Χρήστης:Geraki/wef-history.js: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
(Maintenance: mw:RL/MGU - Updated deprecated module name)
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
// <syntaxhighlight lang="JavaScript">
/**
* wef-history
*
* CeThis script permetdisplays d'afficherin dansthe leshistory pages d'historiqueof deWikipedia Wikipédiachanges lesof modificationsthe de l'élémentcorresponding Wikidata correspondantitem.
*
* AuteursAuthor : H4stings.
*/
 
// DocumentationDoc :
// 1. AjouterAdd dansin votre fichieryour commons.js la ligne suivantefile : importScript('UtilisateurUser:H4stings/wef-history.js');
// 2. AccédezGo àto uneany pageRevision d'historiquehistory page, :it c'estshoud bonwork !
//
// Pour plus d'infos, lisez [[Discussion utilisateur:H4stings/wef-history.js]].
//
 
//////////////////////ZONE PERSONNALISABLE//////////////////////
if (typeof cacherModifLabel == 'undefined') { //cacher leshide wbsetlabel
cacherModifLabel = true;
}
if (typeof cacherModifAlias == 'undefined') { //cacher leshide wbsetaliases
cacherModifAlias = true;
}
if (typeof cacherModifLiens == 'undefined') { //cacher leshide wbsetsitelink & clientsitelink
cacherModifLiens = true;
}
if (typeof afficherTout == 'undefined') { //display all
afficherTout = false;
}
 
var i18n = {
actionObtain: 'RécupérationΑνάκτηση des modifications deαλλαγών Wikidata',
actionIntegrate: 'AffichageΕμφάνιση des modifications deαλλαγών Wikidata',
 
linePartLetter: 'd',
linePartTooltip: 'Wikidata',
linePartChange: 'diffδιαφ.',
linePartHistory: 'historiqueιστορικό',
 
// the same as in watchlist
monthes: [ "JanuaryΙανουαρίου", "FebruaryΦεβρουαρίου", "MarchΜαρτίου", "AprilΑπριλίου", "MayΜαΐου", "JuneΙουνίου", "JulyΙουλίου", "AugustΑυγούστου", "SeptemberΣεπτεμβρίου", "OctoberΟκτωβρίου", "NovemberΝοεμβρίου", "DecemberΔεκεμβρίου" ],
revMonthes: { "JanuaryΙανουαρίου" : 1, "FebruaryΦεβρουαρίου" : 2, "MarchΜαρτίου": 3, "AprilΑπριλίου" : 4, "MayΜαΐου" : 5, "JuneΙουνίου": 6, "JulyΙουλίου" : 7, "AugustΑυγούστου" : 8, "SeptemberΣεπτεμβρίου": 9, "OctoberΟκτωβρίου" : 10, "NovemberΝοεμβρίου" : 11, "DecemberΔεκεμβρίου": 12 }, // works only for french wikipedia. has to be translated.
dico : { "wbsetsitelink-add" : "Sitelink added", "wbsetsitelink-set" : "Sitelink modified", "wbsetsitelink-remove" : "Sitelink removed", "wbsetlabel-add" : "Label added", "wbsetlabel-set" : "changed label", "wbsetlabel-remove" : "removed label", "wbsetdescription-add" : "Description added", "wbsetdescription-set" : "Description modified", "wbsetdescription-remove" : "Description removed", "wbeditentity-update" : "Item updated", "wbeditentity-override" : "Overrode item'", "wbeditentity-create" : "Item created", "wbsetaliases-set" : "Changed aliase(s)", "wbsetaliases-remove" : "Removed aliase(s)", "wbsetaliases-add" : "Added aliase(s)", "wblinktitles-create" : "Entité créée pour connecter les pages", "wblinktitles-connect" : "Lien de langue ajouté pour connecter les pages", "wbsetclaimvalue" : "Created claim", "wbremoveclaims" : "Deleted claim", "wbremoveclaims-remove" : "Deleted claim", "wbcreateclaim-value" : "Created Claim", "wbcreateclaim-novalue" : "Created novalue claim", "wbcreateclaim-somevalue" : "Created somevalue claim", "wbsetclaim-update" : "Updated claim", "wbsetclaim-create" : "Created claim", "wbsetclaim-update-qualifiers" : "Updated qualifers", "wbsetclaim-update-references" : "Updated references", "wbsetclaim-update-rank" : "Updated claim rank", "wbsetreference" : "Modified reference", "wbsetreference-add" : "Added reference", "wbcreateclaim-create" : "Created claim", "wbmergeitems-from" : "Merged item from", "wbsetqualifier-add" : "Added qualifier", "wbremovereferences-remove" : "Removed reference" },
reP : /\[\[Property\:(P[0-9]*)\]\]/,
reQ : /\[\[(Q[0-9]*)\]\]/,
reD : /\/\* ([^: ]*)/,
//reH : /([0-9]+) (\w+) ([0-9]):([0-9][0-9]), ([0-9]+) (\w+)à ([0-9][0-9]):([0-9][0-9])/, // /!\ works only for french wikipedia. has to be rewritted for each wikipedia
reH : /([0-9][0-9]):([0-9][0-9]), ([0-9]+) (\w+) ([0-9][0-9][0-9][0-9])/, //14:52, 13 September 2014
};
 
var entities=result.entities;
$.each(entities, function(keyr, valr){
//i18n.dico[keyr] = valr.labels.frel.value;
if(valr.labels && valr.labels.enel && valr.labels.enel.value){
//console.log(keyr + " " + valr + " " + valr.labels.frel.value);
i18n.dico[keyr] = valr.labels.enel.value;
}else{
i18n.dico[keyr] = keyr;
 
//if (false) {
if (testSummary.indexOf("|fren") == -1 && ((testSummary.indexOf("wbsetlabel") > -1 && cacherModifLabel)
|| (testSummary.indexOf("wbsetaliases") > -1 && cacherModifAlias) || (testSummary.indexOf("wbsetsitelink") > -1 && cacherModifLiens)
|| (testSummary.indexOf("clientsitelink") > -1 && cacherModifLiens) || (testSummary.indexOf("wbsetdescription") > -1) ) ) {
console.log( "diff " + id + " masquéhided carbecause libellé/alias/liensnot hors frel");
}else{
"use strict";
 
$('uldiv#pagehistory > li ').each(function(){
//console.log (this + " " + $(this).text());
//si c'est pas du wikidata
} );
}
// </syntaxhighlight>