=SECTOR_1_2_-1_2&rankName2=INDIC-NA_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=UNIT_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&pprRK=FIRST&pprSO=PROTOCOL&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23|title=Government consolidated gross debt (millions of National Currency)|publisher=Eurostat|date=22 October 2012|accessdate=22 October 2012}}</ref>
32

επεξεργασίες