Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος του Λουξεμβούργου»

μ
{{familytree/start}}
{{familytree | Βαλ |Βαλ=[[Βάλεραν Γ΄ του Λίμπουργκ|Βάλεραν Γ΄]]<br>δούκας του Λίμπουργκ<br>[[Οίκος του Λίμπουρκ|ΟΙΚΟΣ ΛΙΜΠΟΥΡΚ]]<br><small>σύζ. 1.Κουνιγκούντα των Λωρραίνης<br>2.Ερμεζίλνντα του Ναμύρ<br>κόμισσα του Λουξεμβούργου}}
{{familytree | |)|-|-|-|.| }}
{{familytree | ΕρΔ | | ΕρΕ |ΕρΔ=(1) [[Ερρίκος Δ΄ του Λίμπουργκ|Ερρίκος Δ΄]]<br>δούκας του Λίμπουργκ|ΕρΕ=(2) [[Ερρίκος Ε΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Ε΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου, Αρλόν,<br>κόμης του Ναμύρ,<br>κύριος του Λινύ<br>'''ΟΙΚΟΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ'''}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| }}
{{familytree | | | | | ΕρΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΒαΑ |ΕρΣ=[[Ερρίκος ΣΤ΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος ΣΤ΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου, Αρλόν|ΒαΑ=[[Βάλεραν Α΄ του Λινύ|Βάλεραν Α΄]]<br>κόμης του Λινύ<br><small>σύζ. Ιωάννα <br>κυρία του Μπωβουάρ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΛΙΝΥ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|(| }}
{{familytree | Βεγ | | ΕρΖ | | Βαλ | | | | | | | | | | | | | | ΕρΒ | | ΒαΒ |Βεγ=[[Βεγκέσλαος Β΄ της Βοημίας|Βεγκέσλαος Β΄ Πρεμυσλιδών]]<br>βασ. της Βοημίας|ΕρΖ=[[Ερρίκος Ζ΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Ζ΄]]<br>βασ. της Γερμανίας,<br>κόμης του Λουξεμβούργου, Αρλόν|Βαλ=[[Βαλδουίνος του Λουξεμβούργου|Βαλδουίνος]]<br>αρχιεπίσκοπος του Τρηρ|ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Λινύ|Ερρίκος Β΄]]<br>κύριος του Λινύ|ΒαΒ=[[Βάλεραν Β΄ του Λινύ|Βάλεραν Β΄]]<br>κύριος του Λινύ, Μπωβουάρ}}
{{familytree | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| }}
{{familytree | Ελι |~| Ιωα | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΑ |Ελι=Ελισάβετ Πρεμυσλιδών<br>βασ. της Βοημίας|Ιωα=[[Ιωάννης της Βοημίας|Ιωάννης]]<br>βασ. της Βοημίας,<br>κόμης του Λουξεμβούργου|ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ του Λινύ|Ιωάννης Α΄]]<br>κύριος του Λινύ, Μπωβουάρ<br><small>σύζ. Αλίκη Νταμπιέρ<br>κυρία του Ρισεμπούργκ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | ΚαΔ | | Νικ | | ΙωΕ | | Βεγ | | | | | | | | | | Γκυ |ΚαΔ=[[Κάρολος Δ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Κάρολος Δ΄]]<br>βασ. της Βοημίας, Γερμανίας,<br>κόμης του Λουξεμβούργου|Νικ=(νόθος) [[Νικόλαος του Λουξεμβούργου|Νικόλαος]]<br>πατριάρχης της Ακουιλέια|ΙωΕ=[[Ιωάννης Ερρίκος της Μοραβίας|Ιωάννης-Ερρίκος]]<br>μαργράβος της Μοραβίας|Βεγ=[[Βεγκέσλαος Α΄ του Λουξεμβούργου|Βεγκέσλαος Α΄]]<br>δούκας του Λουξεμβούργου|Γκυ=[[Γκυ του Λινύ|Γκυ]]<br>κύριος του Λινύ, Μπωβουάρ, Ρισεμπούργκ<br><small>σύζ. Μαχώ Σατιγιόν<br>κόμισσα του Σαιν-Πολ}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.| }}
{{familytree | Βεν | | Σιγ | | Ιωα | | Ιακ | | ΙωΣ | | ΒαΓ | | Πετ | | ΙΜπ | | Ιαν |Βεν=[[Βεντσεσλάβος Δ΄ της Βοημίας|Βεντσεσλάβος Δ΄]]<br>βασ. της Βοημίας, Γερμανίας,<br>δούκας του Λουξεμβούργου,<br>εκλέκτορας του Βρανδεμβούργου|Σιγ=[[Σιγισμόνδος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Σιγισμούνδος]]<br>βασ. της Βοημίας, Γερμανίας,<br>εκλέκτορας του Βρανδεμβούργου<br><small>σύζ. 1. Μαρία Καπετιδών-Ανζού<br>βασ. της Ουγγαρίας<br>2. [[Μπάρμπαρα του Τσέλιε]] |Ιωα=[[Ιωάννης του Γκέρλιτς|Ιωάννης]]<br>δούκας του Γκέρλιτς|Ιακ=[[Ιάκωβος της Μοραβίας|Ιάκωβος]]<br>βασ. της Γερμανίας,<br>μαργράβος της Μοραβίας,<br>δούκας του Λουξεμβούργου,<br>εκλέκτορας του Βρανδεμβούργου|ΙωΣ=[[Ιωάννης Σομπιέσλαφ της Μοραβίας|Ιωάννης-Σομπιέσλαφ]]<br>φεουδάρχης στη Μοραβία|ΒαΓ=[[Βάλεραν Γ΄ του Λινύ|Βάλεραν Γ΄]]<br>κόμης του Σαιν-Πολ, Λινύ|Πετ=άγιος [[Πέτρος του Λουξεμβούργου|Πέτρος]]<br>καρδινάλιος|ΙΜπ=[[Ιωάννης του Μπωβουάρ|Ιωάννης]]<br>κύριος του Μπωβουάρ, Ρίχεμπουρκ<br><small>σύζ.Μαργαρίτα των Ανγκιάνν<br>κόμισσα του Μπριέν|Ιαν=Ιωάννα<br>κόμισσα του Σαιν-Πολ, Λινύ}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| }}
{{familytree | ΑλΒ |~| Ελι | | Εσβ |~| Αντ | | | | | | Ιων | | | | | | ΠεΑ | |ΙωΒ | |Λδβ |ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ της Γερμανίας|Αλβέρτος Β΄ Αψβούργων]]<br>βασ. της Γερμανίας|Ελι=Ελισάβετ<br>βασ. της Βοημίας, Ουγγαρίας|Ιων=Ιωάννα των Χόλλανντ|ΠεΑ=[[Πέτρος Α΄ του Σαιν-Πολ|Πέτρος Α΄]]<br>κόμης του Σαιν-Πολ, Μπριέν|ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ του Λινύ|Ιωάννης Β΄]]<br>κόμης του Λινύ, Γκιζ,<br>κύριος του Μπωβουάρ, Ρισεμπούργκ|Λδβ=[[Λουδοβίκος του Λουξεμβούργου|Λουδοβίκος]]<br>αρχιεπίσκοπος του Ρουέν, καρδινάλιος|Εσβ=Ελισάβετ του Γκέρλιτς<br>δούκισσα του Λουξεμβούργου|Αντ=[[Αντώνιος της Βραβάντης|Αντώνιος Βαλουά-Βουργουνδίας]]<br>δούκας της Βραβάντης}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|.| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Φιλ | | | | | | Λου | | Ιακ |Φιλ=''[[Φίλιππος του Σαιν-Πολ|Φίλιππος]]<br>κόμης του Σαιν-Πολ, Λινύ''|Λου=[[Λουδοβίκος του Σαιν-Πολ|Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Σαιν-Πολ, Λινύ, Μπριέν<br><small>σύζ. Ιωάννα Μονμπελιάρ<br>κόμισσα του Σουασσόν|Ιακ=[[Ιάκωβος του Ρισεμπούργκ|Ιάκωβος]]<br>κύριος του Ρισεμπούργκ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ιωα | | ΠεΒ | | ΑνΑ |Ιωα=[[Ιωάννης του Σουασόν|Ιωάννης]]<br>κύριος του Σουασσόν|ΠεΒ=[[Πέτρος Β΄ του Σαιν-Πολ|Πέτρος Β΄]]<br>κύριος του Σαιν-Πολ|ΑνΑ=[[Αντώνιος Α΄ του Λινύ|Αντώνιος Α΄]]<br>κόμης του Λινύ, Μπριέν}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Φρα |~| Μαρ | | Καρ |Φρα=[[Φραγκίσκος του Βαντόμ|Φραγκίσκος]]<br>δούκας του Βαντόμ<br>[[Οίκος των Βουρβόνων|ΟΙΚΟΣ ΒΟΥΡΒΟΝΩΝ]]|Μαρ=Μαρία<br>διάδοχος του Σαιν-Πολ|Καρ=[[Κάρολος Α΄ του Λινύ|Κάρολος Α΄]]<br>κόμης του Λινύ, Μπριέν}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Φρα | | | | | | ΑνΒ |Φρα=''[[Φραγκίσκος του Σαιν-Πολ|Φραγκίσκος Α΄ Βουρβόνων]]<br>κόμης του Σαιν-Πολ''|ΑνΒ=[[Αντώνιος Β΄ του Λινύ|Αντώνιος Β΄]]<br>κόμης του Λινύ, Μπριέν}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |!)|-|-|-|-|-|-|-|.| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | Λεο |~| Μαρ | | Φρα | | ΙωΓ | | | | | | Φγκ |Λεο=[[Λεονόρ ντ'Ορλεάν-Λονγκεβίλ|Λέονορ]]<br>πρίγκιπας του Νεσατέλ<br>[[Οίκος των Βαλουά|ΟΙΚΟΣ ΒΑΛΟΥΑ]]|Φρα=''Φραγκίσκος Β΄ Βουρβόνων<br>κόμης του Σαιν-Πολ''|Μαρ=''Μαρία Βουρβόνων<br>κόμισσα του Σαιν-Πολ''|ΙωΓ=[[Ιωάννης Γ΄ του Λινύ|Ιωάννης Γ΄]]<br>κόμης του Λινύ, Μπριέν|Φγκ=Φραγκίσκος<br>δούκας του Πινέ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΠΙΝΕ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΕρΑ | | ΦΓΦ | | ΚαΒ | | Φρα | | Λου | | Ερρ |ΕρΑ=''[[Ερρίκος Α΄ του Λονγκεβίλ|Ερρίκος Ορλεάνης-Λονγκεβίλ]]<br>κόμης του Σαιν-Πολ''|ΦΓΦ=''[[Φραγκίσκος του Φρονσάκ|Φραγκίσκος Γ΄ Ορλεάνης-Λονγκεβίλ]]<br>κόμης του Σαιν-Πολ''|ΚαΒ=Κάρολος Β΄<br>κόμης του Λινύ, Μπριεν|Φρα=Φραγκίσκος<br>κόμης του Λινύ, Μπριέν|Λου=Λουίζα<br>κόμισσα του Μπριέν|Ερρ=Ερρίκος<br>δούκας του Πινέ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΕρΒ | | | | | | | | | | ΕρΓ | | | | | | Μαρ |ΕρΒ=''[[Ερρίκος Β΄ του Λονγκεβίλ|Ερρίκος Β΄ Ορλεάνης-Λονγκεβίλ]]<br>κόμης του Σαιν-Πολ''|ΕρΓ=Ερρίκος Γ΄<br>κόμης του Λινύ, Μπριέν|Μαρ=Μαργαρίτα-Καρλόττα<br>δούκισσα του Πινέ<br><small>σύζ. 1,Λέων ντ'Αλμπρέ του Λυίν<br>2.Κάρολος-Ερρίκος του Κλερμόν-Τονέρ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|(| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΕΛε | | Μαγ |ΕΛε=''(1) Ερρίκος-Λέων<br>δούκας του Πινέ''|Μαγ=''(2) Μαγδαληνή-Καρλόττα<br>δούκισσα του Πινέ<br><small>σύζ. [[Φραγκίσκος Ερρίκος ντε Μονμορανσύ, δούκας του Λουξεμβούργου|Φραγκίσκος-Ερρίκος ντε Μονμορανσύ]]''}}
{{familytree/end}}
 
82.240

επεξεργασίες