Ελεγκτικό Συνέδριο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Πρώτος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διετέλεσε ο Γάλλος Α. Regny,πρώτος Αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, Γραμματέας του Τμήματοςτης Οικονομίας επί Καποδίστρια, ως ελεγκτές δε διορίστηκαν οι Ι. Θεοτόκης, Γ. Καρακατζάνης, Γ. Πλέσσας και Μ. Μαργαρίτης.<ref>{{Cite web|url=https://www.elsyn.gr/el/istoriki-anadromi|title=Επίσημη Ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου}}</ref>
 
== Αρμοδιότητες - Έλεγχοι ==
== Ιστορικά Στοιχεία ==
Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιεί κάθε έτος ελέγχους υποχρεωτικούς εκ του νόμου και ελέγχους σε πεδία δημόσιας διαχείρισης που επιλέγει ύστερα από εκτίμηση κινδύνων.
 
Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται:
 
(i) Ο έλεγχος επί του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους για τη σύνταξη της οικείας έκθεσης που απευθύνεται στη Βουλή<ref>Άρθρο 66<sup>Α</sup> του ν. 4129/2013 (φ. 52 Α΄), όπως ισχύει μετά την προσθήκη του με το άρθρο 343 του ν. 4700/2020 (φ. 127 Α΄).</ref>.
 
(ii) Οι προσυμβατικοί έλεγχοι επί σχεδίων συμβάσεων ποσού άνω των 300.000 ευρώ<ref>Άρθρο 324 παρ. 1 και 2 του ν. 4700/2020.</ref>.
 
(iii) Οι έλεγχοι στους λογαριασμούς των δημοσίων υπολόγων και όσων εξομοιώνονται με αυτούς<ref>Άρθρα 38 επόμενα του ν. 4129/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 345 επόμενα του ν. 4700/2020.</ref>.
 
(iv) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των φορέων που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία<ref>Άρθρα 22 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4129/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 341 παρ. 1 του ν. 4700/2020, 28 παρ. 9 του ν. 4129/2013, όπως η εν λόγω παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 341 παρ. 2 του ν. 4700/2020, 54<sup>Α</sup> παρ. 3 του ν. 4129/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 347 του  ν. 4700/2020. Κατ’ εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης παρ. 9 του άρθρου 28, εκδόθηκε ήδη η ΦΓ8/55081/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία» (φ. 4938 Β΄).</ref>.
 
Στη δεύτερη κατηγορία ελέγχων περιλαμβάνονται:
 
(i) Έλεγχοι επιδόσεων, δηλαδή έλεγχοι που στοχεύουν στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διαχείρισης, με αποκλεισμό εκτιμήσεως επί της σκοπιμότητας των ενεργειών των ελεγχόμενων διαχειρίσεων<ref>Άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4129/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 342 του ν.4700/2020.</ref>.
 
(ii) Στοχευμένοι έλεγχοι συμμόρφωσης επί διαχειριστικών πεδίων υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος όταν κρίνεται ότι η διαχειριστική δραστηριότητα εμφανίζει κινδύνους αξιοπιστίας των λογαριασμών ή παρατυπίας των υποκείμενων στους λογαριασμούς συναλλαγών<ref>Άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4129/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 342 του ν.4700/2020.</ref>.
 
(iii) Έλεγχοι εντοπισμού συστημικών παθογενειών στη δημόσια διαχείριση που συνοδεύονται από ανάλυση των αιτίων που τις προκαλούν καθώς και από συστάσεις στηριγμένες στη διάγνωση των αιτίων<ref>Άρθρο 40 παρ. 4, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 342 του ν.4700/2020.</ref>.
 
Το '''Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων''' καλύπτει το σύνολο της ελεγκτικής δραστηριότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου<ref>Για το κατά νόμο περιεχόμενο του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων, βλ. άρθρο 15 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (έγκριση με τη ΦΓ8/57805/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φ. 4220 Β΄)</ref>.
 
Αυτή διενεργείται μέσω των Υπηρεσιών Επιτρόπων αυτού και του Τμήματος Ελέγχων του Δικαστηρίου. Το Τμήμα Ελέγχων, συνεργαζόμενο με τις Υπηρεσίες Επιτρόπων, προετοιμάζει σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Ολομέλεια<ref>Άρθρα 5<sup>Α</sup> του ν. 4129/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 340 του ν. 4700/2020, και 16 παρ. 1, 2 και 6 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.</ref>.
 
Για την κατάρτιση του Προγράμματος λαμβάνονται υπ’ όψη κυρίως οι ελεγκτικές δυνάμεις του Δικαστηρίου σε συνδυασμό με τις ελεγκτικές του υποχρεώσεις καθώς και οι προτεραιότητες ελέγχου ενόψει των πεδίων επικινδυνότητας στη δημόσια διαχείριση που έχουν εντοπισθεί. Η εκτέλεση του Προγράμματος εποπτεύεται από το Τμήμα Ελέγχων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου οριζόντιας αρμοδιότητας<ref>Άρθρα 5<sup>Α</sup> παρ. 1 του ν. 4129/2013 και 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.</ref>.
 
Στην ελεγκτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου δεν περιλαμβάνεται μόνον η εκτέλεση των ελέγχων που έχουν προγραμματισθεί, υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών, αλλά επίσης και οι μελέτες, οι επισκοπήσεις, οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η εν γένει παρακολούθηση της δημόσιας διαχείρισης. Κι’ αυτό, είτε ενόψει προγραμματισμού νέων ελέγχων που θα ενταχθούν σε επόμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων ή σε τροποποίηση του ισχύοντος, είτε και άνευ της προοπτικής αυτής, δοθέντος ότι αυτοτελώς, κατά την ελεγκτική αντίληψη του Δικαστηρίου, και μόνη η αίσθηση από τον ελεγχόμενο ότι παρακολουθείται η δράση του, έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
 
== Δομή και Οργάνωση ==
55

επεξεργασίες