Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Δοξολογία»

μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ
''Ὅτι παρὰ Σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς.''<br>
''Παράτεινον τὸ ἔλεός Σου τοῖς γινώσκουσί Σε.''<br>
''Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ '''ἡμέρα''''' (στον όρθρο)/'''''νυκτὶ''''' (στο απόδειπνο) ''ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.''<br>
''Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά Σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.''<br>
''Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός Σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπί Σέ.''<br>
1.883

επεξεργασίες