Όθων Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας - Other languages