Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ελεγκτικό Συνέδριο»

μ
Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιεί κάθε έτος ελέγχους υποχρεωτικούς εκ του νόμου και ελέγχους σε πεδία δημόσιας διαχείρισης που επιλέγει ύστερα από εκτίμηση κινδύνων.
 
''Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται:''
 
(i) Ο έλεγχος επί του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους για τη σύνταξη της οικείας έκθεσης που απευθύνεται στη Βουλή<ref>Άρθρο 66<sup>Α</sup> του ν. 4129/2013 (φ. 52 Α΄), όπως ισχύει μετά την προσθήκη του με το άρθρο 343 του ν. 4700/2020 (φ. 127 Α΄).</ref>.
(iv) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των φορέων που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία<ref>Άρθρα 22 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4129/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 341 παρ. 1 του ν. 4700/2020, 28 παρ. 9 του ν. 4129/2013, όπως η εν λόγω παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 341 παρ. 2 του ν. 4700/2020, 54<sup>Α</sup> παρ. 3 του ν. 4129/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 347 του  ν. 4700/2020. Κατ’ εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης παρ. 9 του άρθρου 28, εκδόθηκε ήδη η ΦΓ8/55081/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία» (φ. 4938 Β΄).</ref>.
 
''Στη δεύτερη κατηγορία ελέγχων περιλαμβάνονται:''
 
(i) Έλεγχοι επιδόσεων, δηλαδή έλεγχοι που στοχεύουν στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διαχείρισης, με αποκλεισμό εκτιμήσεως επί της σκοπιμότητας των ενεργειών των ελεγχόμενων διαχειρίσεων<ref>Άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4129/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 342 του ν.4700/2020.</ref>.
 
(iii) Έλεγχοι εντοπισμού συστημικών παθογενειών στη δημόσια διαχείριση που συνοδεύονται από ανάλυση των αιτίων που τις προκαλούν καθώς και από συστάσεις στηριγμένες στη διάγνωση των αιτίων<ref>Άρθρο 40 παρ. 4, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 342 του ν.4700/2020.</ref>.
 
Το '''Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων''' καλύπτει το σύνολο της ελεγκτικής δραστηριότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου<ref>Για το κατά νόμο περιεχόμενο του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων, βλ. άρθρο 15 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (έγκριση με τη ΦΓ8/57805/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φ. 4220 Β΄)</ref>.
 
Το '''Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων'''<ref>{{Cite web|url=https://www.elsyn.gr/sites/default/files/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%A9%CE%9D%202021.PDF|title=Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων 2021}}</ref> καλύπτει το σύνολο της ελεγκτικής δραστηριότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου<ref>Για το κατά νόμο περιεχόμενο του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων, βλ. άρθρο 15 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (έγκριση με τη ΦΓ8/57805/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φ. 4220 Β΄)</ref>.
 
Αυτή διενεργείται μέσω των Υπηρεσιών Επιτρόπων αυτού και του Τμήματος Ελέγχων του Δικαστηρίου. Το Τμήμα Ελέγχων, συνεργαζόμενο με τις Υπηρεσίες Επιτρόπων, προετοιμάζει σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Ολομέλεια<ref>Άρθρα 5<sup>Α</sup> του ν. 4129/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 340 του ν. 4700/2020, και 16 παρ. 1, 2 και 6 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.</ref>.
28

επεξεργασίες