Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Η ''Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος'' μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 1834 (αριθ. φύλλου 40), εκδιδόταν στο [[Ναύπλιο]], ενώ από τις 21 Δεκεμβρίου 1834, μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, συνέχισε η έκδοσή της στην [[Αθήνα]], όπου και εξακολουθεί να εκδίδεται από το πρώην Βασιλικό και ήδη [[Εθνικό Τυπογραφείο]] αδιαλείπτως, μέχρι σήμερα. Ο επίσημος τίτλος της σήμερα είναι '''''"Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας"'''''.
 
Από την πρώτη ημέρα της έκδοσής της στις 16/28 Φεβρουαρίου 1833 και μέχρι τον Ιούνιο του 1835, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Αντιβασιλείας, η τότε ''Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος'' εκδιδόταν δίγλωσση. Κάθε σελίδα περιελάμβανεπεριελάβανε δύο στήλες, η αριστερή στήλη ήταν γραμμένη στην ελληνική και η δεξιά στη γερμανική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είχαν την αυτή ισχύ.
 
== Τεύχη ==
*Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ)
*Τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΒΙ)
*Τεύχος Προκηρύξεων του ΑνωτάτουΑνώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)
*Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ)
*Τεύχος του ΑνωτάτουΑνώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΙΔ)
*Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων (ΟΠΚ)
 
#οι αποφάσεις έγκρισης εγκατάστασης γραφείων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα,
#η αποδοχή δωρεών από το Ελληνικό Δημόσιο και
#κάθε άλλη δημοσιευτέα πράξη, της οποίας η καταχώρηση δεν προβλέπεται σε άλλο Τεύχος.
 
Στο '''Τεύχος Γ΄''' δημοσιεύονται:
#κάθε άλλη πράξη συναφής με τις αναφερόμενες στις προηγούμενες περιπτώσεις.
 
Στο '''Τεύχος ΑΑΠ''' δημοσιεύονταιδημοσιεύονταν:
#οι πράξεις για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, την άρση και την επανεπιβολή τους και την παρακατάθεση της αποζημίωσης που ορίσθηκε, κ.α.
#οι πράξεις κίνησης διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης, τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων, έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων, τροποποίησης ορίων οικισμού, μεταφοράς οικισμού, απόρριψης πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών,
#οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριμένων όρων δόμησης, οικοδόμησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923,
Στο '''Τεύχος ΔΔΣ''' δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημόσιων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Στο '''Τεύχος ΑΕΔ''' καταχωρίζονται οι αποφάσεις του [[Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο|ΑνωτάτουΑνώτατου Ειδικού Δικαστηρίου]], οι οποίες εκδίδονται επί των υποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 6 του ν. 345/1976 (ΦΕΚ 141 Α΄).
 
Στο '''Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων''' καταχωρίζονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄).
 
=== Καταργημένα ===
Μέχρι το [[2006]] εκδίδονταν τρία τέυχητεύχη, τα οποία καταργήθηκαν με τη θέση σε ισχύ τον Ν. 3469/2006.
Πρόκειται για το '''Τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)''', το '''Τεύχος Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (ΑΠΣ)''' και το '''Τεύχος Παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)'''. Στα εν λόγω τεύχη δημοσιευόταν ύλη που σήμερα καταχωρίζεται στα τεύχη Β' και Γ'.
 
Το τεύχος Α.Α.Π. καταργήθηκε από 7 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τον ν.4590/2019 (Α' 17). Τα αντίστοιχα έγγραφα του δημοσιεύονται πλέον στο Τεύχος Δ'.<ref>{{Cite web|url=http://www.et.gr/index.php/f-e-k-2/teyxi/a-a-p|title=Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων|website=et.gr}}</ref>
 
== Αναζήτηση τεύχους ==
 
== Διάθεση ==
Μέχρι το 2010 τα ΦΕΚ ήταν διαθέσιμα για αγορά από το Εθνικό Τυπογραφείο, μεενώ κάποιεςορισμένα εξαιρέσεις φύλλων που διατίθοντανήταν δωρεάν. Μετά τον Ιούνιο του 2010, όλα τα ΦΕΚ είναι διαθέσιμα χωρίς αντίτιμο, σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ([[wikisource:el:Νόμος_3861/2010#Άρθρο_7_Διάθεση_τευχών_Εφημερίδας_της_Κυβερνήσεως|Ν.3861/2010,άρθρο 7 /τ.Α΄112 -13.7.2010]]).
 
== Εξωτερικοί σύνδεσμοι ==